Betalingen uitstellen

Als er door de coronacrisis een tekort aan liquide middelen is, kan het uitstellen van betalingen verlichting bieden. De Belastingdienst, gemeenten en banken bieden getroffen ondernemingen de mogelijkheid om relatief eenvoudig uitstel van betaling te verkrijgen. Ondernemingen kunnen ook zelf voor verbeteringen zorgen, bijvoorbeeld door een voorlopige aanslag aan te passen of het crediteuren- en voorraadbeheer te verbeteren.

check Bijgewerkt tot 31 augustus 2020

spiralbound Practice note

Uitstel

Door de coronacrisis komen veel ondernemingen in liquiditeitsproblemen. Eén van de manieren om hiermee om te gaan is door betalingen uit te stellen naar een later moment. De overheid en banken hebben zich bereid getoond om hieraan mee te werken. Als bedrijven pas hoeven te betalen op het moment dat zij zich hebben kunnen herpakken, hebben zij meer kans om de crisis door te komen. Uiteindelijk zijn de overheid en banken daar ook bij gebaat.

Belastingdienst

Kort uitstel

Op 28 augustus 2020 is een verlenging aangekondigd van de lopende steunmaatregelen. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Meer informatie over belastinguitstel voor ondernemers.

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Vergunninghouders van personenauto's en motorrijwielen (bpm) die de bpm vanaf het tijdvak 1 mei 2020 niet hebben afgedragen krijgen hierover in de 2e helft van juli een naheffingsaanslag. Ook voor die naheffingsaanslag kunnen zij bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Voor naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk.

De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn verder versoepeld (brief Ministerie van Financiën van 19 maart 2020).

De Belastingdienst benadrukt dat het uitstel pas kan worden aangevraagd als er een aanslag is opgelegd. Voor de omzetbelasting en de loonbelasting betekent dit dat er gewacht moet worden tot er een naheffingsaanslag is opgelegd. Dus: er wordt aangifte gedaan, de betalingstermijn verstrijkt, de Belastingdienst legt een naheffingsaanslag (zonder boete) op wegens het uitblijven van de betaling en dan pas kan om uitstel worden verzocht.

Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Ook kan online een formulier voor het aanvragen van uitstel worden ingevuld. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting wordt in één keer tegelijk uitstel van betaling verleend. Er hoeft pas voor één van die belastingsoorten een naheffingsaanslag te zijn opgelegd op het moment dat het verzoek wordt ingediend. Hoeft een ondernemer niet voor al deze belastingsoorten uitstel van betaling, dan kunnen de overige aanslagen gewoon worden betaald. Voor de andere belastingsoorten (zoals de kansspelbelasting) moet een afzonderlijk verzoek om uitstel worden ingediend.

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet voor drie maanden. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Het uitstel geldt ook voor aanslagen die na het verzoek worden opgelegd; er hoeft dus niet voor elke aanslag afzonderlijk uitstel te worden aangevraagd (onderdeel 11, Besluit Fiscale tegemoetkomingen coronacrisis).

De periode waarvoor ondernemers onder deze regeling belastinguitstel kunnen aanvragen, loopt tot 1 oktober.

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen om zo ook voordeel te geven aan afnemers van elektriciteit en aardgas die in de problemen komen. Energieleveranciers brengen over april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie en de btw daarover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik. De energieleveranciers zorgen voor de uitvoering van deze regeling.

Uitstel verlengen

Als het uitstel van drie maanden is verlopen, hoeft de verschuldigde belasting niet in één keer te worden betaald. Hierover ontstaat in deze zomer meer duidelijkheid. Dan informeert de Belastingdienst de belastingschuldigen over de betaling. Er hoeft nu nog geen belasting te worden betaald. Bovendien is het altijd nog mogelijk met een online formulier langer bijzonder uitstel aan te vragen na het verstrijken van de drie maanden.

Langer uitstel

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Ondernemers die direct langer uitstel van betaling willen en openstaande belastingaanslagen hebben met een totale schuld lager dan € 20.000, dienen voor het uitstel bewijsstukken op te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorafgaande maanden. Ondernemers die in de beginfase van de coronacrisis drie maanden uitstel hebben gevraagd en voor wie dat uitstel binnenkort afloopt, kunnen de Belastingdienst verzoeken om het uitstel te verlengen. Dit kan via een brief en, naar verwachting, vanaf de tweede helft van juni ook door middel van een online formulier.

Bij openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of meer vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige (derdenverklaring) om langer uitstel te verlenen. Een derde deskundige kan zijn een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie, een belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming ( art. 25.6.2b Leidr. Inv. ).

Op 20 mei is aangekondigd dat ondernemers die langer uitstel aanvragen op basis van deze regeling, moeten verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

G-rekening

Belastingplichtigen die gebruikmaken van een g-rekening hebben minder aan de mogelijkheid van uitstel voor betaling. Zij kunnen immers niet bij het geld op die rekening. De Belastingdienst heeft besloten ook deze ondernemers tegemoet te komen. Er kan een verzoek worden ingediend om de g-rekening te deblokkeren. De bedragen die gereserveerd zijn voor de loonheffing of btw worden dan vrijgegeven (onderdeel 13.4, Besluit Fiscale tegemoetkomingen coronacrisis).

Aangifte doen

De Belastingdienst heeft aangegeven dat er altijd aangifte moet worden gedaan, ook al wordt om uitstel van betaling gevraagd. De gegevens uit de aangiften zijn namelijk noodzakelijk voor bijvoorbeeld de NOW .

Melden grensoverschrijdende fiscale constructie (Mandatory Disclosure Rules/DAC6)

Vanwege het coronavirus is besloten dat de meldingsplicht in Nederland ingaat op 1 januari 2021, in plaats van op 1 juli 2020.

Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moeten uiterlijk 28 februari 2021 gemeld worden. Constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 moeten tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 (de overgangsperiode) gemeld worden. Constructies waarvan de eerste stap van de implementatie is gezet op of na 1 januari 2021 moeten uiterlijk binnen dertig dagen gemeld worden, gerekend vanaf het ogenblik dat de eerste stap is gezet.

Let op of er eventueel een meldplicht is in een land zonder uitstel. Volgens Duits recht kan de meldplicht naar een relevant belastingplichtige in Duitsland verschuiven, wanneer een niet in Duitsland gevestigde intermediair nog niet heeft gemeld vanwege uitgestelde deadlines in die lidstaat. Het is dus ook belangrijk om de lokale wetgeving te bekijken en na te gaan of er daar een meldplicht is.

Banken

Lopende leningen MKB

Bij ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank kunnen kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen (zie de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)). Voor ondernemingen is het belangrijk om na te gaan welke aanpak hun bank hanteert. Sommige banken verlenen het uitstel automatisch en vragen hun klanten een melding te versturen als ze wel door willen betalen. Andere banken vragen ondernemingen die van deze regeling gebruik wensen te maken, ervoor te zorgen dat er een verzoek bij de bank wordt ingediend.

Deze gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot € 2,5/3 miljoen. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. In overleg met de bank kan worden bekeken of ook voor deze groep uitstel mogelijk is.

Hypotheken

Veel banken bieden de mogelijkheid om enkele maanden uitstel te verkrijgen voor het betalen van rente en aflossing op een hypotheek. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de bank. Uiteraard dient wel rekening te worden gehouden met de gevolgen voor de renteaftrek. Als dit jaar minder rente wordt betaald, kan er ook minder rente in aftrek worden gebracht op het inkomen uit werk en woning.

Normaal gesproken moet een aflossingsachterstand tijdig worden ingehaald om het recht op renteaftrek niet (voor een deel) te verliezen. Op basis van die regeling zou de achterstand in ieder geval tijdig zijn ingehaald als dit uiterlijk in 2021 is gebeurd. De overheid heeft vanwege de coronacrisis echter tot een versoepeling besloten. Een betaalpauze van rente en aflossing van maximaal zes maanden vanwege de coronacrisis hoeft niet voor 2022 te worden ingehaald. Het is ook mogelijk om deze achterstand uit te smeren over de rest van de looptijd. Ook kan ervoor gekozen worden de lening te splitsen, zodat een afzonderlijke betalingsregeling voor de achterstand kan worden overeengekomen.

De betaalpauze kan worden benut als de schuldenaar zich tussen 12 maart en 30 september 2020 bij de kredietverstrekker meldt en de betaalpauze uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaat (Besluit Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld).

Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan kleine en startende ondernemers. Deze groep wordt waarschijnlijk hard getroffen door de coronacrisis. De overheid ondersteunt daarom Qredits. Hierdoor kan Qredits haar doelgroep ondersteunen door uitstel van aflossing aan te bieden voor maximaal zes maanden.

Gemeenten

Ook gemeenten bieden ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen, uitstel van betaling. Het gaat in dit verband om de gemeentelijke heffingen en belastingen. Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden die de gemeente (waar de onderneming is gevestigd) biedt en naar de wijze waarop het uitstel aangevraagd moet worden.

Douane

De douanewetgeving is versoepeld vanwege de coronacrisis. Op verzoek wordt aan ondernemingen uitstel van betaling verleend. Uitstel geldt voor invoerrechten en andere belastingen bij invoer als die worden geheven met toepassing van douaneregelgeving voor invoer. Die andere belastingen zijn: btw, accijnzen, verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken en kolenbelasting. Gaat het om binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting? Dan geldt een ander uitstelbeleid.

Alleen de schuldenaar kan uitstel aanvragen. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in juli kan tot 15 augustus uitstel worden aangevraagd. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in maart, april, mei en juni kan geen uitstel meer worden aangevraagd. Een verzoek om uitstel kan worden ingediend bij de ontvanger van Douane Amsterdam, via douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.

Voorlopige aanslag

Veel ondernemers betalen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als een lagere winst wordt verwacht, kan een verzoek worden ingediend om de voorlopige aanslag te verminderen (eventueel tot nihil). De Belastingdienst zal op basis van het verzoek de voorlopige aanslag aanpassen, zodat direct minder belasting hoeft te worden betaald. Als de verlaging zo drastisch is dat er al meer belasting is betaald dan volgens de laatste verwachtingen over het gehele jaar verschuldigd is, zal de Belastingdienst het verschil terugbetalen. Op deze manier kan de liquiditeitspositie van ondernemers relatief eenvoudig worden verbeterd.

De Belastingdienst vraagt om het verzoek om wijziging van een voorlopige aanslag zoals gebruikelijk via de aangiftesoftware in te dienen. Dit voorkomt fouten. Het kan ook via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zijn deze beide opties onmogelijk, dan kan een formulier worden gebruikt.

Crediteuren- en voorraadbeheer

Crediteuren

Leveranciers geven doorgaans een betalingstermijn van 30 dagen. Als er (als gevolg van de coronacrisis) een liquiditeitsprobleem speelt, kunnen ondernemingen ervoor kiezen zo laat mogelijk te betalen. Zo wordt in feite een gratis financiering verkregen.

Voorraad

In voorraden zit kapitaal vast. Voorraden betekenen bijvoorbeeld rentekosten, opslagkosten en het risico dat goederen slecht verkoopbaar worden. Het is lang niet altijd nodig om alle artikelen altijd op voorraad te hebben. Met slim voorraadbeheer is het mogelijk de voorraad om te zetten in liquide middelen.

Voor het verhogen van de omzetsnelheid is een goed voorraadbeheer van belang. Daarmee kan de voorraad (het liefst per artikel of categorie) worden gevolgd. Dit kan met een voorraadbeheersysteem, maar bijvoorbeeld ook handmatig met pen en papier, met Excel of met een kassasysteem dat de voorraad automatisch bijhoudt.

Producten die niet of niet zo goed lopen, kunnen het beste zo snel mogelijk worden verkocht. Dit kan met een kortingsactie of een bundeling van deze producten, bijvoorbeeld ‘2 halen 1 betalen’.

Corona - Wat iedere ondernemer moet weten

Het dossier ‘Corona - wat iedere ondernemer moet weten!’ helpt ondernemers om overzicht te behouden over alle bijzondere maatregelen die nu van kracht zijn. Bovendien wordt er helder beschreven wat een ondernemer kan doen op financieel en juridisch gebied en wat er arbeidsrechtelijk speelt, inclusief het thuiswerken.In deze update van het dossier (bijgewerkt tot 15 april 2020) zijn alle extra kredietmogelijkheden, alle aanpassingen en uitwerkingen van de loonkostensubsidie (NOW) en alle maatregelen voor zelfstandigen opgenomen. Ook zijn er twee heldere overzichten toegevoegd van alle regelingen, wat geldt er voor wie?Het dossier is geschreven in de taal van de ondernemer. Dit is onze kleine bijdrage om u te helpen deze coronacrisis door te komen. 

Formulier verzoek deblokkeren g-rekening

Met dit formulier kan de Belastingdienst worden verzocht de g-rekening van een klant te deblokkeren. Het formulier moet volledig worden ingevuld en worden verzonden naar Team WKA in Apeldoorn.

Formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag Vpb 2020

Het wijzigen van de voorlopige aanslag Vpb 2020 in verband met de coronacrisis kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk (met behulp van eHerkenning) of het aangiftesoftwarepakket. Als deze opties niet toepasbaar zijn voor een onderneming, kan dit formulier worden gebruikt en worden verzonden naar de Belastingdienst Heerlen.

Liquiditeitsplanning

Een ondernemer zal de financiële kant van zijn onderneming in de gaten moeten houden. Welke inkomsten verwacht hij de komende tijd? En welke uitgaven?

E-crediteuren

Deze rekentool houdt de vervaldata van de ontvangen facturen in de gaten.

Infographic: Noodpakket voor banen en economie. Tijdelijke financiële regelingen

Overzicht van tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis op het gebied van tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel belastingen en versoepeling kredieten.

Overzicht data en termijnen coronamaatregelen

De overheid biedt op diverse vlakken ondersteuning aan ondernemingen om de coronacrisis door te komen. Dit document geeft een overzicht van de verschillende regelingen, de periode waarin ze gelden en de periode waar ze aangevraagd kunnen worden. Ook is opgenomen op welke wijze een aanvraag voor de betreffende regelingen kan worden ingediend.

Belastinguitstel tot 1 januari (28 augustus 2020)

Zesde aanvulling Besluit noodmaatregelen coronavirus (14 augustus 2020)

Belastingdienst verzendt brieven ‘Te betalen bedrag’ (14 augustus 2020)

Werkgeversorganisaties willen langer uitstel betaling belasting (29 juli 2020)

Einde termijn uitstel betaling belasting. En nu? (29 juli 2020)

Bijzonder uitstel coronacrisis? Terugbetalen nog niet nodig. (11 juli 2020)

Einde termijn bijzonder uitstel van betaling (7 juli 2020)

Online formulier verlenging uitstel van belasting beschikbaar (25 juni 2020)

Plan van aanpak voor belastingschulden (19 juni 2020)

Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling online vanaf 29 juni (18 juni 2020)

Betaalpauze eigenwoningschuld coronacrisis verlengd (18 juni 2020)

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd (18 juni 2020)

Voorkom verrekening tegemoetkomingen Wtl (16 juni 2020)

Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling kan vanaf 2e helft juni (5 juni 2020)

Naheffingsaanslag btw-aangifte en verzuimboete (25 mei 2020)

Steunpakket voor economie met drie maanden verlengd (20 mei 2020)

Uitstel van betaling bij Douane (19 mei 2020)

COVID-19: dga, afwaardering en kwijtschelding van vorderingen op uw bv (11 mei 2020)

Derde-deskundige bijzonder uitstel boven € 20.000 (7 mei 2020)

Veelgestelde vragen over periode verleend uitstel van betaling (10 april 2020)

Voorwaarden aanvraag deblokkering g-rekening (7 april 2020)

Regels voor belastinguitstel versoepeld (2 april 2020)

Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen (1 april 2020)

Verzoek vermindering VA VPB indienen via regulier proces (30 maart 2020)

Maatregelenpakket douane voor ondernemers (30 maart 2020)

Belastingbetaling kan wachten, maar dien aangifte tijdig in (26 maart 2020)

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen (19 maart 2020)

Gemeenten stellen innen belasting uit (18 maart 2020)