Verplichtingen vanuit de overheid

Het kabinet heeft in de afgelopen weken meerdere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus genomen. Deze werden en worden in de loop van de tijd aangevuld en aangescherpt. Deze notitie geeft een overzicht van de stand van zaken.

check Bijgewerkt tot 19 november 2020

spiralbound Practice note

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Ieder mens, en ook iedere ondernemer, is verplicht om zich hieraan te houden. De eerste aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus werden op 12 maart aangekondigd. Daarna volgden diverse aanvullingen en verscherpingen. Op 21 april kwam er voor het eerst een lichte versoepeling.

Op 6 mei presenteerde Rutte namens het kabinet een opzet voor de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dit betreft een ‘routekaart’ of een ‘spoorboekje’ voor de periode tot 1 september, waarbij steeds meer versoepelingen werden doorgevoerd. Voor iedere stap geldt dat deze wordt doorgezet voor zover de situatie rondom het coronavirus dit toelaat.

Op 1 september was de situatie nog stabiel, maar spannend. Dit was volgens het kabinet reden om de coronaregels niet verder te versoepelen. Op 18 september werden aanvullende maatregelen aangekondigd in veiligheidsregio’s in de risicocategorie ‘zorgelijk’. Door de toenemende verspreiding van het virus werden op 29 september nieuwe, landelijke, maatregelen van kracht.

Op 13 oktober werd een routekaart gepresenteerd met 4 risiconiveaus. Deze gee­ft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in een regio. Regionaal kunnen aanvullend strengere maatregelen worden genomen als de situatie daarvoor aanleiding geeft­. Met ingang van 14 oktober gelden voor heel Nederland de maatregelen in de vierde categorie: “zeer ernstig”. Dit betekent feitelijk een “gedeeltelijke lockdown”.

Sinds het begin van de gedeeltelijke lockdown zijn de besmettingscijfers gedaald. Om de daling te bespoedigen golden van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november aanvullende maatregelen.

Basisregels

Thuisblijven en testen

Thuisblijven bij klachten

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Iedereen met 1 of meer van deze klachten kan zich laten testen. Zij moeten binnen blijven, totdat de uitslag van de test bekend is. Bij koorts of benauwdheid, blijven ook alle huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Huisgenoten met klachtenkunnen zich ook laten testen.

Testen

Een belangrijk wapen in de strijd tegen corona is dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

 • Geen corona: Als uit de test blijkt dat diegene op dit moment geen corona heeft, mogen die persoon en zijn huisgenoten weer naar buiten, tenzij ze daar te ziek voor zijn. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of ontstaan er nieuwe klachten, dan kan de huisarts worden gebeld.
 • Wel corona: Als uit de test blijkt dat er wel een besmetting met corona is, moeten die persoon en zijn huisgenoten thuisblijven. De GGD geeft verdere instructies aan betrokken persoenen en hun omgeving.

Hygiëneregels

De hygiëneregels vormen de basis van alle maatregelen.

 • Was de handen vaak:
  • Maak de handen goed nat

  • Neem wat vloeibare zeep uit een pompje
  • Wrijf de handen lang genoeg (20 seconden) over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep
  • Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in
  • Wrijf ook tussen de vingers
  • Neem ook de polsen mee
  • Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water
  • Droog de handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Draag een mondkapje (dringend advies totdat dit juridisch is geregeld)
  • Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar:

  • In publieke binnenruimtes (bijvoorbeeld in de bibliotheek, een winkel of het station);
  • In het openbaar vervoer;
  • Op de middelbare school, in mbo-scholen, op hogescholen en universiteiten (het mondkapje mag af tijdens de les).
 • Schud geen handen

Afstandsregels

Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook voor mensen met een vitale functie. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • Vermijd drukke plekken. In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Als het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, is het verstandig om weg te gaan.
 • Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.

Groepen

Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Het ontvangen van meerdere groepen op een dag is niet toegestaan.

Buitenshuis mag een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens bestaan.

Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

De regels voor ‘binnen’

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, eet- en drinkgelegenheden, winkels in de detailhandel en andere publiek toegankelijke locaties. In alle openbare binnenruimtes geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Vanaf 1 december 2020, is dit verplicht.

Woningen

Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Het ontvangen van meerdere groepen op een dag is niet toegestaan.

Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.

In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 2 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.

Eet- en drinkgelegenheden

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Afhaalrestaurants, inclusief afhalen bij coffeeshops

Er mag alleen afgehaald worden, dus bijv. het gebruik van fruitautomaten is niet toegestaan.

Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij de afhaallocatie zelf worden genuttigd. Bijvoorbeeld in de bioscoop, het dierenpark, of bij een congrescentrum kunnen geen consumpties worden gekocht om ter plekke op te eten.

Voor afhaalrestaurants geldt dat zij tot 01:00 uur ’s nachts geopend mogen blijven. Na 20:00 uur ’s avonds mogen zij geen alcohol meer verkopen. Coffeeshops zijn na 20:00 uur gesloten.

 • Hotels voor daar verblijvende gasten
  • Tussen 20:00 en 07:00 wordt er in hotels geen alcohol geschonken of genuttigd in restaurant of bar.

  • Tussen 20:00 en 07:00 wordt er geen alcohol bezorgd vanuit room service.
  • Personen hebben gereserveerd en een voorafgaande verificatie van hun gezondheid plaatsvindt.
 • Eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check: na reservering en als een voorafgaande verificatie van de gezondheid plaatsvindt.
 • Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
 • Eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
 • Uitvaartcentra
 • Bedrijfskantines

Winkels in de detailhandel

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.

Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd en is het niet toegestaan om alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

Alle winkels moeten een deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en supermarkten en grote levensmiddelenwinkels moeten speciale winkeltijden invoeren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Overige publiek toegankelijke locaties

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Bij musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel.

De regels voor ‘buiten’

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen (of alle mensen die bij 1 huishouden horen).

Iedereen van 18 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van markten voor levensmiddelen, wedstrijden, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.

Regels voor reizen

Reizen in Nederland

Ga zo min mogelijk op reis.

Reis alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld voor het werk.

Mijdt de spits met de auto, trein of bus.

Op reis naar het buitenland

Reis niet naar het buitenland tot half januari;

Reis alleen naar het buitenland als het echt nodig is (vakantie of familiebezoek is geen essentiële reis);

Bij terugkomst uit een land met een oranje reisadvies geldt 10 dagen thuisquarantaine, ook zonder klachten.

Uitzonderingen op maximumaantal personen

Uitzondering op maximumaantal personen:

 • personen bij een uitvaart (maximaal 100 binnen en 250 buiten);
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.);
 • topsport en sportbeoefening tot 18 jaar;
 • rechtszittingen;
 • verkiezingen;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst);
 • luchthavens;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal, van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
 • functionarissen wanneer zij vanuit hun taak handelen, zoals politie, brandweer, krijgsmacht, kinderopvang, opsporingsambtenaar, beveiligingsmedewerker, toezichthouder, zorgverlener, zorgvrijwilliger, mantelzorger of geestelijk bedienaar of persoon werkzaam bij justitiële inrichting;
 • iemand die eerste hulp biedt bij een levens- of gezondheidsbedreigende situatie.

Lokale maatregelen corona

Afhankelijk van de situatie kunnen lokale maatregelen in een gemeente of veiligheidsregio genomen worden.

Gemeenten

Welke aanvullende maatregelen in een gemeente gelden, wordt vermeld op de website van de betreffende gemeente.

Veiligheidregio’s

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Bekijk de website van de veiligheidsregio’s voor meer informatie over regionale maatregelen: 

Maatregelen per sector

Sport

Volwassenen mogen sporten met 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Binnen geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit en zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

Alle sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Bij sportbeoefening is geen publiek toegestaan, zowel bij amateur- als professionele sportbeoefening.

Uitzonderingen op de regels voor sport en spel:

 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Er wordt geen competitie gespeeld;
 • Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona moeten thuisblijven;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen;
 • Voor topsporters met status op aangewezen topsportlocaties zoals Papendal en voor voetballers van de Eredivisie en Eerste divisie geldt geen maximale groepsgrootte.

Kunstbeoefening zoals acteren, blazen en zingen

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.

Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Zingen in groepsverband (zoals in koren) is niet toegestaan. Ook meezingen, bijvoorbeeld bij concerten, is niet toegestaan. Er gelden de volgende uitzonderingen op het verbod:

 • Kinderen tot en met 12 jaar
 • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
 • De uitzondering die bestaat voor amateurzang in groepen vervalt op 19 november.
 • Zingen als onderdeel van het recht op betoging is toegestaan
 • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Het RIVM heeft richtlijnen voor koren ontwikkeld.
 • Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.

Contactberoepen

Alle contactberoepen zijn toegestaan.

Zowel dienstverlener als klant moeten een mondkapje dragen.

Als aanvullende voorwaarde geldt dat personen hebben gereserveerd en een voorafgaande verificatie van hun gezondheid plaatsvindt.

Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
 • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Onderwijs en kinderdagverblijven

Op 11 mei zijn de basisscholen en de kinderopvang voorzichtig weer van start gegaan. Kinderen van reguliere basisscholen brengen sindsdien 50% van de tijd op school door en volgen 50% van de tijd thuis onderwijs. Op 8 juni zijn het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang weer volledig opengegaan. Kinderen worden dan weer, volgens het contract, opgevangen.

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn sinds 2 juni weer open. Sinds 1 juli is de 1,5m afstand tussen leerlingen onderling losgelaten. Dat geldt voor alle leerlingen op het voortgezet onderwijs, ongeacht leeftijd. Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. In het nieuwe schooljaar kunnen middelbare scholen volledig open.

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs krijgen voorlopig nog (deels) onderwijs op afstand. Sinds 15 juni is wel weer beperkt gestart met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling. Lessen en colleges worden gespreid over de week en dag, zodat studenten gespreid reizen van en naar de school of instelling. De school of instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en regels. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten niet of nauwelijks in de spits hoeven te reizen.

Openbaar vervoer

Sinds 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar. In de bus, tram en metro is ook een beperkt aantal aangewezen staanplaatsen beschikbaar. Wel blijft het belangrijk drukte en de spits te mijden. Het openbaar vervoer is enkel bedoeld voor noodzakelijke reizen. In trams, (water)bussen, metro’s en treinen moeten reizigers vanaf 13 jaar met ingang van 1 juni een mondkapje dragen. Op stations, haltes en perrons is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Bedrijfsmatig vervoer

Voor bedrijfsmatig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een gezondheidscheck en een reservering vooraf. Een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Bij twee of meer passagiers kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden.

Voor taxi’s geldt een gezondheidscheck vooraf en klanten reserveren. Passagiers vanaf 13 jaar dragen een niet-medisch mondkapje. Wanneer er twee of meer passagiers in de taxi zitten kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden. Er is geen beperking in de bezetting.

Voor touringcars en personenbusjes geldt een gezondheidscheck vooraf en passagiers reserveren. Alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een niet-medisch mondkapje. Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd. Er is geen beperking in de bezetting.

In het bedrijfsmatig vervoer (bedrijfsbusjes, verhuiswagens, vrachtwagens, etc.) is het niet-medische mondkapje verplicht bij meer dan twee inzittenden, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Privé-vervoer

In de eigen auto draagt iedereen een mondkapje wanneer mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen. Er mogen maximaal 4 personen in de auto zitten als zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Eenmalig vuurwerkverbod jaarwisseling 2020/2021

Tijdens de jaarwisseling is het verboden vuurwerk af te steken. Ook het verkopen van vuurwerk is dit jaar verboden. Alleen fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten, mag u afsteken. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop.

Noodverordeningen

Bovenstaande maatregelen hebben  art. 7 Wet publieke gezondheid  als grondslag. Gemeenten zijn belast met de handhaving van de maatregelen. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden. Op 15 juli 2020 heeft het Veiligheidsberaad de nieuwste versie van de landelijke model-noodverordening gepubliceerd. Op basis van deze modelverordening hebben veiligheidsregio’s regionale noodverordeningen vastgesteld. Particulieren die zich niet aan de regels houden, kunnen een bestuurlijke boete krijgen die tot € 390 kan oplopen. Ook hierop vindt handhaving plaats. Boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot € 4.000. Vooruitlopend op de vaststelling van de coronawet door de Eerste Kamer, heeft het OM op 14 oktober de coronaboetes van € 390 euro naar € 95 verlaagd.

Wettelijke grondslag

De bevoegdheid in de noodverordeningen is gebaseerd op art. 176 Gemeentewet  en  art. 39 Wet veiligheidsregio’s . Handelen in strijd met de voorschriften uit de verordeningen is strafbaar gesteld in art. 443 Wetboek van Strafrecht . Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350, art. 23, lid 4, Wetboek van Strafrecht ). Ook kan een last onder bestuursdwang of dwangsom worden opgelegd ( art. 125 Gemeentewet jo. art. 39 Wet veiligheidsregio’s ).

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Coronawet)

Op 13 juli 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen. Noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur, terwijl sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, voorlopig nog nodig blijven. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen. De wet is op 13 oktober aangenomen door de Tweede Kamer. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer met de coronawet ingestemd. De wet zal ingaan op 1 december 2020.

Digitale besluitvorming

Hoewel de huidige regels een uitzondering maken voor wettelijk verplichte bijeenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad, is een spoedwetsvoorstel aangenomen om digitale besluitvorming mogelijk te maken. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2019/20, 35 424, nr. 2) op 1 april aangenomen. Op 7 april ging ook de Eerste Kamer akkoord. Op 9 april is de wet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2020, 113). De wet is meteen na deze bekendmaking in werking getreden en geldt in principe tot 1 september 2020. Verlenging (met steeds maximaal twee maanden) is echter mogelijk. Op 25 juni 2020 is de werking van deze wet verlengd tot 1 november 2020.

Digitale besluitvorming was voorheen wettelijk niet mogelijk. Voor gemeenten gold bijvoorbeeld dat voor het openen van een raadsvergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig moet zijn ( art. 20, lid 1, Gemeentewet ). De nieuwe wet regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. In de wet is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik kan worden gemaakt van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding.

Tijdelijke wet COVID-19

Op 24 april 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2020, 124) en op dezelfde datum in werking getreden (Stb. 2020, 126). De Eerste Kamer had op 21 april na een kort plenair debat met Minister Dekker van Rechtsbescherming met het wetsvoorstel ingestemd.

De wet past een groot aantal wetten aan om de continuïteit van het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur, tijdens de beperkende maatregelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 te garanderen.

Fysieke zittingen tijdelijk digitaal

De wet bevat, onder andere, regels waardoor fysieke zittingen in gerechtelijke procedures in burgerlijke, bestuursrechtelijke en in strafrechtelijke zaken tijdelijk digitaal kunnen plaatsvinden. Deze tijdelijke wet vervalt op 1 september 2020, maar kan telkens met twee maanden verlengd worden.

Terugwerkende kracht

Voor civiele en bestuursrechtelijke zaken maakt de spoedwet mogelijk - met terugwerkende kracht vanaf 16 maart - dat de mondelinge behandeling plaatsvindt via een videoverbinding of, als het echt niet anders kan, per telefoon. De rechter bepaalt de wijze van behandeling, waar mogelijk na overleg met betrokkenen.

Overzicht

Een overzicht van alle tijdelijke regelingen met betrekking tot de rechtspraak is hier te vinden. Deze regelingen vullen de reguliere procesreglementen aan.

Bronnen: Rijksoverheid; Gemeente.nu, 25 maart 2020; Veiligheidsberaad, 26 maart 2020; Ministerie van BZK, 27 maart 2020; VNG, 27 maart 2020; Tweede Kamer, 1 april 2020, Kamerstukken II, 2019/20, 35 424, nr. 3, Eerste Kamer, 7 april 2020, Ministerie van BZK, 7 april 2020, persconferentie, 21 april 2020, Rijksoverheid, 21 april 2020, Ministerie van OCW, 21 april 2020, Gemeente.nu, 22 april 2020, Eerste Kamer, 21 april 2020, Ministerie J&V, 21 april 2020, Rechtspraak.nl, 24 april 2020 en Ministerie van J&V, 24 april 2020

De maatregelen per 19 november

Overzicht van de corona-maatregelen per 19 november 2020.

Coronamaatregelen per risiconiveau

Welke coronamaatregelen gelden op welk moment? De routekaart met 4 risiconiveaus laat zien welke maatregelen per niveau gelden.

Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies

Ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is het noodzakelijk om betalingsonmacht van rechtspersonen zoals bv’s en nv’s tijdig te melden. Er is een formulier om betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst (voor belastingen en premies) en een formulier om betalingsonmacht te melden bij het bedrijfspensioenfonds. In het formulier moet worden aangegeven voor welk tijdvak niet betaald kan worden. De melding geldt automatisch ook voor dezelfde verschuldigde bedragen in de tijdvakken daarna.