Besluit Wfsv

Inhoudsopgave

Opschrift

Besluit Wfsv


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 juli 2005, nr. SV/F&W/05/51635;

Gelet op de artikelen 28, eerste en tweede lid, 37, tweede en vierde lid, 42, 71, eerste lid, 80 en 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 40, eerste lid, en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en artikel 78, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 2005, nr. W12.05.0324/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 november 2005, nr. SV/F&W/05/70630, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

  2. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  3. Wet WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

  4. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv.

Hoofdstuk 2. Premies werknemersverzekeringen

§ 1. Gedifferentieerde premie Algemeen Werkloosheidsfonds

 
 
 

Artikel 2.1. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 2.1a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 2.1b [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 2.1c [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 2.2. Wijze van vaststelling percentages van de AWf-premie

 
 
 

Artikel 2.2a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 2.3. Herziening van het lage percentage van de AWf-premie

 
 
 

Artikel 2.3a. Tijdelijke opschorting 30% herzieningssituatie

 
 
 

Artikel 2.4. Nadere voorwaarden voor toepassing van het lage percentage van de AWf-premie

 
 
 

Artikel 2.4a. Toepassing van de AWf-premie per aangiftetijdvak

 
 
 

§ 2. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

 
 
 

Artikel 2.5. Algemene begrippen

 
 
 

Artikel 2.6. Vaststelling gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

 
 
 

Artikel 2.7. Gedifferentieerde premie eigenrisicodrager

 
 
 

Artikel 2.8. Gemiddelde percentages

 
 
 

Artikel 2.9. Vervangende premie

 
 
 

Artikel 2.10. Sectorale premies

 
 
 

Artikel 2.11. Opslag of korting WGA-lasten

 
 
 

Artikel 2.12 [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

Artikel 2.13. Opslag of korting ZW-lasten

 
 
 

Artikel 2.14. Premieplichtig loon uitkeringsinstellingen

 
 
 

Artikel 2.15. Opslag en korting bij overgang van onderneming

 
 
 

Artikel 2.16. Niet gedurende gehele berekeningstijdvak werkgever

 
 
 

Artikel 2.17. Premiepercentage startende werkgever

 
 
 

Artikel 2.17a. Premiepercentage terugkerende werkgever ZW

 
 
 

Artikel 2.17b. Premieberekening WGA voor werkgevers die uiterlijk 1 juli 2015 publiek verzekerd waren

 
 
 

Artikel 2.18. Opslag en korting bij te veel betaalde uitkering en regres

 
 
 

§ 3. Bijzondere bepalingen in verband met overige ziekengeld- en WGA-lasten en WGA-staartlasten

 
 
 

Artikel 2.19. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 2.19a. Fondsbelasting overige ziekengeld- en WGA-lasten

 
 
 

Artikel 2.19b. WGA-staartlasten

 
 
 

Artikel 2.19c. Overgangsbepaling WGA-staartlasten en flexibele dienstbetrekkingen

 
 
 

§ 4. Gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds

 
 
 

Artikel 2.19d. Vaststelling gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds

 
 
 

Hoofdstuk 2a. Quotumheffing

 
 
 

Artikel 2.20. Gemiddeld aantal verloonde uren

 
 
 

Artikel 2.21. Aantal verloonde uren voor quotumheffing

 
 
 

Artikel 2.22. Variabelen formule quotumpercentage

 
 
 

Artikel 2.23. Bepaling quotumtekort

 
 
 

Hoofdstuk 2b. Aanwijzing persoon die voldoet aan een vastgestelde indicatie en aanwijzing voorzieningen bij beoordeling arbeidsbeperkte in de

 
 
 

Artikel 2.24. Aanwijzing persoon die voldoet aan een vastgestelde indicatie als arbeidsbeperkte zonder beoordeling

 
 
 

Artikel 2.25. Aanwijzing persoon die voldoet aan een vastgestelde indicatie als arbeidsbeperkte met beoordeling

 
 
 

Artikel 2.26. Uitbreiding arbeidsbeperkte door aanwijzing voorzieningen bij activering quotumheffing

 
 
 

Hoofdstuk 2c. Registratie inleenverbanden en aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort

 
 
 

Artikel 2.27. Definities

 
 
 

Artikel 2.28. Aanwijzing categorie arbeidsbeperkten die ter beschikking zijn gesteld en tevens meetellen voor de berekening van het quotumtekort bij de inlener

 
 
 

Artikel 2.29. Verplichtingen uitlener

 
 
 

Artikel 2.30. Verplichtingen inlener

 
 
 

Artikel 2.31. Aanwijzing categorie werknemers van wie verloonde uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal verloonde uren

 
 
 

Artikel 2.32. Nadere bepaling variabelen quotumpercentages [Aanwijzing categorie werknemers waarvan verloonde uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal verloonde uren bij werkgevers in de sector overheid onderscheidenlijk de sector niet…

 
 
 

Artikel 2.33. Aanwijzing categorieën werknemers wiens verloonde uren in mindering worden gebracht voor de bepaling van de quotumplichtige werkgever (bepaling grootte)

 
 
 

Hoofdstuk 3. De financiering van de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering

 
 
 

Artikel 3.1. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 3.3. Vaststelling premie

 
 
 

Artikel 3.4. Voorlopige premievaststelling

 
 
 

Artikel 3.5. Premiebetaling

 
 
 

Artikel 3.6. Achterwege blijven van premierestitutie

 
 
 

Artikel 3.7. Premiebetaling bij vrijwillige AOW-verzekering over achterliggende periode

 
 
 

Artikel 3.8. Vaststelling vrijwillige verzekeringsperiode na onvolledige betaling

 
 
 

Hoofdstuk 4. Beheerskosten en enige zorgkosten uit het Fonds langdurige zorg

 
 
 

Artikel 4.1. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 4.2. Vergoeding kosten van zorg die niet door CAK worden uitbetaald

 
 
 

Artikel 4.3. Macrobudget beheerskosten

 
 
 

Artikel 4.4. Beheerskostenbudget Wlz-uitvoerder en SVB

 
 
 

Artikel 4.5. Beheerskosten bij uitbesteding van werkzaamheden

 
 
 

Artikel 4.6. Reserve uitvoering Wlz

 
 
 

Artikel 4.7. Toezicht op opgaven

 
 
 

Artikel 4.8. Betaalbaarstelling

 
 
 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 5.1. Wijziging

 
 
 

Artikel 5.2. Intrekking algemene maatregelen van bestuur

 
 
 

Artikel 5.3. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 5.4. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening