Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO [Tekst geldig vanaf 04-12-2020 tot 13-04-2021] [Regeling ingetrokken per 2023-07-01]

Opschrift

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO

[Tekst geldig vanaf 04-12-2020 tot 13-04-2021]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2023]

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 april 2020, nr. 2020-0000058609, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 89, eerste lid, van de Grondwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 april 2020, No. W12.20.0127/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 mei 2020, nr. 2020-0000058981, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

  • kinderopvangtoeslag: kinderopvangtoeslag als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

  • ouder: ouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

  • SVB: Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  • tegemoetkoming: financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 .

Artikel 2. Doel

Het doel van dit besluit is het voorzien in een wettelijke grondslag voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan kinderopvangtoeslag ontvangende ouders vanwege de door hen betaalde eigen bijdrage in de kosten voor de kinderopvang over de periode van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020.

Artikel 3. Recht op tegemoetkoming

1.

Recht op een tegemoetkoming op grond van dit besluit heeft de ouder die over de periode van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020 kinderopvangtoeslag heeft ontvangen en de eigen bijdrage in de kosten voor de kinderopvang aan de houder, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang, heeft betaald.

2.

Bij ministeriële regeling kan de kring van rechthebbenden worden uitgebreid.

Artikel 4. Hoogte tegemoetkoming

 
 
 

Artikel 5. Peildatum

 
 
 

Artikel 6. Vaststelling tegemoetkoming en mandaat

 
 
 

Artikel 7. Gegevensuitwisseling Belastingdienst/Toeslagen en SVB

 
 
 

Artikel 8. Ministeriële regeling

 
 
 

Artikel 8a. Financiering en verantwoording financiering SVB

 
 
 

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

 
 
 

Artikel 10. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening