Advies Afdeling advisering over loslaten anderhalve meter

29 september 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de afstandsnorm van anderhalve meter los te laten.

Wijziging Tijdelijk besluit veilige afstand

Het besluit in kwestie betreft de wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter. De wijziging is ingegaan op 25 september jongstleden. Art. 1 van het besluit bepaalt nu dat de veilige afstand nul meter is. Het gaat daarbij om art. 58f van de Wet publieke gezondheid . In hoofdstuk Va van deze wet is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 gecodificeerd.

Mogelijke problemen bij controle en handhaving

Uit het advies van het OMT van 13 september 2021 volgt dat de veilige afstand van anderhalve meter kan worden losgelaten, als sprake is van “een brede inzet van verplichte coronatoegangsbewijzen in risicovolle situaties”. Van diverse kanten, onder meer door de Nationale Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, is vervolgens op mogelijke problemen gewezen bij de controle en handhaving van de inzet van verplichte coronatoegangsbewijzen.

Nadere toelichting

De voorwaarde van een goedwerkend systeem van verplichte coronatoegangsbewijzen, gepaard met adequate controles en handhaving, is door het OMT uitdrukkelijk als wezenlijke voorwaarde gesteld voor het loslaten van de veilige afstand van anderhalve meter. Daarom moet de regering hier nader op in gaan en toelichten welke maatregelen zij neemt om zo veel mogelijk aan die voorwaarde te voldoen, aldus de Afdeling advisering.

Reactie regering

In het nader rapport onderschrijft de minister van VWS de opmerkingen van de Afdeling advisering. In de toelichting bij het besluit is nader toegelicht hoe het systeem van coronatoegangsbewijzen is verbeterd. Dit is gebeurd door onder meer aandacht te besteden aan de verlenging van de wachttijd van een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie, de verkorting van de geldigheidsduur van een testbewijs naar 24 uur en het dringende advies voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar (die geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen) om voorafgaand aan deelname aan bepaalde activiteiten een zelftest te doen.

Supportteams vanuit gemeenten

Ook is in de toelichting bij het besluit nader toegelicht welke maatregelen de regering neemt om toegangscontroles en de handhaving te faciliteren. Uitgangspunt is dat het toezicht en de handhaving risicogebaseerd zal zijn, met een focus op de locaties waar de risico's op verspreiding van het virus of niet-naleving het grootst worden geacht. Voor een extra ondersteuning van het toezicht en de handhaving op de verplichtingen omtrent coronatoegangsbewijzen, stelt het kabinet € 45 miljoen beschikbaar. Dit geld kan ook worden gebruikt voor de inzet van supportteams vanuit gemeenten om beheerders te ondersteunen bij de naleving van de controleverplichtingen uit art. 6.30 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (controle van coronatoegangsbewijzen).

Bronnen: Raad van State, 24 september 2021 en Stcrt. 2021, 42254

Zie ook het bericht Gemeenten krijgen extra geld voor handhaving coronapas, in OpMaat Bestuursrecht van 17 september 2021.