Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 [Tekst geldig vanaf 13-11-2021 tot 23-11-2021] [Regeling ingetrokken per 2022-03-01]

Inhoudsopgave

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

[Tekst geldig vanaf 13-11-2021 tot 23-11-2021]
[Regeling ingetrokken per 01-03-2022]

De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste lid , 58f, vijfde lid , 58g, eerste lid , 58h, eerste lid , 58i , 58j, eerste lid, aanhef en onder a, b en e , 58l, vijfde lid , en 58p, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid ;

Besluiten:

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ander bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi, niet zijnde openbaar vervoer;

 • beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten van personen tot die plaats;

 • contactberoep: beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste anderhalve meter afstand te houden tot een klant of patiënt;

 • doorstroomlocatie: publieke plaats of openbare plaats waar sprake is van doorstroom van publiek of deelnemers aan een evenement;

 • eet- en drinkgelegenheid: inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet etenswaren of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, inclusief een daarbij behorend terras, met uitzondering van een besloten plaats;

 • geldig coronatoegangsbewijs: coronatoegangsbewijs als bedoeld in artikel 6.29 ;

 • gezondheidscheck: het verkrijgen van bevestiging van de betrokkene dat hij geen ziekteverschijnselen van covid-19 heeft;

 • hoogrisicogebied: gebied ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p of 58pa van de wet , geldt;

 • instelling voor beroepsonderwijs: instelling waar beroepsonderwijs of een opleiding als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt verzorgd of geëxamineerd;

 • instelling voor hoger onderwijs: instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • instelling voor primair onderwijs: school of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en een school of instellingen voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

 • instelling voor voortgezet onderwijs: school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

 • kunst- en cultuurbeoefening: beoefening van podiumkunst, beeldende kunst, letteren, film en ontwerp als culturele uiting;

 • luchthaven: een luchthaven als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a, en derde lid, van de Wet luchtvaart en de militaire luchthaven, bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder c, van de Wet luchtvaart, in Eindhoven;

 • mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan;

 • onderwijsactiviteit: activiteit op een locatie van een onderwijsinstelling of daarbuiten die onderdeel uitmaakt van dan wel rechtstreeks verband houdt met:

  1. het onderwijs dat door of namens een instelling voor primair onderwijs of instelling voor voortgezet onderwijs wordt verzorgd;

  2. een beroepsopleiding, opleiding educatie of opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 1.1.1, onder i, n en n1, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, die door of namens een instelling voor beroepsonderwijs wordt verzorgd; of

  3. een opleiding waaraan accreditatie is verleend als bedoeld in artikel 1.1, onder q, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die door of namens een instelling voor hoger onderwijs wordt verzorgd;

 • openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000;

 • placeren: toewijzen van een zitplaats of, wanneer de aard van de activiteit dit vergt, een vaste plaats waar de activiteit uitgevoerd mag worden;

 • publiek: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen;

 • publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

 • sekswerker: persoon die zich beschikbaar stelt tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met of voor een ander en daarbij niet anderhalve meter afstand in acht kan nemen;

 • uitvaart: laatste plechtigheid voordat lijkbezorging als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de lijkbezorging plaatsvindt of een bestemming wordt gegeven aan de as van een gecremeerd lichaam van een overledene of doodgeborene;

 • uitzonderlijk hoogrisicogebied: gebied ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p of 58pa van de wet , alsmede de verplichting, bedoeld in de artikelen 58nb of 58nh van de wet , geldt, waarbij onderscheid kan worden gemaakt bij de categorieën van personen die van deze verplichtingen kunnen worden uitgezonderd;

 • warenmarkt: een markt op gewone marktdagen, als bedoel in artikel 160, eerste lid, onder g, van de Gemeentewet ;

 • wet: Wet publieke gezondheid;

 • winkel: publieke plaats waar in overwegende mate goederen plegen te worden verkocht;

 • zeer hoogrisicogebied: gebied ter zake waarvan de verplichting, bedoeld in de artikelen 58p , 58pa , 58nb of 58nh van de wet , geldt.

Hoofdstuk 2a. Mondkapjes publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en contactberoepen

 
 
 

Artikel 2a.1. Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten

 
 
 

Artikel 2a.2. Mondkapjesplicht in beroepsonderwijs en hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 2a.3. Mondkapjesplicht contactberoepen

 
 
 

Artikel 2a.4. Uitzondering beperking of ziekte

 
 
 

Artikel 2a.5. Uitzondering sport, wellness, sauna’s cultuur en media

 
 
 

Artikel 2a.6. Uitzondering identificatieplicht

 
 
 

Artikel 2a.7. Uitzondering zorglocaties

 
 
 

Artikel 2a.8. Uitzondering veilige uitoefening werkzaamheden

 
 
 

Artikel 2a.9. Uitzondering in locaties met coronatoegangsbewijzen

 
 
 

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.1 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.2 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.3 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.4 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.5 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.6 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.7 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.8 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 2.9 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 3.1 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 3.2 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Hoofdstuk 4. Publieke plaatsen

 
 
 

Artikel 4.a1. Sluiting winkels tussen 18.00 uur en 06.00 uur

 
 
 

Artikel 4.a2. Sluiting andere publieke plaatsen tussen 18.00 uur en 06.00 uur

 
 
 

Artikel 4.1. Algemene voorwaarden voor openstelling publieke plaatsen

 
 
 

Artikel 4.1a [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 4.1b. Gezondheidscheck en in- en uitstroom publiek

 
 
 

Artikel 4.1c [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 4.1d. Registratie

 
 
 

Artikel 4.1e [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 4.2. Eet- en drinkgelegenheden en coronatoegangsbewijzen

 
 
 

Artikel 4.3. Locaties voor kunst en cultuur en coronatoegangsbewijzen

 
 
 

Artikel 4.4. Sportlocaties en coronatoegangsbewijzen

 
 
 

Artikel 4.5. Ventilatienormen horecalokaliteit

 
 
 

Artikel 4.6 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 4.7 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 4.8 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 4.9 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 4.10 [Vervallen per 05-06-2021]

 
 
 

Artikel 4.11 [Vervallen per 05-06-2021]

 
 
 

Hoofdstuk 5. Evenementen

 
 
 

Artikel 5.1. Evenementen

 
 
 

Artikel 5.2. Evenementen en coronatoegangsbewijzen

 
 
 

Hoofdstuk 6. Bijzondere onderwerpen

 
 
 

§ 6.1. [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.1 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.2 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.3 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.4 [Vervallen per 05-06-2021]

 
 
 

§ 6.2. Personenvervoer

 
 
 

Artikel 6.5 [Vervallen per 25-09-2021]

 
 
 

Artikel 6.6. Mondkapjes in het personenvervoer

 
 
 

Artikel 6.7 [Vervallen per 05-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.7a. Negatieve testuitslag internationaal openbaar vervoer

 
 
 

Artikel 6.7b. Negatieve testuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 
 
 

Artikel 6.7c. Negatieve antigeentestuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 
 
 

Artikel 6.7d. Negatieve testuitslag internationale reizigers

 
 
 

Artikel 6.7e. Vaccinatiebewijzen

 
 
 

Artikel 6.7f. Herstelbewijzen

 
 
 

Artikel 6.7g. Europese certificaten

 
 
 

§ 6.3. Contactberoepen

 
 
 

Artikel 6.8. Gezondheidscheck en klantgegevens contactberoepen

 
 
 

§ 6.4. [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.9 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

§ 6.5. Onderwijs

 
 
 

Artikel 6.10. Onderwijsactiviteiten

 
 
 

§ 6.6. [Vervallen per 19-04-2021]

 
 
 

Artikel 6.11 [Vervallen per 19-04-2021]

 
 
 

§ 6.7. [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.12 [Vervallen per 26-06-2021]

 
 
 

§ 6.8. [Vervallen per 30-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.13 [Vervallen per 30-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.14 [Vervallen per 30-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.14a [Vervallen per 30-06-2021]

 
 
 

Artikel 6.14b [Vervallen per 30-06-2021]

 
 
 

§ 6.9. [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Artikel 6.15 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Artikel 6.16 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Artikel 6.17 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Artikel 6.18 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

§ 6.10. Quarantaineplicht

 
 
 

Artikel 6.19. Quarantaineplicht en uitzonderingen

 
 
 

Artikel 6.20. Quarantaineverklaring en vereiste bescheiden bij aankomst of inreis

 
 
 

Artikel 6.21. Vereiste documenten uitzonderingen quarantaineplicht

 
 
 

Artikel 6.22. Quarantaineverklaring personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 
 
 

Artikel 6.23. Verstrekken papieren quarantaineverklaring bij lucht- en scheepvaart

 
 
 

Artikel 6.24. Bewaren quarantaineverklaring

 
 
 

Artikel 6.25. Formulier quarantaineverklaring

 
 
 

§ 6.11. Coronatoegangsbewijzen

 
 
 

Artikel 6.26. Test

 
 
 

Artikel 6.26a. Vaccinatie

 
 
 

Artikel 6.26b. Herstel

 
 
 

Artikel 6.27. Testuitslag

 
 
 

Artikel 6.27a. Verklaring van vaccinatie

 
 
 

Artikel 6.27b. Verklaring van herstel

 
 
 

Artikel 6.28. Schriftelijk coronatoegangsbewijs

 
 
 

Artikel 6.29. Geldig coronatoegangsbewijs

 
 
 

Artikel 6.30. Verplichtingen

 
 
 

Artikel 6.31. Persoonsgegevens test

 
 
 

Artikel 6.31a. Persoonsgegevens vaccinatie

 
 
 

Artikel 6.31b. Persoonsgegevens herstel

 
 
 

Artikel 6.31c. Verzoek certificaat

 
 
 

Artikel 6.31d. Inlezen certificaat

 
 
 

Artikel 6.32. Duur zichtbaarheid

 
 
 

Artikel 6.33. Uitzondering

 
 
 

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 7.1. Uitzonderingen op aanwijzings- en bevelsbevoegdheid burgemeester bij religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen en plaatsen

 
 
 

Artikel 7.2. Aanwijzing risicogebieden

 
 
 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 8.1. Inwerkingtreding en verval

 
 
 

Artikel 8.2. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage 1 [Vervallen per 19-04-2021]

 
 
 

Bijlage 2 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Bijlage 3 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Bijlage 4 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Bijlage 5 [Vervallen per 28-04-2021]

 
 
 

Bijlage 6. behorende bij (de quarantaineverklaring bij inreis)