Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking…

Opschrift

Aanhef

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

HOOFDSTUK II Beginselen

HOOFDSTUK III Rechten van de betrokkene

HOOFDSTUK IV Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

 
 
 

HOOFDSTUK V Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

 
 
 

HOOFDSTUK VI Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

 
 
 

HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie

 
 
 

HOOFDSTUK VIII Beroep, aansprakelijkheid en sancties

 
 
 

HOOFDSTUK IX Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

 
 
 

HOOFDSTUK X Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

 
 
 

HOOFDSTUK XI Slotbepalingen

 
 
 

Slotformulier en ondertekening