Wet op de vennootschapsbelasting 1969 [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-08-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-08-2022]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke regeling te vervangen en in samenhang daarmede het Besluit op de Commissarissenbelasting 1941 te doen vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Belastingplicht

Artikel 1

Onder de naam 'vennootschapsbelasting' wordt een directe belasting geheven van de lichamen vermeld in de artikelen 2 en 3 .

Artikel 2

1.

Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde:

  1. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

  2. coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag;

  3. onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of bank optreden;

  4. verenigingen en stichtingen die op de voet van de Woningwet bij koninklijk besluit zijn toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn;

  5. hiervoor niet genoemde verenigingen en stichtingen alsmede andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voor zover zij een onderneming drijven;

  6. fondsen voor gemene rekening;

  7. publiekrechtelijke rechtspersonen, niet zijnde de Staat, die niet al op grond van de onderdelen a, b, c, d en e belastingplichtig zijn, voor zover zij een onderneming drijven.

2.

Als binnenlandse belastingplichtigen zijn mede aan de belasting onderworpen de ondernemingen gedreven door de Staat. Voor de toepassing van deze wet worden alle ondernemingen gedreven door de Staat die behoren tot eenzelfde bij koninklijk besluit ingesteld ministerie als bedoeld in artikel 44 van de Grondwet, geacht tezamen één onderneming gedreven door de Staat te vormen.

3.

Als binnenlandse belastingplichtigen zijn mede aan de belasting onderworpen omgekeerde hybride lichamen.

4.

Onder een fonds voor gemene rekening wordt verstaan een fonds ter verkrijging van voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of anderszins aanwenden van gelden, mits van de deelgerechtigdheid in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Een fonds voor gemene rekening wordt als onderneming aangemerkt. De bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt indien voor vervreemding niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist, met dien verstande dat ingeval vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds voor gemene rekening of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie de bewijzen niet als verhandelbaar worden aangemerkt.

5.

Heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 13 tot en met 13d , 13i tot en met 13k , 14a , 14b , 15 en 15a , het lichaam steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd. Bij een lichaam dat zonder toepassing van de eerste volzin niet een binnenlandse belastingplichtige zou zijn, wordt, in afwijking van hoofdstuk II , het voordeel uit hoofde van een aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 17, derde lid, onderdeel b , bepaald op de voet van hoofdstuk III . Een Europese naamloze vennootschap die bij haar oprichting werd beheerst door Nederlands recht, wordt voor de toepassing van de eerste volzin geacht te zijn opgericht naar Nederlands recht.

6.

De lichamen, vermeld in het eerste lid, onderdelen a, b, c en d, en het derde lid, worden geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen.

7.

Voor de toepassing van deze wet wordt het bestaan van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid steeds aangenomen, zodra en zolang een onderneming als behorende aan een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het handelsregister staat ingeschreven.

8.

De ondernemingen van een lichaam als bedoeld in het eerste lid, onderdelen e en g, worden voor de toepassing van deze wet geacht tezamen één onderneming te vormen.

9.

Voor de toepassing van deze wet worden op de BES eilanden gevestigde lichamen die door de toepassing van artikel 5.2 van de Belastingwet BES geacht worden niet op de BES eilanden te zijn gevestigd, geacht in Nederland te zijn gevestigd.

10.

Op schriftelijk verzoek en onder door Onze Minister te stellen voorwaarden staat de inspecteur toe dat een lichaam als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, geacht wordt zijn onderneming te drijven met behulp van zijn gehele vermogen, indien het lichaam als culturele instelling is aangemerkt. Het verzoek moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop het verzoek voor het eerst betrekking heeft, worden ingediend bij de inspecteur. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking waarin de door Onze Minister te stellen voorwaarden zijn opgenomen. Bij inwilliging van het verzoek geldt dit tot wederopzegging door het lichaam, waarbij wederopzegging alleen mogelijk is met ingang van het tiende jaar of een veelvoud daarvan na het einde van het jaar waarvoor het verzoek voor het eerst is ingewilligd.

11.

Voor de toepassing van deze wet wordt onder een publiekrechtelijke rechtspersoon verstaan een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon alsmede een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon.

12.

Onder een omgekeerd hybride lichaam wordt verstaan een naar Nederlands recht aangegaan of in Nederland gevestigd samenwerkingsverband indien ten minste 50% van de stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten in dat samenwerkingsverband direct of indirect worden gehouden door een of meer aan dat samenwerkingsverband gelieerde lichamen als bedoeld in artikel 12ac, tweede lid , die zijn gevestigd in een staat die dat samenwerkingsverband als een belastingplichtige voor een naar de winst geheven belasting beschouwt en de winst van dat samenwerkingsverband voor Nederlandse belastingdoeleinden zonder toepassing van deze bepaling toerekenbaar is aan de houders van de stemrechten, kapitaalbelangen, onderscheidenlijk winstrechten, in dat samenwerkingsverband.

13.

Onder een omgekeerd hybride lichaam als bedoeld in het twaalfde lid wordt niet verstaan een in dat lid bedoeld samenwerkingsverband dat belegt in effecten en een gediversifieerde portefeuille aanhoudt en dat kwalificeert als:

  1. een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; of

  2. een alternatieve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 6a

 
 
 

Artikel 6b

 
 
 

Artikel 6c [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

 
 
 

Afdeling 2.1. Belastbaar bedrag

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Afdeling 2.2. Algemene artikelen inzake bepaling van de winst

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 8a

 
 
 

Artikel 8b

 
 
 

Artikel 8ba

 
 
 

Artikel 8bb

 
 
 

Artikel 8bc

 
 
 

Artikel 8bd

 
 
 

Artikel 8c

 
 
 

Artikel 8d

 
 
 

Artikel 8e

 
 
 

Artikel 8f

 
 
 

Artikel 8g

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 9a

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 10a

 
 
 

Artikel 10b

 
 
 

Artikel 10c

 
 
 

Artikel 10d [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 12a

 
 
 

Artikel 12abis [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Afdeling 2.2a. Hybridemismatches

 
 
 

Artikel 12aa

 
 
 

Artikel 12ab

 
 
 

Artikel 12ac

 
 
 

Artikel 12ad

 
 
 

Artikel 12ae

 
 
 

Artikel 12af

 
 
 

Artikel 12ag

 
 
 

Afdeling 2.3. Innovatiebox

 
 
 

Artikel 12b

 
 
 

Artikel 12ba

 
 
 

Artikel 12bb

 
 
 

Artikel 12bc

 
 
 

Artikel 12bd

 
 
 

Artikel 12be

 
 
 

Artikel 12bf

 
 
 

Artikel 12bg

 
 
 

Afdeling 2.4. [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 12c [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 2.5. Deelnemingen

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 13a

 
 
 

Artikel 13aa

 
 
 

Artikel 13ab

 
 
 

Artikel 13b

 
 
 

Artikel 13ba

 
 
 

Artikel 13bb [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 13c [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 13ca [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 13d

 
 
 

Artikel 13e

 
 
 

Artikel 13f [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 13g [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 13h

 
 
 

Artikel 13i

 
 
 

Artikel 13j

 
 
 

Artikel 13k

 
 
 

Artikel 13l [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Afdeling 2.6. Bedrijfsfusie

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Afdeling 2.7. Splitsing, juridische fusie en bestuurlijke herindeling of herschikking

 
 
 

Artikel 14a

 
 
 

Artikel 14b

 
 
 

Artikel 14ba

 
 
 

Afdeling 2.8. Geruisloze terugkeer uit BV

 
 
 

Artikel 14c

 
 
 

Afdeling 2.9. Fiscale eenheid

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 15aa

 
 
 

Artikel 15ab

 
 
 

Artikel 15ac

 
 
 

Artikel 15ad [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 15ae

 
 
 

Artikel 15af

 
 
 

Artikel 15ag

 
 
 

Artikel 15ah

 
 
 

Artikel 15aha

 
 
 

Artikel 15ahb

 
 
 

Artikel 15ai

 
 
 

Artikel 15aj

 
 
 

Artikel 15ak

 
 
 

Artikel 15al

 
 
 

Artikel 15a

 
 
 

Afdeling 2.9a. Generieke renteaftrekbeperking

 
 
 

Artikel 15b

 
 
 

Artikel 15ba

 
 
 

Artikel 15bb

 
 
 

Artikel 15bc

 
 
 

Afdeling 2.9b. Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

 
 
 

Artikel 15bd

 
 
 

Artikel 15be

 
 
 

Artikel 15bf

 
 
 

Artikel 15bg

 
 
 

Artikel 15bh

 
 
 

Afdeling 2.10. Eindafrekening

 
 
 

Artikel 15c

 
 
 

Artikel 15d

 
 
 

Afdeling 2.10a. Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten

 
 
 

Artikel 15e

 
 
 

Artikel 15f [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15g

 
 
 

Artikel 15h

 
 
 

Artikel 15i

 
 
 

Artikel 15j

 
 
 

Afdeling 2.11. Aftrekbare giften

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Hoofdstuk III. Voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 17a

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Hoofdstuk IV. Verrekening van verliezen

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 20a

 
 
 

Artikel 20b

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 21a

 
 
 

Hoofdstuk V. Tarief

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

Artikel 23a [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 23b

 
 
 

Hoofdstuk Va. Deelnemingsverrekening, verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten en verrekening bij voordelen uit hoofde van een gecontroleerd lichaam

 
 
 

Artikel 23c

 
 
 

Artikel 23d

 
 
 

Artikel 23e

 
 
 

Hoofdstuk VI. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 25a

 
 
 

Artikel 25b

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Hoofdstuk VII. Aanvullende regelingen

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 28a

 
 
 

Artikel 28b

 
 
 

Artikel 28c

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Hoofdstuk VIIa. Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

 
 
 

Artikel 29b

 
 
 

Artikel 29c

 
 
 

Artikel 29d

 
 
 

Artikel 29e

 
 
 

Artikel 29f

 
 
 

Artikel 29g

 
 
 

Artikel 29h

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 31a

 
 
 

Artikel 31b

 
 
 

Artikel 31c

 
 
 

Artikel 31d [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 33a

 
 
 

Artikel 33b

 
 
 

Artikel 33c

 
 
 

Artikel 33d

 
 
 

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 34a

 
 
 

Artikel 34b

 
 
 

Artikel 34c

 
 
 

Artikel 34d

 
 
 

Artikel 34e

 
 
 

Artikel 34f

 
 
 

Artikel 34g

 
 
 

Artikel 34h

 
 
 

Artikel 34i

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1997]

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-1997]

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Slotformulier en ondertekening