Minister De Jonge: inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 1 juli niet haalbaar

22 juni 2020

Het kabinet acht inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 per 1 juli niet haalbaar. De huidige werkwijze via noodverordeningen wordt voortgezet. Dat schrijft Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de brief van 18 juni aan de Tweede Kamer. 

De Raad van State bracht op 18 juni advies over het wetsvoorstel aan de minister uit. Zowel dit advies als het definitieve wetsvoorstel worden volgens de gangbare procedure openbaar op het moment dat de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indient.

1 juli niet haalbaar

‘Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel spoedig aan te bieden aan uw Kamer. Het is vervolgens aan uw Kamer om te bepalen wanneer het wetsvoorstel behandeld kan worden,’ schrijft De Jonge over het vervolg. De Tweede Kamer gaf eerder aan de planning voor het voorstel krap te vinden. De minister schrijf nu zelf in de brief dat de oorspronkelijk beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli niet haalbaar is, omdat ‘een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer tijd en aandacht vergt.’

Noodverordeningen blijven voorlopig van kracht

Tot de invoering van de wet wil het kabinet op de bestaande voet verder met het beleid, dat loopt via aanwijzingen van de minister aan de 25 veiligheidsregio’s op grond van art. 7 Wet publieke gezondheid (Wpg) . Dat betekent dat de noodverordeningen die hierop zijn gebaseerd, voorlopig van kracht blijven.

De Jonge nuanceert in zijn brief: ‘In de huidige fase van de bestrijding zijn steeds meer maatregelen versoepeld en is de inzet van noodverordeningen beperkter en minder ingrijpend dan in de beginfase.’ Tegelijk, schrijft hij, ‘blijft ook op dit moment van groot belang dat wij ons allen houden aan de maatregelen ter bestrijding van het virus’. 

Democratische legitimatie

Tot slot geeft de minister aan zich te realiseren dat de rol van de Tweede Kamer bij het vaststellen van de noodverordeningen beperkt is en dat de Tweede Kamer voor haar controlerende functie op dit gebied op de stand-van-zaken-brieven van de regering is aangewezen. Het is de bedoeling van de nieuwe wet om daar verandering in te brengen. Tot die tijd wordt de Tweede Kamer steeds zo snel mogelijk geïnformeerd over de maatregelen die het kabinet in het kader van de bestrijding van het coronavirus neemt.

Bronnen: Kamerstukken II, 2019/20, 25 295, nr. C en Gemeente.nu, 19 juni 2020

Zie ook eerdere berichten over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in OpMaat Bestuursrecht:

Wetgevingsadvies Raad voor de Rechtspraak over Tijdelijke wet maatregelen covid-19, 17 juni 2020

Artikel Gemeente.nu over voorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 , 8 juni 2020