Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-08-2022] [Regeling ingetrokken per 2022-08-01]

Opschrift

Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-08-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2022]

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 32d, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • loon: het loon, bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor zover het betreft loon uit tegenwoordige dienstbetrekking;

  • loonsom: het loon van alle werknemers, behorende tot een loonheffingennummer;

  • loonheffingennummer: het nummer, genoemd in artikel 1a.1, tweede lid, onderdeel b, onder 1, van de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte;

  • Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • omzetdaling: een daling van de omzet als bedoeld in artikel 6, eerste lid ;

  • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  • werkgever: een werkgever als bedoeld in artikel 1, onderdeel q of r, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

  • werknemer: een werknemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel o of p, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

  • wtv-aanvraag: een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 die voor 17 maart 2020, 18.45 uur, door de werkgever is ingediend.

2.

Onder omzet wordt in deze regeling verstaan de netto-omzet zoals gedefinieerd in artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gecorrigeerd voor de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten en bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Voor natuurlijke personen is dit de omzetbepaling die de basis is geweest voor de laatst vastgestelde aangifte voor de Wet inkomstenbelasting 2001 , mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin van deze regeling.

Artikel 2. Inleidende bepaling

1.

Op subsidies verleend op grond van deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

2.

Formulieren waarnaar in deze regeling wordt verwezen, worden door de Minister beschikbaar gesteld op www.uwv.nl.

3.

De werkgever die een wtv-aanvraag heeft ingediend en waarop voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, wordt geacht een aanvraag om subsidie te hebben ingediend op grond van deze regeling.

Artikel 3. Doel van de subsidie

Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

Artikel 4. Voorwaarden voor subsidieverlening

 
 
 

Artikel 5. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 6. Omzetdaling

 
 
 

Artikel 6a. Afwijking van bepalen omzetdaling op niveau concern of groep

 
 
 

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 
 
 

Artikel 8. Aanvraag van de subsidieverlening

 
 
 

Artikel 9. Verlening van de subsidie

 
 
 

Artikel 10. Berekening van de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening

 
 
 

Artikel 11. Voorschot

 
 
 

Artikel 12. Opschorting van de betaling

 
 
 

Artikel 13. Verplichtingen

 
 
 

Artikel 14. Subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 15. Terugvordering

 
 
 

Artikel 16. Wijziging subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 17. Mandaat, volmacht en machtiging UWV en Nederlandse Arbeidsinspectie

 
 
 

Artikel 18. Financiering

 
 
 

Artikel 19. Verslag UWV

 
 
 

Artikel 20. Inwerkingtreding en vervaldatum

 
 
 

Artikel 21. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage bij , van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

 
 
 

Bijlage bij , van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid