Wet op de loonbelasting 1964 [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op de loonbelasting 1964

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke regeling te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Belastingplicht

Artikel 1

Onder de naam 'loonbelasting' wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroepssporters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens deze wet aan te wijzen andere personen een directe belasting geheven.

Artikel 2

1.

Werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat of van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van hemzelf of van een ander, dan wel uit een bestaande privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van een ander.

2.

Degene die van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon loon geniet uit een dienstbetrekking tot een niet-inhoudingsplichtige dan wel loon in de vorm van premies voor werkaanvaarding ten behoeve van uitkeringsgerechtigden, wordt geacht tot die rechtspersoon in dienstbetrekking te staan.

3.

Tenzij werkzaamheden zijn of worden verricht in een functie van bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam, dan wel in dienstbetrekking bij de Staat der Nederlanden of in het kader van een uitzending op grond van een verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is, is het eerste lid niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met betrekking tot een geheel buiten Nederland vervulde dienstbetrekking. Voor werkzaamheden die zijn of worden verricht aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd, is de eerste volzin slechts van toepassing indien wordt voldaan aan de in het vierde lid gestelde voorwaarden.

4.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met betrekking tot een nagenoeg geheel buiten Nederland vervulde dienstbetrekking, anders dan de dienstbetrekkingen die in het derde lid, eerste volzin, zijn genoemd, indien:

  1. het loon is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een andere mogendheid wordt geheven, en

  2. het loon niet op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of op grond van enige andere regel van interregionaal of internationaal recht in feite slechts in Nederland aan een belasting naar het inkomen is onderworpen.

5.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met betrekking tot een gedeeltelijk, maar niet nagenoeg geheel buiten Nederland vervulde dienstbetrekking, anders dan de dienstbetrekkingen die in het derde lid, eerste volzin, zijn genoemd, voorzover het loon uit die dienstbetrekking met inachtneming van verdragen waarbij de Staat der Nederlanden partij is, feitelijk is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES eilanden of een andere mogendheid wordt geheven.

6.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die als vrijwilliger uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen ontvangen met een gezamenlijke waarde van ten hoogste € 180 per maand en € 1.800 per kalenderjaar. Hierbij wordt onder vrijwilliger verstaan degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.

7.

Bij het begin van het kalenderjaar worden de in het zesde lid genoemde bedragen bij ministeriële regeling vervangen door andere bedragen. Het bedrag per kalenderjaar wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 , en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande kalenderjaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag. Het bedrag per maand wordt berekend door het volgens de tweede zin berekende bedrag per kalenderjaar te vermenigvuldigen met 1/10.

8.

Krachtens wettelijk vruchtgenot aan een kind ontleend loon wordt geacht door het kind te zijn genoten.

9.

Loon in de vorm van periodieke uitkeringen welke van publiekrechtelijke aard zijn, kan in het kalenderjaar waarin de verstrekking van die uitkeringen aanvangt dan wel eindigt volgens bij ministeriële regeling te stellen regels worden geacht niet te zijn genoten door de werknemer doch door zijn partner in de zin van artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 .

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 5a

 
 
 

Artikel 5b

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 6a [Vervallen per 01-05-2016]

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 8a

 
 
 

Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 10a

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 11a [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 11b

 
 
 

Artikel 11c

 
 
 

Artikel 11d

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 12a

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 13bis

 
 
 

Artikel 13ter

 
 
 

Artikel 13a

 
 
 

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Hoofdstuk IIA. [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 15a [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 15b [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 15c [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 15d [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2004]

 
 
 

Artikel 16a [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 16b [Vervallen per 01-01-2004]

 
 
 

Artikel 16c [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 17a [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 18a

 
 
 

Artikel 18b

 
 
 

Artikel 18c

 
 
 

Artikel 18d

 
 
 

Artikel 18e

 
 
 

Artikel 18f

 
 
 

Artikel 18g

 
 
 

Artikel 18ga

 
 
 

Artikel 18h [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 18i [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 19a

 
 
 

Artikel 19b

 
 
 

Artikel 19c

 
 
 

Artikel 19d

 
 
 

Artikel 19e [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 19f

 
 
 

Hoofdstuk IIC. [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 19g [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Hoofdstuk III. Tarief

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 20a

 
 
 

Artikel 20b

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 21a

 
 
 

Artikel 21b

 
 
 

Artikel 21c

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 22a

 
 
 

Artikel 22abis [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 22aa

 
 
 

Artikel 22b

 
 
 

Artikel 22c

 
 
 

Artikel 22ca [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 22d

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

Artikel 26b

 
 
 

Artikel 26c [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

Hoofdstuk IV. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 27bis

 
 
 

Artikel 27a

 
 
 

Artikel 27b

 
 
 

Artikel 27c

 
 
 

Artikel 27d

 
 
 

Artikel 27da

 
 
 

Artikel 27e

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 28bis

 
 
 

Artikel 28a

 
 
 

Artikel 28b

 
 
 

Artikel 28c

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 30a

 
 
 

Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

 
 
 

Afdeling 1. Eindheffing

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 31a

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 32a

 
 
 

Artikel 32ab

 
 
 

Artikel 32b

 
 
 

Afdeling 2. Pseudo-eindheffing

 
 
 

Artikel 32ba

 
 
 

Artikel 32bb

 
 
 

Artikel 32bc [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 32bd [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Hoofdstuk VA. Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen

 
 
 

Artikel 32c

 
 
 

Hoofdstuk VB. Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon

 
 
 

Artikel 32d

 
 
 

Hoofdstuk VI. Aanvullende regelingen

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 34a [Vervallen per 01-01-1997]

 
 
 

Hoofdstuk VIA

 
 
 

Artikel 34b [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Artikel 34c [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Artikel 34d [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Hoofdstuk VII. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 35a

 
 
 

Artikel 35b

 
 
 

Artikel 35c [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 35d

 
 
 

Artikel 35e

 
 
 

Artikel 35f

 
 
 

Hoofdstuk VIIA. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen

 
 
 

Artikel 35g

 
 
 

Artikel 35h

 
 
 

Artikel 35i

 
 
 

Artikel 35j [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 35k

 
 
 

Artikel 35l

 
 
 

Artikel 35m

 
 
 

Artikel 35n

 
 
 

Hoofdstuk VIIB. Horizonbepaling

 
 
 

Artikel 35o

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 36a

 
 
 

Artikel 36b

 
 
 

Artikel 36c

 
 
 

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 38a [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 38b

 
 
 

Artikel 38c

 
 
 

Artikel 38d

 
 
 

Artikel 38e

 
 
 

Artikel 38f

 
 
 

Artikel 38g

 
 
 

Artikel 38h

 
 
 

Artikel 38i

 
 
 

Artikel 38j [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 38k [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 38l [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 38m [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 38n

 
 
 

Artikel 38o [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38p

 
 
 

Artikel 38q [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 39a [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 39b [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 39c [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 39d [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 39e [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 39f

 
 
 

Artikel 39g

 
 
 

Artikel 39h [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

Artikel 39i

 
 
 

Artikel 39j. Overgangsregeling drempelvrijstelling regeling vervroegde uittreding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Slotformulier en ondertekening