Arbeidsomstandighedenwet [Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-05-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Arbeidsomstandighedenwet

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-05-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van het arbeidsomstandighedenbeleid te verbeteren, meer ruimte voor maatwerk te creëren en de bestuurlijke boete in te voeren alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen en daartoe een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied

Definities

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. werkgever:

  1. 1°.

   degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten;

  2. 2°.

   degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder 1°.;

 2. werknemer: de ander, bedoeld onder a.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:

 1. werkgever:

  1. 1°.

   degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten;

  2. 2°.

   degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander niet onder zijn gezag arbeid in een woning doet verrichten, in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen;

 2. werknemer: de ander, bedoeld onder a, met uitzondering van degene die als vrijwilliger arbeid verricht.

3.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

 3. personeelsvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

 4. toezichthouder: de toezichthouder, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig aangewezen op grond van artikel 24;

 5. psychosociale arbeidsbelasting: de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen;

 6. stress: een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft;

 7. arbeidsplaats: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt;

 8. arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen;

 9. arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad;

 10. arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid ;

 11. zelfstandige: degene die zonder werkgever of werknemer te zijn in de zin van het eerste of tweede lid arbeid verricht;

 12. vrijwilliger: de persoon, die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting dan wel voor een sportorganisatie en die geen werknemer is in de zin van artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 , met uitzondering van de persoon die arbeid verricht:

  1. 1°.

   ter voorbereiding op beroepsmatige arbeid;

  2. 2°.

   in het kader van een taakstraf dan wel in het kader van het voldoen aan voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onderdeel f , of artikel 77f, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht dan wel in het kader van deelneming aan een project als bedoeld in artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht ;

  3. 3°.
4.

Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen de woorden «bedrijf» en «inrichting» worden gebruikt om een plaats aan te duiden, omvatten deze mede een andere plaats waar arbeid wordt verricht of pleegt te worden verricht.

Uitbreiding Toepassingsgebied

 
 
 

Artikel 2

 
 
 

Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid

 
 
 

Arbobeleid

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Aspecten van arbobeleid

 
 
 

Artikel 4. Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking

 
 
 

Inventarisatie en evaluatie van risico's

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Informatie aan het publiek

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Voorlichting en onderricht

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Voorkomen van gevaar voor derden

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Algemene verplichtingen van de werknemers

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Hoofdstuk 3. Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers en de regeling van de deskundige bijstand

 
 
 

Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming

 
 
 

Artikel 14a

 
 
 

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten

 
 
 

Artikel 15a

 
 
 

Hoofdstuk 4. Bijzondere verplichtingen

 
 
 

Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Maatwerk door werkgevers en werknemers

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Verschillende werkgevers

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Certificatie

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Informatievoorziening

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Aanwijzingen

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Taakverwaarlozing

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Hoofdstuk 5. Toezicht en ambtelijke bevelen

 
 
 

Ambtenaren belast met het toezicht

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Toezicht op instellingen

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Geheimhouding

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Eis tot naleving

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Stillegging van het werk

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Last onder bestuursdwang

 
 
 

Artikel 28a. Bevel stillegging van werk in verband met recidive

 
 
 

Artikel 28b

 
 
 

Werkonderbreking

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 29a. Gegevensuitwisseling

 
 
 

Artikel 29b. Openbaarmaking van door toezicht op de naleving verkregen gegevens [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 6. Vrijstellingen, ontheffingen en beroep

 
 
 

Vrijstelling en ontheffing

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Beroep

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Hoofdstuk 7. Sancties

 
 
 

Strafbepaling

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Overtredingen

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Hoofdstuk 7. Sancties

 
 
 

Hoogte bestuurlijke boete en recidive

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Boeterapport

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Boetebeschikking

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Inlichtingenplicht jegens de boeteoplegger

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Invordering

 
 
 

Artikel 40 [Vervallen per 01-04-2011]

 
 
 

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Wijziging boetebedrag

 
 
 

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Terugbetaling

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Kosten

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Evaluatie

 
 
 

Artikel 45. Overgangsbepaling

 
 
 

Citeertitel

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 53 [Vervallen per 01-05-2004]

 
 
 

Artikel 54 [Vervallen per 29-12-2000]

 
 
 

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Slotformulier en ondertekening