Tijdelijke wet maatregelen covid-19 [Tekst geldig vanaf 15-03-2022]

Opschrift

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

[Tekst geldig vanaf 15-03-2022]

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de huidige fase van de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een aanvullend wettelijk instrumentarium te creëren in de Wet publieke gezondheid dat voor de langere termijn een juridische basis vormt voor een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoorschriften van groot belang zijn;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging

[Wijzigt de Wet publieke gezondheid.]

Artikel III. Wijziging

[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel IV. Wijziging

 
 
 

Artikel V. Wijziging

 
 
 

Artikel VI. Wijziging

 
 
 

Artikel VII. Anterieure gemeentelijke verordeningen en eilandsverordeningen

 
 
 

Artikel VIIa. Justitiële documentatie noodverordeningen covid-19

 
 
 

Artikel VIIb. Tussentijdse verantwoording voorzitter veiligheidsregio

 
 
 

Artikel VIIc. Wijziging wetsvoorstel )

 
 
 

Artikel VIId. Samenloop wetsvoorstel (Alcoholwet)

 
 
 

Artikel VIII. Vervalbepaling

 
 
 

Artikel IX. Terugwijziging , en

 
 
 

Artikel X. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel XI. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening