Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 [Tekst geldig vanaf 22-09-2021 tot 01-01-2022] [Regeling ingetrokken per 2022-01-01]

Inhoudsopgave

Opschrift

Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

[Tekst geldig vanaf 22-09-2021 tot 01-01-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • algemene de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

  • algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

  • Belastingdienst: Belastingdienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003;

  • handelsregister: handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

  • hoofdactiviteit: de code van de Standaard Bedrijfsindeling die als hoofdactiviteit is geregistreerd in het handelsregister;

  • MKB-onderneming: in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, die een kleine onderneming of middelgrote onderneming is in de zin van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

  • minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  • nevenactiviteit: de code van de Standaard Bedrijfsindeling die als nevenactiviteit is geregistreerd in het handelsregister;

  • vestiging: vestiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Handelsregisterwet 2007.

Hoofdstuk 2. Subsidie vaste lasten

Paragraaf 2.1. Subsidie vaste lasten voor de periode oktober, november en december 2020

 
 
 

Artikel 2.1.a1. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 2.1.1. (verstrekking subsidie)

 
 
 

Artikel 2.1.2. (bepaling omzetverlies)

 
 
 

Artikel 2.1.3. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 2.1.4. (opslag ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid voor voorraad en aanpassing)

 
 
 

Artikel 2.1.5. (opslag ondernemingen detailhandel voor voorraad)

 
 
 

Artikel 2.1.6. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 2.1.7. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 2.1.8. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 2.1.9. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 2.1.10. (voorschot)

 
 
 

Artikel 2.1.11. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 2.1.12. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Paragraaf 2.2. Subsidie vaste lasten voor de periode januari, februari en maart 2021

 
 
 

Paragraaf 2.2.1. Subsidie vaste lasten voor MKB-ondernemingen

 
 
 

Artikel 2.2.a1. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 2.2.1. (verstrekking subsidie)

 
 
 

Artikel 2.2.2. (bepaling omzetverlies)

 
 
 

Artikel 2.2.3. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 2.2.3a. (opslag ondernemingen detailhandel voor voorraad)

 
 
 

Artikel 2.2.3b. (opslag ondernemingen reisbranche voor annuleringen)

 
 
 

Artikel 2.2.3c. (opslag ondernemingen in land- en tuinbouw voor specifieke kosten)

 
 
 

Artikel 2.2.4. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 2.2.5. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 2.2.6. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 2.2.7. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 2.2.8. (voorschot)

 
 
 

Artikel 2.2.9. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 2.2.10. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Paragraaf 2.2.2. Subsidie vaste lasten voor grote ondernemingen

 
 
 

Artikel 2.2.11. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 2.2.12. (verstrekking subsidie)

 
 
 

Artikel 2.2.13. (bepaling omzetverlies)

 
 
 

Artikel 2.2.14. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 2.2.15. (opslag grote ondernemingen detailhandel voor voorraad)

 
 
 

Artikel 2.2.16. (opslag grote ondernemingen reisbranche voor annuleringen)

 
 
 

Artikel 2.2.17. (opslag grote ondernemingen in land- en tuinbouw voor specifieke kosten)

 
 
 

Artikel 2.2.18. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 2.2.19. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 2.2.20. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 2.2.21. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 2.2.22. (voorschot)

 
 
 

Artikel 2.2.23. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 2.2.24. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Paragraaf 2.3. Subsidie vaste lasten voor de periode april, mei en juni 2021

 
 
 

Paragraaf 2.3.1. Subsidie vaste lasten voor MKB-ondernemingen

 
 
 

Artikel 2.3.1. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 2.3.2. (verstrekking subsidie)

 
 
 

Artikel 2.3.3. (bepaling omzetverlies)

 
 
 

Artikel 2.3.4. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 2.3.5. (opslag ondernemingen in land- en tuinbouw voor specifieke kosten)

 
 
 

Artikel 2.3.6. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 2.3.7. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 2.3.8. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 2.3.9. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 2.3.10. (voorschot)

 
 
 

Artikel 2.3.11. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 2.3.12. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Paragraaf 2.3.2. Subsidie vaste lasten voor grote ondernemingen

 
 
 

Artikel 2.3.13. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 2.3.14. (verstrekking subsidie)

 
 
 

Artikel 2.3.15. (bepaling omzetverlies)

 
 
 

Artikel 2.3.16. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 2.3.17. (opslag grote ondernemingen in land- en tuinbouw voor specifieke kosten)

 
 
 

Artikel 2.3.18. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 2.3.19. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 2.3.20. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 2.3.21. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 2.3.22. (voorschot)

 
 
 

Artikel 2.3.23. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 2.3.24. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Paragraaf 2.4. Subsidie vaste lasten voor de periode juli, augustus en september 2021

 
 
 

Paragraaf 2.4.1. Subsidie vaste lasten voor MKB-ondernemingen

 
 
 

Artikel 2.4.1. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 2.4.2. (verstrekking subsidie)

 
 
 

Artikel 2.4.3. (bepaling omzetverlies)

 
 
 

Artikel 2.4.4. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 2.4.5. (opslag ondernemingen in land- en tuinbouw voor specifieke kosten)

 
 
 

Artikel 2.4.6. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 2.4.7. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 2.4.8. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 2.4.9. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 2.4.10. (voorschot)

 
 
 

Artikel 2.4.11. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 2.4.12. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Paragraaf 2.4.2. Subsidie vaste lasten voor grote ondernemingen

 
 
 

Artikel 2.4.13. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 2.4.14. (verstrekking subsidie)

 
 
 

Artikel 2.4.15. (bepaling omzetverlies)

 
 
 

Artikel 2.4.16. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 2.4.17. (opslag grote ondernemingen in land- en tuinbouw voor specifieke kosten)

 
 
 

Artikel 2.4.18. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 2.4.19. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 2.4.20. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 2.4.21. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 2.4.22. (voorschot)

 
 
 

Artikel 2.4.23. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 2.4.24. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Hoofdstuk 3. Subsidie vaste lasten voor evenementondernemingen

 
 
 

Paragraaf 3.1. Subsidie vaste lasten evenementondernemingen voor de periode oktober, november en december 2020

 
 
 

Artikel 3.1.a1. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 3.1.1. (subsidie)

 
 
 

Artikel 3.1.2. (hoogte van de subsidie)

 
 
 

Artikel 3.1.3. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 3.1.4. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 3.1.5. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 3.1.6. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 3.1.7. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 3.1.8. (subsidievaststelling)

 
 
 

Artikel 3.1.9. (wijziging of intrekking van de subsidie)

 
 
 

Paragraaf 3.2. Subsidie vaste lasten evenementondernemingen voor de periode januari, februari en maart 2021

 
 
 

Artikel 3.2.a1. (begripsbepalingen)

 
 
 

Artikel 3.2.1. (subsidie)

 
 
 

Artikel 3.2.2. (hoogte van de subsidie)

 
 
 

Artikel 3.2.3. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 3.2.4. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 3.2.5. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 3.2.6. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 3.2.7. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 3.2.8. (subsidievaststelling)

 
 
 

Artikel 3.2.9. (wijziging of intrekking van de subsidie)

 
 
 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 4.1. (gegevensuitwisseling)

 
 
 

Artikel 4.2. (staatssteun)

 
 
 

Artikel 4.3. (overgangsrecht)

 
 
 

Artikel 4.3a. Overgangsrecht vaststellingsverzoek subsidie vaste lasten juni tot en met september 2020

 
 
 

Artikel 4.4. (intrekking regeling)

 
 
 

Artikel 4.5. (inwerkingtreding en vervaldatum)

 
 
 

Artikel 4.6. (citeertitel)

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage behorende bij de , , , en