Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking…

Inhoudsopgave

Opschrift

Aanhef

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1 Onderwerp en doelstellingen

Artikel 2 Materieel toepassingsgebied

Artikel 3 Territoriaal toepassingsgebied

 
 
 

Artikel 4 Definities

 
 
 

HOOFDSTUK II Beginselen

 
 
 

Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking

 
 
 

Artikel 7 Voorwaarden voor toestemming

 
 
 

Artikel 8 Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij

 
 
 

Artikel 9 Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

 
 
 

Artikel 11 Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist

 
 
 

HOOFDSTUK III Rechten van de betrokkene

 
 
 

Afdeling 1 Transparantie en regelingen

 
 
 

Artikel 12 Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

 
 
 

Afdeling 2 Informatie en toegang tot persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 13 Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld

 
 
 

Artikel 14 Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

 
 
 

Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene

 
 
 

Afdeling 3 Rectificatie en wissing van gegevens

 
 
 

Artikel 16 Recht op rectificatie

 
 
 

Artikel 17 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

 
 
 

Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking

 
 
 

Artikel 19 Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

 
 
 

Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 
 
 

Afdeling 4 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 
 
 

Artikel 21 Recht van bezwaar

 
 
 

Artikel 22 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

 
 
 

Afdeling 5 Beperkingen

 
 
 

Artikel 23 Beperkingen

 
 
 

HOOFDSTUK IV Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

 
 
 

Afdeling 1 Algemene verplichtingen

 
 
 

Artikel 24 Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

 
 
 

Artikel 25 Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen

 
 
 

Artikel 26 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 
 
 

Artikel 27 Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers

 
 
 

Artikel 28 Verwerker

 
 
 

Artikel 29 Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

 
 
 

Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten

 
 
 

Artikel 31 Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Afdeling 2 Persoonsgegevensbeveiliging

 
 
 

Artikel 32 Beveiliging van de verwerking

 
 
 

Artikel 33 Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Artikel 34 Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

 
 
 

Afdeling 3 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

 
 
 

Artikel 35 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

 
 
 

Artikel 36 Voorafgaande raadpleging

 
 
 

Afdeling 4 Functionaris voor gegevensbescherming

 
 
 

Artikel 37 Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming

 
 
 

Artikel 38 Positie van de functionaris voor gegevensbescherming

 
 
 

Artikel 39 Taken van de functionaris voor gegevensbescherming

 
 
 

Afdeling 5 Gedragscodes en certificering

 
 
 

Artikel 40 Gedragscodes

 
 
 

Artikel 41 Toezicht op goedgekeurde gedragscodes

 
 
 

Artikel 42 Certificering

 
 
 

Artikel 43 Certificeringsorganen

 
 
 

HOOFDSTUK V Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

 
 
 

Artikel 44 Algemeen beginsel inzake doorgiften

 
 
 

Artikel 45 Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten

 
 
 

Artikel 46 Doorgiften op basis van passende waarborgen

 
 
 

Artikel 47 Bindende bedrijfsvoorschriften

 
 
 

Artikel 48 Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

 
 
 

Artikel 49 Afwijkingen voor specifieke situaties

 
 
 

Artikel 50 Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens

 
 
 

HOOFDSTUK VI Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

 
 
 

Afdeling 1 Onafhankelijkheid

 
 
 

Artikel 51 Toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Artikel 52 Onafhankelijkheid

 
 
 

Artikel 53 Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Artikel 54 Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Afdeling 2 Competentie, taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 55 Competentie

 
 
 

Artikel 56 Competentie van de leidende toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Artikel 57 Taken

 
 
 

Artikel 58 Bevoegdheden

 
 
 

Artikel 59 Activiteitenverslagen

 
 
 

HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie

 
 
 

Afdeling 1 Samenwerking

 
 
 

Artikel 60 Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten

 
 
 

Artikel 61 Wederzijdse bijstand

 
 
 

Artikel 62 Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten

 
 
 

Afdeling 2 Coherentie

 
 
 

Artikel 63 Coherentiemechanisme

 
 
 

Artikel 64 Advies van het Comité

 
 
 

Artikel 65 Geschillenbeslechting door het Comité

 
 
 

Artikel 66 Spoedprocedure

 
 
 

Artikel 67 Uitwisseling van informatie

 
 
 

Afdeling 3 Europees Comité voor gegevensbescherming

 
 
 

Artikel 68 Europees Comité voor gegevensbescherming

 
 
 

Artikel 69 Onafhankelijkheid

 
 
 

Artikel 70 Taken van het Comité

 
 
 

Artikel 71 Rapportage

 
 
 

Artikel 72 Procedure

 
 
 

Artikel 73 Voorzitter

 
 
 

Artikel 74 Taken van de voorzitter

 
 
 

Artikel 75 Secretariaat

 
 
 

Artikel 76 Vertrouwelijkheid

 
 
 

HOOFDSTUK VIII Beroep, aansprakelijkheid en sancties

 
 
 

Artikel 77 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Artikel 78 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit

 
 
 

Artikel 79 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker

 
 
 

Artikel 80 Vertegenwoordiging van betrokkenen

 
 
 

Artikel 81 Schorsing van de procedure

 
 
 

Artikel 82 Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 83 Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten

 
 
 

Artikel 84 Sancties

 
 
 

HOOFDSTUK IX Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

 
 
 

Artikel 85 Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie

 
 
 

Artikel 86 Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten

 
 
 

Artikel 87 Verwerking van het nationaal identificatienummer

 
 
 

Artikel 88 Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding

 
 
 

Artikel 89 Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

 
 
 

Artikel 90 Geheimhoudingsplicht

 
 
 

Artikel 91 Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen

 
 
 

HOOFDSTUK X Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

 
 
 

Artikel 92 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 
 
 

Artikel 93 Comitéprocedure

 
 
 

HOOFDSTUK XI Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 94 Intrekking van Richtlijn 95/46/EG

 
 
 

Artikel 95 Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG

 
 
 

Artikel 96 Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

 
 
 

Artikel 97 Commissieverslagen

 
 
 

Artikel 98 Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming

 
 
 

Artikel 99 Inwerkingtreding en toepassing

 
 
 

Slotformulier en ondertekening