Gevolgen coronamaatregelen op komende verkiezingen

27 mei 2020

De Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat de komende maanden uitwerken wat de mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen kunnen zijn voor het verkiezingsproces. Het gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop in de stemlokalen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In het komend najaar en in maart 2021 staan verkiezingen gepland.

Stemlokalen

Gemeenten en openbare lichamen wordt gevraagd om aan te geven of en hoe het mogelijk is de stemlokalen zo in te richten dat stembureauleden en kiezers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden bij het stemmen en bij het tellen van de stembiljetten. Op basis van deze inventarisatie wordt in kaart gebracht welke gevolgen er kunnen zijn voor het aantal beschikbare stemlokalen en voor de regels die mogelijk gesteld zouden worden aan de inrichting van de stemlokalen. De Kieswet biedt al de mogelijkheid om bij AMvB (zijnde het Kiesbesluit) nadere regels te stellen over “de gang van zaken bij de stemming” (art. J 31 Kieswet) en over “de inrichting van het stemlokaal” (art. J 19 Kieswet).

Briefstemmen

Om ook inzicht te krijgen in een scenario waarbij stemmen in het stemlokaal niet mogelijk is, laat minister Ollongren een uitwerking maken van het stemmen per brief. Daarbij wordt het proces van het briefstemmen zoals dat nu voor de kiezers in het buitenland is geregeld als basis genomen (art. D 2 in samenhang met artikelen M 1 tot en met M 17 Kieswet).

Komende verkiezingen

Dit najaar staan de herindelingsverkiezingen in het kader van de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de splitsing van de gemeente Haaren en de verkiezing voor de eilandsraad van Sint Eustatius op de agenda. Omdat het wetgevingstraject op dit moment nog loopt, staat het nog niet vast dat deze verkiezingen gaan plaatsvinden. Begin volgend jaar, 17 maart 2021, vindt de verkiezing plaats van leden van de Tweede Kamer.

Bronnen: Ministerie van BZK, 22 mei 2020 en Kamerbrief Minister Ollongren, 22 mei 2020