Betalingen uitstellen

drs. Gied J.J.M. Jaspars

Als er door de coronacrisis een tekort aan liquide middelen is, kan het uitstellen van betalingen verlichting bieden. De Belastingdienst, gemeenten en banken bieden getroffen ondernemingen de mogelijkheid om relatief eenvoudig uitstel van betaling te verkrijgen. Ondernemingen kunnen ook zelf voor verbeteringen zorgen, bijvoorbeeld door een voorlopige aanslag aan te passen of het crediteuren- en voorraadbeheer te verbeteren.

check Bijgewerkt tot 21 juli 2021

spiralbound Practice note

Uitstel

Door de coronacrisis komen veel ondernemingen in liquiditeitsproblemen. Eén van de manieren om hiermee om te gaan is door betalingen uit te stellen naar een later moment. De overheid en banken hebben zich bereid getoond om hieraan mee te werken. Als bedrijven pas hoeven te betalen op het moment dat zij zich hebben kunnen herpakken, hebben zij meer kans om de crisis door te komen. Uiteindelijk zijn de overheid en banken daar ook bij gebaat.

Belastingdienst

Kort uitstel

Uitgangspunten van de betalingsregeling zijn dat de belastingschuld wordt afgelost in 60 maandelijkse gelijke termijnen en in oktober 2022 aanvangt. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul geldt in ieder geval tot en met 31 december 2021 (zie Besparen ). De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Vergunninghouders van personenauto's en motorrijwielen (bpm) die de bpm vanaf het tijdvak 1 mei 2020 niet hebben afgedragen krijgen hierover in de 2e helft van juli een naheffingsaanslag. Ook voor die naheffingsaanslag kunnen zij bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Voor naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk.

De Belastingdienst benadrukt dat het uitstel pas kan worden aangevraagd als er een aanslag is opgelegd. Voor de omzetbelasting en de loonbelasting betekent dit dat er gewacht moet worden tot er een naheffingsaanslag is opgelegd. Dus: er wordt aangifte gedaan, de betalingstermijn verstrijkt, de Belastingdienst legt een naheffingsaanslag (zonder boete) op wegens het uitblijven van de betaling en dan pas kan om uitstel worden verzocht.

Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Ook kan online een formulier voor het aanvragen van uitstel worden ingevuld. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting wordt in één keer tegelijk uitstel van betaling verleend. Er hoeft pas voor één van die belastingsoorten een naheffingsaanslag te zijn opgelegd op het moment dat het verzoek wordt ingediend. Hoeft een ondernemer niet voor al deze belastingsoorten uitstel van betaling, dan kunnen de overige aanslagen gewoon worden betaald. Voor de andere belastingsoorten (zoals de kansspelbelasting) moet een afzonderlijk verzoek om uitstel worden ingediend.

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet voor drie maanden. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Het uitstel geldt ook voor aanslagen die na het verzoek worden opgelegd; er hoeft dus niet voor elke aanslag afzonderlijk uitstel te worden aangevraagd (onderdeel 3.1, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

De periode waarvoor ondernemers onder deze regeling belastinguitstel kunnen aanvragen, loopt tot 1 oktober 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 oktober 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die na 1 juli 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen betekent dit dat zij tot 1 oktober 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen.

Uitstel verlengen

Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 oktober 2021 kunnen vragen. Het is belangrijk dat ondernemers die ná deze drie maanden uitstel niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zélf om verlenging vragen. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin zij hun schuld in 60 maanden (vijf jaar) kunnen aflossen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 oktober 2021 hoeven te worden hervat.

Ondernemers die drie maanden uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen en die nog geen verlenging hebben aangevraagd, hebben een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin op de mogelijkheid van het verlengen van bijzonder uitstel wordt gewezen.

Terugbetalen

De datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld is verschoven naar 1 oktober 2022. De schuld moet vanaf 1 oktober 2022 binnen 60 maanden worden terugbetaald.

Aanvullende informatie

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Ondernemers die direct langer uitstel van betaling willen en openstaande belastingaanslagen hebben met een totale schuld lager dan € 20.000, dienen voor het uitstel bewijsstukken op te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorafgaande maanden. Ondernemers die in de beginfase van de coronacrisis drie maanden uitstel hebben gevraagd en voor wie dat uitstel binnenkort afloopt, kunnen de Belastingdienst verzoeken om het uitstel te verlengen. Dit kan via een brief en, naar verwachting, vanaf de tweede helft van juni ook door middel van een online formulier.

Bij openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of meer vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige (derdenverklaring) om langer uitstel te verlenen. Een derde deskundige kan zijn een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie, een belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming ( art. 25.6.2b Leidr. Inv. ). De verklaring van de derde-deskundige wordt door de Belastingdienst geaccepteerd als de verklaring in ieder geval de volgende elementen bevat:

  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van bestaande of op korte termijn te verwachten betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel. Bij ‘korte termijn’ valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden.
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld, door de derde-deskundige dan wel de ondernemer zelf, aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt. Zo nodig licht hij dit nader toe. Niet vereist is dat de derde-deskundige een zogenoemde assuranceverklaring geeft dat de ondernemer voldoet aan de voorwaarden.

Ondernemers die langer uitstel aanvragen op basis van deze regeling, moeten verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

G-rekening

Belastingplichtigen die gebruikmaken van een g-rekening hebben minder aan de mogelijkheid van uitstel voor betaling. Zij kunnen immers niet bij het geld op die rekening. De Belastingdienst heeft besloten ook deze ondernemers tegemoet te komen. Er kan een verzoek worden ingediend om de g-rekening te deblokkeren. De bedragen die gereserveerd zijn voor de loonheffing of btw worden dan vrijgegeven (onderdeel 3.3.4, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Aangifte doen

De Belastingdienst heeft aangegeven dat er altijd aangifte moet worden gedaan, ook al wordt om uitstel van betaling gevraagd. De gegevens uit de aangiften zijn namelijk noodzakelijk voor bijvoorbeeld de NOW .

Melden grensoverschrijdende fiscale constructie (Mandatory Disclosure Rules/DAC6)

Vanwege het coronavirus is besloten dat de meldingsplicht in Nederland ingaat op 1 januari 2021, in plaats van op 1 juli 2020.

Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moeten uiterlijk 28 februari 2021 gemeld worden. Constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 moeten tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 (de overgangsperiode) gemeld worden. Constructies waarvan de eerste stap van de implementatie is gezet op of na 1 januari 2021 moeten uiterlijk binnen dertig dagen gemeld worden, gerekend vanaf het ogenblik dat de eerste stap is gezet.

Let op of er eventueel een meldplicht is in een land zonder uitstel. Volgens Duits recht kan de meldplicht naar een relevant belastingplichtige in Duitsland verschuiven, wanneer een niet in Duitsland gevestigde intermediair nog niet heeft gemeld vanwege uitgestelde deadlines in die lidstaat. Het is dus ook belangrijk om de lokale wetgeving te bekijken en na te gaan of er daar een meldplicht is.

Banken

Lopende leningen MKB

Bij ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank kunnen kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen (zie de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)). Voor ondernemingen is het belangrijk om na te gaan welke aanpak hun bank hanteert. Sommige banken verlenen het uitstel automatisch en vragen hun klanten een melding te versturen als ze wel door willen betalen. Andere banken vragen ondernemingen die van deze regeling gebruik wensen te maken, ervoor te zorgen dat er een verzoek bij de bank wordt ingediend.

Deze gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot € 2,5/3 miljoen. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. In overleg met de bank kan worden bekeken of ook voor deze groep uitstel mogelijk is.

Hypotheken

Veel banken bieden de mogelijkheid om enkele maanden uitstel te verkrijgen voor het betalen van rente en aflossing op een hypotheek. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de bank. Uiteraard dient wel rekening te worden gehouden met de gevolgen voor de renteaftrek. Als dit jaar minder rente wordt betaald, kan er ook minder rente in aftrek worden gebracht op het inkomen uit werk en woning.

Normaal gesproken moet een aflossingsachterstand tijdig worden ingehaald om het recht op renteaftrek niet (voor een deel) te verliezen. Op basis van die regeling zou de achterstand in ieder geval tijdig zijn ingehaald als dit uiterlijk in 2021 is gebeurd. De overheid heeft vanwege de coronacrisis echter tot een versoepeling besloten. Een betaalpauze van rente en aflossing van maximaal zes maanden vanwege de coronacrisis hoeft niet voor 2022 te worden ingehaald. Het is ook mogelijk om deze achterstand uit te smeren over de rest van de looptijd. Ook kan ervoor gekozen worden de lening te splitsen, zodat een afzonderlijke betalingsregeling voor de achterstand kan worden overeengekomen.

De betaalpauze kan worden benut als de schuldenaar zich tussen 12 maart 2020 en 30 september 2021 bij de kredietverstrekker meldt, de betaalpauze uiterlijk op 1 oktober 2021 ingaat en deze betaalpauze een looptijd van maximaal twaalf maanden heeft. ( Besluit Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld ).

Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan kleine en startende ondernemers. Deze groep wordt waarschijnlijk hard getroffen door de coronacrisis. De overheid ondersteunt daarom Qredits. Hierdoor kan Qredits haar doelgroep ondersteunen door uitstel van aflossing aan te bieden voor maximaal zes maanden.

Gemeenten

Ook gemeenten bieden ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen, uitstel van betaling. Het gaat in dit verband om de gemeentelijke heffingen en belastingen. Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden die de gemeente (waar de onderneming is gevestigd) biedt en naar de wijze waarop het uitstel aangevraagd moet worden.

Douane

De douanewetgeving is versoepeld vanwege de coronacrisis. Op verzoek wordt aan ondernemingen uitstel van betaling verleend. Uitstel geldt voor invoerrechten en andere belastingen bij invoer als die worden geheven met toepassing van douaneregelgeving voor invoer. Die andere belastingen zijn: btw, accijnzen, verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken en kolenbelasting. Gaat het om binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting? Dan geldt een ander uitstelbeleid.

Alleen de schuldenaar kan uitstel aanvragen. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in juli kan tot 15 augustus uitstel worden aangevraagd. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in maart, april, mei en juni kan geen uitstel meer worden aangevraagd. Een verzoek om uitstel kan worden ingediend bij de ontvanger van Douane Amsterdam, via douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.

Voorlopige aanslag

Veel ondernemers betalen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als een lagere winst wordt verwacht, kan een verzoek worden ingediend om de voorlopige aanslag te verminderen (eventueel tot nihil). De Belastingdienst zal op basis van het verzoek de voorlopige aanslag aanpassen, zodat direct minder belasting hoeft te worden betaald. Als de verlaging zo drastisch is dat er al meer belasting is betaald dan volgens de laatste verwachtingen over het gehele jaar verschuldigd is, zal de Belastingdienst het verschil terugbetalen. Op deze manier kan de liquiditeitspositie van ondernemers relatief eenvoudig worden verbeterd.

De Belastingdienst vraagt om het verzoek om wijziging van een voorlopige aanslag zoals gebruikelijk via de aangiftesoftware in te dienen. Dit voorkomt fouten. Het kan ook via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zijn deze beide opties onmogelijk, dan kan een formulier worden gebruikt.

Crediteuren- en voorraadbeheer

Crediteuren

Leveranciers geven doorgaans een betalingstermijn van 30 dagen. Als er (als gevolg van de coronacrisis) een liquiditeitsprobleem speelt, kunnen ondernemingen ervoor kiezen zo laat mogelijk te betalen. Zo wordt in feite een gratis financiering verkregen.

Voorraad

In voorraden zit kapitaal vast. Voorraden betekenen bijvoorbeeld rentekosten, opslagkosten en het risico dat goederen slecht verkoopbaar worden. Het is lang niet altijd nodig om alle artikelen altijd op voorraad te hebben. Met slim voorraadbeheer is het mogelijk de voorraad om te zetten in liquide middelen.

Voor het verhogen van de omzetsnelheid is een goed voorraadbeheer van belang. Daarmee kan de voorraad (het liefst per artikel of categorie) worden gevolgd. Dit kan met een voorraadbeheersysteem, maar bijvoorbeeld ook handmatig met pen en papier, met Excel of met een kassasysteem dat de voorraad automatisch bijhoudt.

Producten die niet of niet zo goed lopen, kunnen het beste zo snel mogelijk worden verkocht. Dit kan met een kortingsactie of een bundeling van deze producten, bijvoorbeeld ‘2 halen 1 betalen’.

Formulier verzoek deblokkeren g-rekening

Met dit formulier kun je de Belastingdienst verzoeken de g-rekening van een klant te deblokkeren. Het formulier moet volledig worden ingevuld en worden verzonden naar Team WKA in Apeldoorn.

Formulier aanvraag of wijziging voorlopige aanslag Vpb

Het wijzigen van de voorlopige aanslag Vpb in verband met de coronacrisis kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk (met behulp van eHerkenning) of het aangiftesoftwarepakket. Als deze opties niet toepasbaar zijn voor een onderneming, kan dit formulier worden gebruikt en worden verzonden naar de Belastingdienst Heerlen.

Voorbeeldbrief verzoek uitstel van betaling inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Met deze brief kan een verzoek om uitstel van betaling van drie maanden voor aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden ingediend. Het document is bestemd voor uitstel vanwege de coronacrisis.

Voorbeeldbrief verzoek uitstel van betaling en bezwaar verzuimboete loonheffingen of omzetbelasting

Met deze brief kan een verzoek om uitstel van betaling van drie maanden voor aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden ingediend. Het document is bestemd voor uitstel vanwege de coronacrisis.

Rekenmodel liquiditeitsplanning bv
E-crediteuren

Deze rekentool houdt de vervaldata van de ontvangen facturen in de gaten.

Overzicht data en termijnen coronamaatregelen

De overheid biedt op diverse vlakken ondersteuning aan ondernemingen om de coronacrisis door te komen. Dit document geeft een overzicht van de verschillende regelingen, de periode waarin ze gelden en de periode waar ze aangevraagd kunnen worden. Ook is opgenomen op welke wijze een aanvraag voor de betreffende regelingen kan worden ingediend.