Wet veiligheidsregio’s [Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet veiligheidsregio’s

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio’s in te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • veiligheidsregio: een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 9 ;

 • ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken;

 • rampenbestrijding: het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp;

 • crisis: een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast;

 • crisisbeheersing: het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen;

 • geneeskundige hulpverlening: geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer;

 • meldkamer: een meldkamer als bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012;

 • GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied;

 • Regionale Ambulancevoorziening: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen;

 • Veiligheidsberaad: de voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk;

 • korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

§ 2. De gemeente

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 3a

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

§ 3. De veiligheidsregio

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

§ 4. De brandweer

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

§ 5. De GHOR

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

§ 6. De meldkamerfunctie

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

§ 7. Coördinerend functionaris

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

§ 8. Landelijke doelstellingen

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

§ 9. Bovenlokale rampen en crises

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

§ 10. Informatie en communicatie

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

§ 11. Bijstand

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

§ 12. Buitengewone omstandigheden

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 54 [Nog niet in werking]

 
 
 

§ 13. Financiële bepalingen

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

§ 14. Toezicht

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

§ 15. Binnentreden

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

§ 16. Sancties

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

§ 17. Het Instituut Fysieke Veiligheid

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

§ 18. Evaluatie

 
 
 

Artikel 75a

 
 
 

§ 19. Invoerings- en overgangsbepalingen

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 79 [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

§ 20. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage bij