Verruiming garantstelling overheid voor kredietverstrekking door banken aan (middel)grote ondernemers

27 maart 2020

Vanwege de effecten van de Coronacrisis worden de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (GO) aangepast. Deze GO-regeling is gericht op (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en goede rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.

Door de Coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren direct dan wel indirect getroffen. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan, bij in principe economisch gezonde ondernemingen. Mogelijk zal een financier, zoals een bank, zelfstandig aan de tijdelijke extra financieringsvraag van zo’n onderneming kunnen en willen voldoen. Er wordt gekeken naar diverse maatregelen die dit kunnen stimuleren. In dit kader zal ook de garantstelling door de Nederlandse Staat onder de GO verruimd worden.

Allereerst wordt de hoogte van de lening waarvoor garant wordt gestaan, verhoogd van € 50.000.000 naar € 150.000.000. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, wordt hiermee het maximale garantiebedrag van de GO verhoogd van € 25.000.000 naar € 75.000.000. Verder wordt ook het subsidieplafond verhoogd van € 200.000.000 naar € 1.500.000.000. Hiermee kan tegemoetgekomen worden aan de toenemende vraag van de (potentiële) gebruikers van de GO.

Omdat de openstellingsperiode van de GO pas op 31 mei 2020 zal eindigen, heeft de doelgroep voldoende tijd om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Bron: Stcrt. 2020, 18697, 27 maart 2020