Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Inhoudsopgave

Opschrift

Besluit noodmaatregelen coronacrisis


De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 16 december 2021, nr. 2021-258581 ( Stcrt. 2021, 50389 ), laatst gewijzigd bij besluit van 19 januari 2022, nr. 2022-12961 ( Stcrt. 2022-1588 ).

De goedkeuringen in het onderdeel ‘belastinguitstel, aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen (onderdeel 3.4a)’ zijn verlengd.

Het besluit van 16 december 2021, nr. 2021-258581 ( Stcrt. 2021, 50389 ) is ingetrokken.

1. Inleiding

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. In dit beleidsbesluit geef ik uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen.

Dit besluit ziet op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;

 • Uitstel van betaling van belastingschulden;

 • Mededelingsplicht bodemrecht;

 • Verklaring betaalgedrag;

 • Melding betalingsonmacht;

 • G-rekening;

 • Betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;

 • Betalingsverzuimboeten;

 • Urencriterium;

 • Continuïteitsbijdragen zorglichamen;

 • Zorgvrijstelling: werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma;

 • Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen;

 • Herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen;

 • Btw-tarief bij online diensten door sportscholen;

 • Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)

 • Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;

 • Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op de artikelen 62 tot en met 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

 • AWR Algemene wet inzake rijksbelastingen

 • BBBB Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

 • EB Energiebelasting

 • IW Invorderingswet 1990

 • LI Leidraad invordering 2008

 • ODE Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

 • URLB 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

 • UR AWR 1994 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

 • Wbm Wet belastingen op milieugrondslag

 • Wet OB Wet op de omzetbelasting 1968

 • Wet IB 2001 Wet inkomstenbelasting 2001

 • Wet LB Wet op de loonbelasting 1964

 • Wet Vpb Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 • WIB Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

2. EB en ODE

Bij levering of verbruik van aardgas en elektriciteit zijn energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) verschuldigd. Het tijdstip van verschuldigdheid is geregeld in artikel 56, eerste en derde lid, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Hierbij worden vier situaties onderscheiden.

De huidige bijzondere omstandigheden geven aanleiding om soepeler om te gaan met dit tijdstip. De beschrijving van de vier situaties en de goedkeuring voor (delen van) die situaties zijn hierna in afzonderlijke onderdelen opgenomen ( onderdelen 2.1 tot en met 2.4 ).

Het toepassen van de goedkeuringen in onderdelen 2.1 en 2.2 kan tot een onbedoeld effect leiden bij verzoeken om teruggaaf van EB en ODE. Om dit onbedoelde effect op te heffen is in onderdeel 2.5 een goedkeuring opgenomen.

2.1. Voorschot en eindfactuur per kalendermaand

 
 
 

2.2. Geen voorschot, wel factuur

 
 
 

2.3. Geen voorschot, geen factuur, wel levering

 
 
 

2.4. Geen voorschot, geen factuur, geen levering, wel verbruik

 
 
 

2.5. Termijn indienen teruggaafverzoeken EB en ODE

 
 
 

2.6. Oninbare vorderingen bij toepassing of van dit besluit

 
 
 

3. Invordering

 
 
 

3.1. Uitstel van betaling van belastingschulden

 
 
 

3.2. Invorderingsrente

 
 
 

3.3. Diverse invorderingsonderwerpen

 
 
 

3.3.1. [Vervallen per 01-04-2022]

 
 
 

3.3.2. Verklaring betalingsgedrag

 
 
 

3.3.3. Melding betalingsonmacht

 
 
 

3.3.4. G-rekening

 
 
 

3.4. Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming: 1 oktober 2021 – 31 januari 2022

 
 
 

3.4a. [Vervallen per 01-04-2022]

 
 
 

3.5. Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld

 
 
 

4. Betalingsverzuimboeten

 
 
 

5. Douane

 
 
 

5.1. Uitstel van betaling

 
 
 

5.2. Termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers

 
 
 

6. Loonheffingen

 
 
 

6.1. Administratieve verplichtingen

 
 
 

6.2. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen

 
 
 

6.3. Gebruikelijk loon 2020 en 2021 AB-houders

 
 
 

6.4. Werkkostenregeling

 
 
 

7. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

 
 
 

8. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (winst)

 
 
 

8.1. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer

 
 
 

8.2. Urencriterium

 
 
 

8.2.1. Verlaagd urencriterium voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

 
 
 

8.3. Fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve)

 
 
 

8.4. Voorlopige aanslag

 
 
 

8.5. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten

 
 
 

8.6. Zorglichamen

 
 
 

8.6.1. Continuïteitsbijdragen zorglichamen

 
 
 

8.6.2. Werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma

 
 
 

8.7. Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen

 
 
 

8.8. Herinvesteringsreserve

 
 
 

8.8.1. Bijzondere omstandigheid

 
 
 

8.8.2. Ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen

 
 
 

9. Omzetbelasting

 
 
 

9a. Zorgpersoneel en hulpgoederen

 
 
 

9b. Verlaagd btw-tarief voor online sportlessen door sportscholen

 
 
 

9c. Levering van mondkapjes

 
 
 

9d. Levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits

 
 
 

10. Heffing over Duitse netto-uitkeringen

 
 
 

11. Inkomstenbelasting

 
 
 

11.1. Eigenwoningrente

 
 
 

11.2. Reisaftrek

 
 
 

11.3. Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)

 
 
 

12. Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s

 
 
 

13.

 
 
 

13.1. Uitstel termijnen

 
 
 

13.2. Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven

 
 
 

14. Ingetrokken regeling

 
 
 

15. Inwerkingtreding en vervaldatum

 
 
 

16. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak COVID-19