Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 [Tekst geldig vanaf 10-02-2021 tot 27-02-2021] [Regeling ingetrokken per 2021-06-01]

Inhoudsopgave

Opschrift

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

[Tekst geldig vanaf 10-02-2021 tot 27-02-2021]
[Regeling ingetrokken per 01-06-2021]

De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste lid , 58f, vijfde lid , 58g, eerste lid , 58h, eerste lid , 58i , 58j, eerste lid, aanhef en onder a, b en e , 58l, vijfde lid , en 58p, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid ;

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ander bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi, niet zijnde openbaar vervoer;

 • beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten van personen tot die plaats;

 • besloten binnenruimte: besloten plaats, met uitzondering van een daarbij behorend erf en een woning;

 • coffeeshop: inrichting waar de verkoop van hennep of hasjiesj als bedoeld in lijst I behorende bij de Opiumwet mag plaatsvinden op grond van een expliciete verklaring of bestendige gedragslijn van de burgemeester;

 • contactberoep: beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste de veilige afstand te houden tot een klant of patiënt;

 • doorstroomlocatie: publieke plaats waar sprake is van doorstroom van publiek;

 • eet- en drinkgelegenheid: inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet etenswaren of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, inclusief een daarbij behorend terras, met uitzondering van een besloten plaats;

 • gezondheidscheck: het verkrijgen van bevestiging van de betrokkene dat hij geen ziekteverschijnselen van covid-19 heeft;

 • instelling voor beroepsonderwijs: instelling waar beroepsonderwijs of een opleiding als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt verzorgd of geëxamineerd;

 • instelling voor hoger onderwijs: instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • instelling voor primair onderwijs: school of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en een school of instellingen voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

 • instelling voor voortgezet onderwijs: school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

 • luchthaven: een luchthaven als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet luchtvaart;

 • mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan;

 • onderwijsactiviteit: door of namens een onderwijsinstelling georganiseerde activiteit op de locatie van een onderwijsinstelling of daarbuiten, die onderdeel uitmaakt dan wel rechtstreeks verband houdt met het onderwijs dat door de onderwijsinstelling wordt verzorgd;

 • openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000;

 • placeren: toewijzen van een zitplaats of, wanneer de aard van de activiteit dit vergt, een vaste plaats waar de activiteit uitgevoerd mag worden;

 • publiek: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen;

 • publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

 • sekswerker: persoon die zich beschikbaar stelt tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met of voor een ander en daarbij niet de veiligeafstandsnorm in acht kan nemen;

 • uitvaart: laatste plechtigheid voordat lijkbezorging als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de lijkbezorging plaatsvindt of een bestemming wordt gegeven aan de as van een gecremeerd lichaam van een overledene of doodgeborene;

 • veiligeafstandsnorm: de norm, bedoeld in artikel 58f, eerste lid, van de wet ;

 • warenmarkt: een markt op gewone marktdagen, als bedoel in artikel 160, eerste lid, onder g, van de Gemeentewet ;

 • wet: Wet publieke gezondheid ;

 • winkel: publieke plaats waar in overwegende mate goederen plegen te worden verkocht;

 • zelfstandige ruimte: ruimte die aan alle zijden volledig wordt begrensd door bouwkundige scheidingsconstructies;

 • zorgvrijwilliger: natuurlijke persoon, niet zijnde een mantelzorger, die zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning verleent zonder daarvoor een marktconforme beloning als tegenprestatie te ontvangen.

Artikel 1.2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing in het Europese deel van Nederland.

Hoofdstuk 2. Aanvullende uitzonderingen veiligeafstandsnorm

 
 
 

Artikel 2.1. Leerlingen en 18-’ers

 
 
 

Artikel 2.2. Beroepsmatige werkzaamheden

 
 
 

Artikel 2.3. Podiumkunsten

 
 
 

Artikel 2.4. Zorgvrijwilligers

 
 
 

Artikel 2.5. Praktijk- en contactonderwijs

 
 
 

Artikel 2.6. Luchthavens

 
 
 

Hoofdstuk 2a. Mondkapjes publieke binnenruimten, stations, luchthavens, onderwijsinstellingen en contactberoepen

 
 
 

Artikel 2a.1. Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten, stations en luchthavengebouwen

 
 
 

Artikel 2a.2. Mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

 
 
 

Artikel 2a.3. Mondkapjesplicht contactberoepen

 
 
 

Artikel 2a.4. Uitzondering beperking of ziekte

 
 
 

Artikel 2a.5. Uitzondering sport, cultuur en media

 
 
 

Artikel 2a.6. Uitzondering identificatieplicht

 
 
 

Artikel 2a.7. Uitzondering zorglocaties

 
 
 

Artikel 2a.8. Uitzondering veilige uitoefening werkzaamheden

 
 
 

Hoofdstuk 3. Groepsvorming

 
 
 

Artikel 3.1. Groepsvorming boven vier personen

 
 
 

Artikel 3.2. Groepsvorming boven dertig personen

 
 
 

Hoofdstuk 4. Publieke plaatsen

 
 
 

Artikel 4.a1. Sluiting publieke plaats

 
 
 

Artikel 4.1. Algemene voorwaarden voor openstelling publieke plaatsen

 
 
 

Artikel 4.2. Maximaal dertig personen publiek per zelfstandige ruimte

 
 
 

Artikel 4.3. Reservering doorstroomlocaties

 
 
 

Artikel 4.4. Eet- en drinkgelegenheden

 
 
 

Artikel 4.5. Sluitingstijd winkels

 
 
 

Artikel 4.6. Venstertijd supermarkten

 
 
 

Artikel 4.7. Verkoop alcoholhoudende drank

 
 
 

Artikel 4.8. Wellness

 
 
 

Hoofdstuk 5. Evenementen

 
 
 

Artikel 5.1. Evenementen

 
 
 

Hoofdstuk 6. Bijzondere onderwerpen

 
 
 

§ 6.1. Sport

 
 
 

Artikel 6.1. Uitzondering veiligeafstandsnorm topsport

 
 
 

Artikel 6.2. Uitzonderingen groepsvorming bij het sporten

 
 
 

Artikel 6.3. Sportwedstrijden en toeschouwers bij sporten

 
 
 

Artikel 6.4. Voorwaarden openstelling sportaccommodaties

 
 
 

§ 6.2. Personenvervoer

 
 
 

Artikel 6.5. Uitzonderingen personenvervoer

 
 
 

Artikel 6.6. Mondkapjes in het personenvervoer

 
 
 

Artikel 6.7. Reservering ander bedrijfsmatig personenvervoer

 
 
 

Artikel 6.7a. Negatieve PCR-testuitslag internationaal openbaar vervoer

 
 
 

Artikel 6.7b. Negatieve PCR-testuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 
 
 

Artikel 6.7c. Negatieve antigeentestuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 
 
 

§ 6.3. Contactberoepen

 
 
 

Artikel 6.8. Reservering, gezondheidscheck en klantgegevens contactberoepen

 
 
 

§ 6.4. Alcoholhoudende drank op openbare plaatsen

 
 
 

Artikel 6.9. Alcoholhoudende drank op openbare plaatsen

 
 
 

§ 6.5. Onderwijs

 
 
 

Artikel 6.10. Verrichting onderwijsactiviteiten

 
 
 

§ 6.6. Kinderopvang

 
 
 

Artikel 6.11. Openstelling kinderopvang

 
 
 

§ 6.7. Bezettingsgraad logementen

 
 
 

Artikel 6.12. Bezettingsgraad logementen

 
 
 

§ 6.8. Fieldlab evenementen

 
 
 

Artikel 6.13. Onderzoeksprogramma Fieldlab

 
 
 

Artikel 6.14. Fieldlab evenementen

 
 
 

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 7.1. Uitzonderingen op aanwijzings- en bevelsbevoegdheid burgemeester bij religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen en plaatsen

 
 
 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 8.1. Inwerkingtreding en verval

 
 
 

Artikel 8.2. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage 1. als bedoeld in