Subsidieregeling evenementen gepubliceerd

17 juni 2021

Het kabinet wil de evenementensector meer zekerheid bieden bij het maken van kosten die nodig zijn voor het organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021.

De Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 is erop gericht dat de organisator van een evenement zijn toeleveranciers kan betalen voor zover hij daartoe privaatrechtelijk verplicht is. Daarnaast is de regeling erop gericht dat ook de organisator zelf gecompenseerd wordt voor specifiek gemaakte kosten bij de organisatie van het betreffende evenement. De regeling is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten of overige kosten van de organisator die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het desbetreffende evenement. Bezoekers van en deelnemers aan een door de rijksoverheid verboden evenement kunnen geen aanspraak maken op deze regeling. Subsidie op grond van deze regeling kan niet worden gebruikt voor restitutie van ticketgelden. Het beoogde indirecte gevolg van deze regeling is wel dat de organisator in staat zal zijn de ticketgelden te restitueren, doordat de kosten van organisatie van het evenement uit de subsidie betaald kunnen worden. De financiële aanspraken die zowel leveranciers als consumenten/deelnemers hebben jegens de organisator, worden beheerst door het privaatrecht. Deze regeling geldt ook voor Caribisch Nederland.

Lees verder op Taxence.