Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State

19 juli 2022

De minsterraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met verzending voor advies aan de Raad van State van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg) . De Eerste tranche voorziet in grondslagen om collectieve maatregelen te treffen voor de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel. De betrokkenheid van de beide Kamers en de bescherming van grondrechten wordt in het wetsvoorstel gewaarborgd.

Opleving coronavirus

Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk om daar goed op voorbereid te zijn. Het is van belang snel te kunnen handelen wanneer de situatie in Nederland daarom vraagt. De juridische basis voor het nemen van maatregelen is daarbij noodzakelijk.

In de Eerste tranche van wijzigingen zijn grondslagen opgenomen voor maatregelen in verband met:

  • Veilige afstand;

  • HygiĆ«ne en persoonlijke beschermingsmiddelen;

  • Openstelling publieke plaatsen, evenementen en bedrijfsmatig personenvervoer;

  • Test- en quarantaineplicht voor inreizigers.

De Eerste tranche is van 8 juni tot en met 29 juni 2022 in openbare consulatie geweest. Eind augustus verwacht de minister het wetsvoorstel te kunnen indienen bij de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking kan treden, is afhankelijk van de behandeling in Tweede en Eerste Kamer.

Bron: Ministerie van VWS, 15 juli 2022

Naschrift redactie

De Eerste Kamer heeft op 20 mei jl. tegen verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) gestemd. Hiermee kwam hoofdstuk Va van de Wpg, waarin de Twm was gecodificeerd, direct te vervallen. Als gevolg hiervan bestaat er momenteel geen wettelijke grondslag voor het nemen van coronamaatregelen. Zie hierover ook het bericht Eerste Kamer stemt tegen verlenging van coronawet , in OpMaat Bestuursrecht van 20 mei 2022.