Wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers uit hoog-risicogebieden in consultatie

09 maart 2021

Tot en met 12 maart ligt het wetsvoorstel voor quarantaineplicht voor reizigers uit hoog-risicogebieden ter consultatie voor. Dit is één van de maatregelen die het kabinet neemt om het risico op verspreiding van het coronavirus door de komst van nieuwe, snel verspreidende virusmutaties zoveel als mogelijk tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat reizigers zich slecht aan de quarantaineregels houden. Ook andere landen in Europa hebben zo’n quarantaineplicht.

Inhoud voorstel

Het voorstel betreft een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en voorziet in het kader van de bestrijding van de epidemie in aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer.

In het voorstel staat dat de quarantaine in principe tien dagen duurt en geldt voor alle reizigers uit de aangewezen gebieden, ongeacht met welk vervoersmiddel zij Nederland binnen komen. Wanneer reizigers vanaf de vijfde dag na inreizen een negatieve testuitslag hebben wordt de beperkende maatregel opgeheven. Om te kunnen toezien op de quarantaineplicht moeten reizigers straks voordat zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin onder andere reis- en contactgegevens staan. Toezicht en handhaving op het bezit van de verklaring en het navolgen van de quarantaineplicht worden op dit moment nog verder uitgewerkt. Reizigers moeten in ieder geval zelf zorgen voor een geschikte quarantaine-accommodatie.

Advies diverse instanties

Tot en met vrijdag 12 maart kan iedereen die dat wil de conceptwet lezen en becommentariëren via internetconsultatie.nl. Ook vraagt het kabinet diverse instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het College voor de Rechten van de Mens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om advies. Alle opmerkingen worden daarna zo goed als mogelijk verwerkt voordat de Afdeling advisering van de Raad van State zich over het wetsvoorstel buigt.

Bronnen: Ministerie van VWS, 8 maart 2021 en Internetconsultatie, 8 maart 2021