Kabinet wil Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verlengen

02 november 2021

Het kabinet heeft het voornemen de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) te verlengen tot 1 juli 2022. Dit staat in het ontwerp koninklijk besluit dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 29 oktober aan de beide Kamers heeft gezonden. Door dit voornemen nu kenbaar te maken, biedt het kabinet gemeenten duidelijke richting om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Vervroegd stemmen

De Twv, die per 1 januari 2022 vervalt, biedt de grondslag voor maatregelen die het houden van veilige verkiezingen mogelijk maken gedurende de coronapandemie. Het OMT heeft in zijn meest recente advies opgemerkt dat de prognoses voor hoe de epidemie zich de komende herfst- en wintermaanden ontwikkelt, ongunstiger zijn dan eerder gedacht. Het OMT adviseert voorlopig om de mogelijkheid open te houden om maatregelen in te kunnen stellen.

Een belangrijke maatregel binnen de Twv is vervroegd stemmen, waarbij kiezers twee dagen voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag in een aantal stemlokalen in hun gemeente hun stem al kunnen uitbrengen. Deze maatregel bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee een rustig moment kunnen kiezen om te gaan stemmen.

Gemeenten moeten tijdig voldoende geschikte stemlocaties en stembureauleden kunnen regelen voor de dagen waarop vervroegd wordt gestemd. De Twv biedt daarnaast de mogelijkheid tot het nemen van bijvoorbeeld hygiƫnemaatregelen in stemlokalen als dat nodig zou zijn.

Definitief besluit begin december

Beide Kamers hebben vier weken de gelegenheid om zich over de verlenging uit te laten. Het kabinet zal vervolgens begin december, op basis van de eventuele reacties en de epidemiologische situatie van dat moment, een definitief besluit nemen.

Bronnen: Ministerie van BZK, 29 oktober 2021 en Beslisnota bij ontwerp-KB (als bijlage bij ontwerp-KB), 29 oktober 2021

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in werking getreden , 11 november 2020

Eerste Kamer stemt in met Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 , 27 januari 2021

En het bericht Plan minister BZK: vervroegd stemmen in ruil voor minder volmachten, in OpMaat Bestuursrecht van 12 oktober 2021. Daarin komt het plan aan de orde om de kiezers de mogelijkheid te geven om vervroegd te stemmen. Minister Ollongren verwijst daarbij naar de ervaringen met vervroegd stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar.