Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming [Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Inhoudsopgave

Opschrift

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is te voorzien in wettelijke regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119);

Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • bijzondere categorieën van persoonsgegevens: de categorieën van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de verordening

  • Onze Minister: Onze Minister voor Rechtsbescherming;

  • persoonsgegevens van strafrechtelijke aard: persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 10 van de verordening, alsmede persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag;

  • verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).

Artikel 2. Materiële reikwijdte

1.

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2.

In afwijking van het eerste lid, is deze wet niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor zover daarop de Wet basisregistratie personen, de Kieswet of de Wet raadgevend referendum van toepassing is.

3.

Behoudens het bepaalde in artikel 3 , is deze wet niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening.

Artikel 2a. Inachtneming behoeften kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

 
 
 

Artikel 3. Schakelbepaling verwerkingen buiten werkingssfeer verordening

 
 
 

Artikel 4. Territoriale reikwijdte

 
 
 

Artikel 5. Toestemming van wettelijk vertegenwoordiger

 
 
 

Hoofdstuk 2. De Autoriteit persoonsgegevens

 
 
 

Paragraaf 2.1. Oprichting en inrichting van de Autoriteit persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 6. Oprichting en aanwijzing als toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Artikel 7. Samenstelling

 
 
 

Artikel 8. Disciplinaire maatregelen voorzitter en andere leden

 
 
 

Artikel 9. Rechtspositie voorzitter, andere leden en buitengewone leden

 
 
 

Artikel 10. Secretariaat

 
 
 

Artikel 11. Begroting, verantwoording en vertegenwoordigingsbevoegdheid

 
 
 

Artikel 12. Beperking inlichtingenplicht jegens minister

 
 
 

Artikel 13. Uitzonderingen bevoegdheden inzake beleidsregels, vernietiging en taakverwaarlozing

 
 
 

Paragraaf 2.2. De uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 14. Taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 15. Toezicht op de naleving

 
 
 

Artikel 16. Last onder bestuursdwang

 
 
 

Artikel 17. Boete bij onrechtmatige verwerking persoonsgegevens strafrechtelijke aard

 
 
 

Artikel 18. Bestuurlijke boete aan overheden

 
 
 

Artikel 19. Samenwerking met andere toezichthouders

 
 
 

Artikel 20. In rechte optreden tegen inbreuken op verordening inzake doorgifte naar derde land

 
 
 

Artikel 21. Aanwijzing accrediterende instantie

 
 
 

Artikel 21a

 
 
 

Hoofdstuk 3. Bepalingen ter uitvoering van de verordening

 
 
 

Paragraaf 3.1. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 22. Verwerkingsverbod bijzondere categorieën persoonsgegevens en algemene uitzonderingen uit verordening

 
 
 

Artikel 23. Nationaalrechtelijke algemene uitzonderingen

 
 
 

Artikel 24. Uitzonderingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

 
 
 

Artikel 25. Uitzonderingen inzake verwerking persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

 
 
 

Artikel 26. Uitzonderingen inzake verwerking persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken voor vervulling openbare functies

 
 
 

Artikel 27. Uitzonderingen inzake verwerking persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken voor geestelijke verzorging

 
 
 

Artikel 28. Uitzonderingen inzake genetische gegevens

 
 
 

Artikel 29. Uitzonderingen inzake biometrische gegevens

 
 
 

Artikel 30. Uitzonderingen inzake gegevens over gezondheid

 
 
 

Paragraaf 3.2. Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

 
 
 

Artikel 31. Uitzonderingen op de verplichting tot verwerking onder overheidstoezicht

 
 
 

Artikel 32. Algemene uitzonderingsgronden inzake gegevens van strafrechtelijke aard

 
 
 

Artikel 33. Overige uitzonderingsgronden inzake gegevens van strafrechtelijke aard

 
 
 

Paragraaf 3.3. Rechtsbescherming

 
 
 

Artikel 34. Toepasselijkheid bij beslissing van bestuursorganen

 
 
 

Artikel 35. Toepasselijkheid burgerlijk recht bij beslissing van niet-bestuursorganen

 
 
 

Artikel 36. Geschilbeslechting door Autoriteit persoonsgegevens of via gedragscode

 
 
 

Artikel 37. Vertegenwoordiging van betrokkenen

 
 
 

Artikel 38. Opschortende werking bezwaar en beroep

 
 
 

Paragraaf 3.4. De functionaris voor gegevensbescherming

 
 
 

Artikel 39. Geheimhoudingsplicht

 
 
 

Hoofdstuk 4. Uitzonderingen en beperkingen

 
 
 

Artikel 40. Uitzonderingen op verbod geautomatiseerde individuele besluitvorming

 
 
 

Artikel 41. Uitzonderingen op rechten betrokkene en plichten verwerkingsverantwoordelijke

 
 
 

Artikel 42. Uitzondering op meldplicht datalekken aan de betrokkene

 
 
 

Artikel 43. Uitzonderingen inzake journalistieke doeleinden of academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen

 
 
 

Artikel 44. Uitzonderingen inzake wetenschappelijk onderzoek en statistiek

 
 
 

Artikel 45. Uitzonderingen inzake archivering in het algemeen belang

 
 
 

Artikel 46. Verwerking nationaal identificatienummer

 
 
 

Artikel 47. Uitzonderingen op rechten betrokkene bij openbare registers

 
 
 

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 48. Overgangsrecht

 
 
 

Artikel 48a. Overgangsrecht II

 
 
 

Artikel 49. Samenloop

 
 
 

Artikel 50. Evaluatie

 
 
 

Artikel 51. Intrekking

 
 
 

Artikel 52. Citeertitel verordening

 
 
 

Artikel 53. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 54. Citeertitel wet

 
 
 

Slotformulier en ondertekening