Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding [Tekst geldig vanaf 06-05-2021 tot 01-05-2023] [Regeling ingetrokken per 2023-05-01]

Opschrift

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding

[Tekst geldig vanaf 06-05-2021 tot 01-05-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-05-2023]

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119);

 • eerste sluitingsperiode: periode van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 voor wat betreft de dagopvang en de gastouderopvang en tot en met 7 juni 2020 voor wat betreft de buitenschoolse opvang;

 • gastouderbureau: gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

 • gastouderopvang: gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

 • kindercentrum: kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

 • kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

 • kinderopvangtoeslag: kinderopvangtoeslag als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

 • minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • ouder: ouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

 • sluitingsperioden: eerste en tweede sluitingsperiode;

 • SVB: Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • tweede sluitingsperiode: periode van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor wat betreft de dagopvang en de gastouderopvang en tot en met 18 april 2021 voor wat betreft de buitenschoolse opvang.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is het tegemoetkomen van personen die tijdens de sluitingsperioden van de kinderopvang in verband met COVID-19 de facturen hebben doorbetaald en hierdoor hebben bijgedragen aan het stabiliseren van het stelsel van kinderopvang gedurende en na de sluitingsperioden, maar daarvoor nog geen tegemoetkoming hebben ontvangen omdat zij de kosten voor kinderopvang zelf dragen.

Artikel 3. Tegemoetkoming kosten kinderopvang

1.

De minister verstrekt aan de persoon die de kosten voor kinderopvang over de eerste of de tweede sluitingsperiode heeft betaald een tegemoetkoming in die kosten indien:

 1. de betreffende kinderopvang in verband met COVID-19 gedurende de sluitingsperioden van overheidswege gesloten was;

 2. het betreffende kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang, bedoeld in artikel 1.47b van de Wet kinderopvang en is gevestigd in Nederland; en

 3. voor de kinderopvang over de sluitingsperioden een factuur op naam van de aanvrager is ontvangen en deze door de aanvrager is betaald.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing, indien de aanvrager, bedoeld in het eerste lid, of diens partner die tevens ouder is, over de betreffende sluitingsperiode reeds een tegemoetkoming heeft ontvangen op grond van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO .

3.

Er wordt geen tegemoetkoming verstrekt over de uren:

 1. die zien op noodopvang geboden aan kinderen met ouders werkzaam in een cruciaal beroep of aan kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is; of

 2. waarin gebruik is gemaakt van een kindvoorziening gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling in het kader van voorschoolse educatie als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie.

Artikel 4. Hoogte van de tegemoetkoming

 
 
 

Artikel 5. Aanvraag van de tegemoetkoming

 
 
 

Artikel 6. Vaststelling van de tegemoetkoming

 
 
 

Artikel 7. Intrekking, herziening en terugvordering

 
 
 

Artikel 8. Mandaat SVB

 
 
 

Artikel 9. Gegevensverwerking

 
 
 

Artikel 10. Financiering en verantwoording financiering SVB

 
 
 

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

 
 
 

Artikel 12. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening