Eerste Kamer neemt wijzigingsvoorstel ‘Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen’ aan

23 juni 2021

De Eerste Kamer heeft op 22 juni het wijzigingsvoorstel ‘Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen’ (Kamerstukken I, 2020/21, 35 853, nr. E) aangenomen. Deze wijziging van de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen biedt een wettelijke grondslag voor het verwerken van vaccinatiegegevens.

Verwerking vaccinatiegegevens

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) waardoor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het kader van de bestrijding van COVID-19 vaccinatiegegevens kan verstrekken. Hiermee biedt deze wijzigingswet een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, in dit geval vaccinatiegegevens. Voor zowel de Nederlandse als de Europese vaccinatiebewijzen is het noodzakelijk om vaccinatiegegevens te verwerken. Het gaat hierbij om een wijziging van de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (Twc). De Twc voegt bepalingen toe aan onder meer het tijdelijke hoofdstuk Va van de Wpg. In dit hoofdstuk is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) gecodificeerd.

Aanleiding wetswijziging

Er waren twee redenen om de wet te wijzigen. Ten eerste heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat de Twc wijzigt (Kamerstukken II, 2020/21, 35 807, nr. 52). Door dit amendement kan een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld horeca- of cultuurvoorzieningen niet alleen een testresultaat zijn, maar ook worden gebaseerd op een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Ten tweede is op Europees niveau een politiek akkoord bereikt over het Europese Digital COVID Certificate (DCC). Met het DCC kan men binnen de EU reizen. Het DCC kan eveneens bestaan uit een test-, vaccinatie- of herstelbewijs. Voor zowel de Nederlandse als de Europese vaccinatiebewijzen is het noodzakelijk om vaccinatiegegevens te verwerken.

Deze beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de technische vormgeving van CoronaCheck, de applicatie waarmee zowel het coronatoegangsbewijs als het DCC gegenereerd zal worden, is aangepast waarbij er ook gegevensverwerking door het RIVM en door de minister van VWS zal plaatsvinden. Daarnaast worden enkele preciseringen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en enkele redactionele correcties aangebracht.

Einddatum uitvoering DCC

Eerder had de Afdeling advisering van de Raad van State geadviseerd om de einddatum van de uitvoering van het DCC op 1 juli 2022 vast te stellen (Kamerstukken II, 2020/21, 35 853, nr. 4). Naar aanleiding van dit advies had de regering in het wetsvoorstel de vervalbepaling opgenomen die inhield dat de bepaling in de Wpg (art. 6ba) die de uitvoering van het DCC regelt, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip zal vervallen.

Naar aanleiding van het op 14 juni aangenomen amendement Paternotte (Kamerstukken II, 2020/21, 35 853, nr. 11) is in het aangenomen voorstel Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen een wijziging doorgevoerd. Deze houdt in dat ten aanzien van art. 6ba Wpg is bepaald dat dit artikel op 1 juli 2022 of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip zal vervallen.

Bronnen: Eerste Kamer, 22 juni 2021; Kamerstukken II, 2020/21, 35 853, nr. 11; Raad van State, 4 juni 2021 en Kamerstukken II, 2020/21, 35 853, nr. 4

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Ad­vies Afdeling advisering over wets­wij­zi­ging in­zet van co­ro­na­toe­gangs­be­wij­zen , 10 juni 2021

Handhavers lopen nog niet warm voor festivalseizoen , 3 juni 2021

Eerste Kamer neemt Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden aan , 26 mei 2021

VNG: Wet toegangsbewijzen niet uitvoerbaar, 21 mei 2021

Tweede Kamer neemt Tijdelijke wet coronatestbewijzen aan , 18 mei 2021

Burgemeesters: communicatie over testplan moet beter , 7 mei 2021

Ad­vie­zen Afdeling advisering over wets­voor­stel­len die qua­ran­tai­ne­plicht en test­be­wij­zen in­tro­du­ce­ren , 20 april 2021

In april met testbewijzen naar dierentuinen, musea en sport , 9 april 2021