Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid [Tekst geldig vanaf 12-02-2022 tot 01-09-2023] [Regeling ingetrokken per 2023-09-01]

Inhoudsopgave

Opschrift

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

[Tekst geldig vanaf 12-02-2022 tot 01-09-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2023]

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel de artikelen 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 32d, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • eerste tranche subsidieregeling: de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid ;

 • tweede tranche subsidieregeling: de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid ;

 • tranche: derde tranche, vierde tranche of vijfde tranche;

 • derde tranche: de subsidie, bedoeld in hoofdstuk 2 ;

 • vierde tranche: de subsidie, bedoeld in hoofdstuk 3 ;

 • vijfde tranche: de subsidie, bedoeld in hoofdstuk 4 ;

 • extra periode salaris: extra loon dat naast het reguliere loon en vakantiebijslag wordt uitbetaald naar aanleiding van afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, en dat niet afhankelijk is van bedrijfsresultaten of kwalitatieve of kwantitatieve prestaties van de werknemer;

 • loon: het loon, bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor zover het betreft loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, met uitzondering van uitkeringen in het kader van de Ziektewet door eigenrisicodragers;

 • loonsom: het loon van alle werknemers, behorende tot een loonheffingennummer;

 • loonheffingennummer: het nummer, genoemd in artikel 1a.1, tweede lid, onderdeel b, onder 1, van de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte;

 • Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • omzetdaling: een daling van de omzet als bedoeld in artikel 5, eerste lid ;

 • omzetperiode: de omzetperiode, bedoeld in artikel 4 ;

 • referentie-omzet: de omzet, bedoeld in artikel 5 tweede lid , waarmee wordt vergeleken om de omzetdaling, bedoeld in artikel 5, eerste lid, te berekenen;

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • werkgever: een werkgever als bedoeld in artikel 1, onderdeel q of r, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • werknemer: een werknemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel o of p, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2.

Onder omzet wordt in deze regeling verstaan de netto-omzet zoals gedefinieerd in artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gecorrigeerd voor de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten en bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 oktober 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Voor natuurlijke personen is dit de omzetbepaling die de basis is geweest voor de laatst vastgestelde aangifte voor de Wet inkomstenbelasting 2001 , mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin van deze regeling. Onder omzet wordt in deze regeling niet verstaan de subsidie die de werkgever ontvangt op grond van de eerste tranche subsidieregeling en de tweede tranche subsidieregeling, alsmede op grond van deze regeling, en de subsidie die de werkgever over de omzetperiode ontvangt van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter tegemoetkoming in de vaste lasten in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Artikel 2. Inleidende bepaling

1.

Op subsidies verleend op grond van deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

2.

Formulieren waarnaar in deze regeling wordt verwezen, worden door de Minister beschikbaar gesteld op www.uwv.nl.

Artikel 3. Doel van de subsidie

 
 
 

Artikel 4. Omzetperiode

 
 
 

Artikel 5. Omzetdaling

 
 
 

Artikel 6. Afwijking van bepalen omzetdaling op niveau concern of groep

 
 
 

Artikel 7. Aanvraag van de subsidieverlening

 
 
 

Artikel 8. Verlening van de subsidie

 
 
 

Artikel 9. Voorschot

 
 
 

Artikel 10. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 11. Opschorting van de betaling

 
 
 

Artikel 12. Verplichtingen

 
 
 

Artikel 13. Verplichting overleggen accountantsverklaring

 
 
 

Artikel 14. Verplichting niet uitkeren dividenden en bonussen

 
 
 

Hoofdstuk 2. Derde tranche

 
 
 

Artikel 15. Voorwaarden voor subsidieverlening

 
 
 

Artikel 16. Hoogte van de subsidie

 
 
 

Artikel 17. Berekening van de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening

 
 
 

Hoofdstuk 3. Vierde tranche

 
 
 

Artikel 18. Voorwaarden voor subsidieverlening

 
 
 

Artikel 19. Hoogte van de subsidie

 
 
 

Artikel 20. Berekening van de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening

 
 
 

Hoofdstuk 4. Vijfde tranche

 
 
 

Artikel 21. Voorwaarden voor subsidieverlening

 
 
 

Artikel 22. Hoogte van de subsidie

 
 
 

Artikel 23. Berekening van de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening

 
 
 

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 24. Subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 25. Terugvordering

 
 
 

Artikel 26. Wijziging subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 27. Mandaat, volmacht en machtiging UWV en Nederlandse Arbeidsinspectie

 
 
 

Artikel 28. Financiering

 
 
 

Artikel 29. Verslag UWV

 
 
 

Artikel 30. Inwerkingtreding en vervaldatum

 
 
 

Artikel 31. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage bij , van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk

 
 
 

Bijlage bij , van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid