Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 [Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 23-02-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 23-02-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 september 2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/WWB/03/70143;

Gelet op artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2003, nr. W12.03.0369/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/WWB/03/76459;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definitiebepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. wet: Participatiewet;

 2. zelfstandige: de belanghebbende van 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier te lande en die:

  1. 1°.

   voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;

  2. 2°.

   voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 , en

  3. 3°.

   alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico's daarvan draagt;

 3. levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep: het bedrijf of zelfstandig beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening een inkomen zal verwerven dat, samen met het overige inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan;

 4. boekjaar: de periode van 12 maanden waarover de administratie van de zelfstandige wordt gevoerd;

 5. netto inkomen: het over het boekjaar verworven inkomen, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 van de wet, met toepassing van artikel 6, tweede lid ;

 6. bruto inkomen: het over het boekjaar verworven inkomen, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 van de wet, zonder toepassing van artikel 31, derde lid, van de wet en artikel 6, tweede lid ;

 7. jaarnorm: de tot een bedrag per boekjaar omgerekende som van de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en 3.3 van de wet, verhoogd met de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet en de verleende bijzondere bijstand;

 8. totaal vermogen: het vermogen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de wet, zonder aftrek van de aanwezige schulden en zonder de in artikel 34, tweede lid, onderdelen a en e, van de wet, bedoelde bezittingen in aanmerking te nemen;

 9. eigen vermogen: het verschil tussen het totaal vermogen en de aanwezige schulden;

 10. bank: bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

 11. ondernemer in de binnenvaart: de zelfstandige die arbeid verricht door:

  1. 1°.

   het vervoeren of opslaan van goederen met behulp van een schip dat bestemd is of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen op de Nederlandse binnenwateren, stromen en riviermonden, alsmede op de Dollard, de Waddenzee en het IJsselmeer;

  2. 2°.

   het slepen of duwen van de in onder 1 bedoelde schepen met een boot die blijkens zijn bouw daarvoor is bestemd en niet tevens is ingericht voor het vervoer van goederen.

Hoofdstuk II. Algemene bepalingen

§ 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 2. Kring van rechthebbenden

 
 
 

Artikel 3. Bedrag om niet

 
 
 

Artikel 4. Forfaitair bedrag

 
 
 

Artikel 5. Boekjaar

 
 
 

§ 2. Inkomen

 
 
 

Artikel 6. Het inkomen

 
 
 

§ 3. Vermogen

 
 
 

Artikel 7. Het vermogen

 
 
 

Artikel 8. Vermogensvaststelling

 
 
 

Artikel 9. Het vermogen tezamen met anderen

 
 
 

§ 4. Algemene bijstand

 
 
 

Artikel 10. Vormen van bijstand

 
 
 

Artikel 11. Uitbetaling van lening

 
 
 

Artikel 12. Definitieve vaststelling netto inkomen

 
 
 

Artikel 13. Handhaving van renteloze lening

 
 
 

§ 5. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal

 
 
 

Artikel 14. Vormen van bijstandsverlening aan zelfstandigen

 
 
 

Artikel 15. Rentedragende geldlening

 
 
 

Artikel 16. Borgtocht

 
 
 

Artikel 17. Aflossing schuld

 
 
 

Hoofdstuk III. Nadere bepalingen voor groepen zelfstandigen

 
 
 

§ 1. Gevestigde zelfstandigen

 
 
 

Artikel 18. Duur algemene bijstand gevestigde zelfstandigen

 
 
 

Artikel 19. Verlening van bedrag om niet

 
 
 

Artikel 20. Bedrijfskapitaal gevestigde zelfstandige

 
 
 

Artikel 21. Kwijtschelding van rente bij geldlening en borgtocht

 
 
 

Artikel 22. Bedrijfskapitaal om niet gevestigde zelfstandige

 
 
 

§ 2. Beginnende zelfstandigen

 
 
 

Artikel 23. Duur algemene bijstand beginnende zelfstandige

 
 
 

Artikel 24. Bedrijfskapitaal beginnende zelfstandige

 
 
 

§ 3. Oudere zelfstandigen

 
 
 

Artikel 25. Duur algemene bijstand en inkomenseis oudere zelfstandige

 
 
 

Artikel 26. Bedrijfskapitaal oudere zelfstandige

 
 
 

§ 4. Beëindigende zelfstandigen

 
 
 

Artikel 27. Duur algemene bijstand beëindigende zelfstandige

 
 
 

§ 5. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

§ 6. Voorziening in met voorbereiding van bedrijf of zelfstandig beroep samenhangende kosten

 
 
 

Artikel 29. Voorbereidingskosten

 
 
 

§ 7. Zelfstandigen die een bedrijf of zelfstandig beroep alleen of samen met anderen uitoefenen in een samenwerkingsverband of in de vorm van een rechtspersoon

 
 
 

Artikel 30. Zelfstandigen in samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 31. Vennoten en leden

 
 
 

Artikel 32. Vermogensgrenzen bij samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 33. Besloten vennootschap of coöperatieve vereniging

 
 
 

§ 8. Zelfstandigen in het buitenland

 
 
 

Artikel 34. Zelfstandigen in het buitenland

 
 
 

Hoofdstuk IV. De aanvraag

 
 
 

Artikel 35. De aanvraag

 
 
 

Artikel 36. Aanvraag bijstand door ondernemers in de binnenvaart zonder woonplaats

 
 
 

Artikel 37. Aanvraag bijstand door zelfstandigen in het buitenland

 
 
 

Hoofdstuk V. Verplichtingen

 
 
 

§ 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 38. Bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening en leveren jaarcijfers

 
 
 

§ 2. Verplichtingen verbonden aan de bijstand ter voorziening aan de behoefte aan bedrijfskapitaal en maatregelen bij het niet nakomen van deze verplichtingen

 
 
 

Artikel 39. Verplichtingen verbonden aan de geldlening en borgtocht

 
 
 

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 41. Uitstel van betaling

 
 
 

Artikel 42. Schuldregeling

 
 
 

Artikel 43. Beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep

 
 
 

Artikel 43a

 
 
 

Artikel 43b

 
 
 

Artikel 43c

 
 
 

Artikel 43d

 
 
 

Hoofdstuk VI. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Hoofdstuk VII. Financiering

 
 
 

§ 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 48. Uitkering verlening algemene bijstand

 
 
 

Artikel 49. Bekostiging verlening bijstand bedrijfskapitaal

 
 
 

Artikel 50. Vaststelling lasten en baten van bijstand bedrijfskapitaal

 
 
 

§ 2. Vergoeding centrumgemeenten bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart

 
 
 

Artikel 51. Reikwijdte paragraaf

 
 
 

Artikel 52. Vergoeding

 
 
 

Artikel 53. Vaststelling vergoeding

 
 
 

Hoofdstuk VIIa. [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 60. Indexering bedragen en herziening percentages

 
 
 

Artikel 60a. Overgangsbepalingen in verband met wijzigingen per 1 januari 2020

 
 
 

Artikel 60aa. Overgangsbepaling in verband met tijdelijke afwijkende regels voor instroom tijdens vierde kwartaal 2021

 
 
 

Artikel 60b. Grondslag

 
 
 

Artikel 61. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 62. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening