Besluit noodmaatregelen coronacrisis [Regeling ingetrokken per 2020-12-31 met twk tot 2020-03-12]

Inhoudsopgave

Besluit noodmaatregelen coronacrisis


[Regeling ingetrokken per 31-12-2020]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 16 juni 2020, nr. 2020-12560 ( Stcrt. 2020, 33211 ) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 augustus 2020, nr. 2020-16809 ( Stcrt. 2020, 42647 )).

In dit besluit worden termijnen verlengd van verschillende bestaande goedkeuringen en worden enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd:

 • Reisaftrek in de inkomstenbelasting (onderdeel 11.2);

 • Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven (onderdeel 13.2).

Ook hebben verschillende onderdelen een vervaldatum gekregen:

 • Betalingsverzuimboetes (onderdeel 4);

 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen (onderdeel 6.1);

 • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen (onderdeel 6.2);

 • Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s (onderdeel 12).

Onderdeel 9b is vervallen aangezien sportscholen en dergelijke ondernemingen niet langer verplicht gesloten zijn.

Tot slot is het tijdelijke uitstelbeleid aangevuld met de afbouw daarvan (onderdelen 3, 4 en 5).

Het besluit van 16 juni 2020, nr. 2020-12560 ( Stcrt. 2020, 33211 ) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 augustus 2020, nr. 2020-16809 ( Stcrt. 2020, 42647 )) is ingetrokken.

1. Inleiding

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12, 17, 19 en 27 maart, 2, 14 en 24 april, 13, 20 en 28 mei en 28 augustus 2020.

In dit beleidsbesluit geef ik uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook geef ik een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, kondig ik wetgeving aan die vergoedingen in verband met de TOGS en een tegemoetkoming vaste lasten MKB met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en verwijs ik naar een apart besluit waarin ik regel dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;

 • Uitstel van betaling van belastingschulden;

 • Mededelingsplicht bodemrecht;

 • Verklaring betaalgedrag;

 • Melding betalingsonmacht;

 • G-rekening;

 • Betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;

 • Betalingsverzuimboeten;

 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;

 • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen;

 • Gebruikelijk loon;

 • Werkkostenregeling;

 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;

 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s;

 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig;

 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;

 • Urencriterium;

 • Fiscale coronareserve;

 • Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;

 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur;

 • Btw-tarief bij levering van mondkapjes;

 • Heffing over Duitse netto-uitkeringen;

 • Reisaftrek in de inkomstenbelasting;

 • Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s;

 • Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;

 • Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op de artikelen 62 tot en met 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 4 november 2020, nr. 2020-23597. De wijziging betrof een aanpassing aan het uitstelbeleid waardoor het mogelijk is om tot en met 31 december 2020 uitstel aan te vragen op grond van het tijdelijk soepeler beleid.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

AWR

Algemene wet inzake rijksbelastingen

BBBB

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

EB

Energiebelasting

IW

Invorderingswet 1990

LI

Leidraad invordering 2008

ODE

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

UBLB

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

UR AWR 1994

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Wbm

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet OB

Wet op de omzetbelasting 1968

Wet IB 2001

Wet inkomstenbelasting 2001

Wet LB

Wet op de loonbelasting 1964

WIB

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

2. EB en ODE

Bij levering of verbruik van aardgas en elektriciteit zijn energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) verschuldigd. Het tijdstip van verschuldigdheid is geregeld in artikel 56, eerste en derde lid, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Hierbij worden vier situaties onderscheiden.

De huidige bijzondere omstandigheden geven aanleiding om soepeler om te gaan met dit tijdstip. De beschrijving van de vier situaties en de goedkeuring voor (delen van) die situaties zijn hierna in afzonderlijke onderdelen opgenomen ( onderdelen 2.1 tot en met 2.4 ).

Het toepassen van de goedkeuringen in onderdelen 2.1 en 2.2 kan tot een onbedoeld effect leiden bij verzoeken om teruggaaf van EB en ODE. Om dit onbedoelde effect op te heffen is in onderdeel 2.5 een goedkeuring opgenomen.

2.1. Voorschot en eindfactuur per kalendermaand

Op grond van artikel 56, eerste lid, onderdeel a, Wbm zijn voor leveringen van aardgas en elektriciteit in gevallen waarin een voorschotnota wordt uitgereikt of een voorschotbedrag wordt ontvangen de EB en de ODE verschuldigd op het tijdstip van de uitreiking van de voorschotnota of de ontvangst van het voorschotbedrag en op het tijdstip van de uitreiking van de eindfactuur. De huidige bijzondere omstandigheden geven aanleiding om in de situatie dat de eindfactuur van een klant betrekking heeft op een kalendermaand soepeler om te gaan met dit tijdstip. Daarom keur ik het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat met betrekking tot de levering van aardgas en de levering van elektriciteit in gevallen als bedoeld in artikel 56, eerste lid, onderdeel a, Wbm voor leveringen in de maanden april 2020 tot en met september 2020 de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, op een later tijdstip worden verschuldigd dan op het tijdstip waarop een voorschotnota wordt uitgereikt, een voorschotbedrag wordt ontvangen of een eindfactuur wordt uitgereikt.

Voorwaarden

Voor deze goedkeuring gelden de volgende 6 voorwaarden:

 1. Het tijdvak waarop de eindfactuur betrekking heeft is een kalendermaand;

 2. De uitgereikte voorschotnota, het ontvangen voorschotbedrag en de eindfactuur zien op leveringen in de maanden april 2020, mei 2020, juni 2020, juli 2020, augustus 2020 of september 2020;

 3. Op de uitgereikte voorschotnota of in het ontvangen voorschotbedrag is voor leveringen in de maanden april 2020, mei 2020, juni 2020, juli 2020, augustus 2020 of september 2020 geen bedrag voor de EB en de ODE, noch de btw hierover, opgenomen;

 4. Op de uitgereikte eindfactuur is voor leveringen in de maanden april 2020, mei 2020, juni 2020, juli 2020, augustus 2020 of september 2020 de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, niet in rekening gebracht;

 5. Voor leveringen in de maanden april 2020 tot en met september 2020 worden de EB en de ODE, vermeerderd met de btw hierover, uiterlijk in december 2020 via een aanvullende factuur (of facturen) op de eindfactuur alsnog in rekening gebracht en verschuldigd op het tijdstip waarop de aanvullende factuur (of facturen) wordt uitgereikt;

 6. In het geval er uiterlijk in december 2020 geen aanvullende factuur is uitgereikt voor leveringen in de maanden april 2020 tot en met september 2020 worden voor die leveringen de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, verschuldigd op 1 januari 2021.

De afnemer/ondernemer kan op basis van de aanvullende factuur eventueel aanspraak maken op aftrek van de daarop in rekening gebrachte btw.

Door deze goedkeuring en de daaraan gestelde voorwaarden wordt bewerkstelligd dat wanneer de eindfactuur van een klant betrekking heeft op een kalendermaand, de energieleverancier de EB en de ODE op een later moment verschuldigd is en deze belastingen dus ook later op aangifte zal afdragen.

Doordat de energieleverancier op de voorschotnota, in het voorschotbedrag en op de eindfactuur geen bedrag opneemt voor de EB en de ODE, noch de btw hierover, komt dit uitstel van verschuldigdheid ten goede aan de klanten van de energieleveranciers.

2.2. Geen voorschot, wel factuur

 
 
 

2.3. Geen voorschot, geen factuur, wel levering

 
 
 

2.4. Geen voorschot, geen factuur, geen levering, wel verbruik

 
 
 

2.5. Termijn indienen teruggaafverzoeken EB en ODE

 
 
 

2.6. Oninbare vorderingen bij toepassing of van dit besluit

 
 
 

3. Invordering

 
 
 

3.1. Uitstel van betaling van belastingschulden

 
 
 

3.2. Invorderingsrente

 
 
 

3.3. Diverse invorderingsonderwerpen

 
 
 

3.3.1. Meldingsregeling bodemrecht

 
 
 

3.3.2. Verklaring betalingsgedrag

 
 
 

3.3.3. Melding betalingsonmacht

 
 
 

3.3.4. G-rekening

 
 
 

3.5. Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld

 
 
 

4. Betalingsverzuimboeten

 
 
 

5. Douane

 
 
 

6. Loonheffingen

 
 
 

6.1. Administratieve verplichtingen

 
 
 

6.2. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen

 
 
 

6.3. Gebruikelijk loon 2020 AB-houders

 
 
 

6.4. Werkkostenregeling

 
 
 

7. [Vervallen per 01-10-2020]

 
 
 

7.1. [Vervallen per 01-10-2020]

 
 
 

7.1.1. [Vervallen per 01-10-2020]

 
 
 

7.1.2. [Vervallen per 01-10-2020]

 
 
 

7.2. [Vervallen per 01-10-2020]

 
 
 

7.3. [Vervallen per 01-10-2020]

 
 
 

8. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (winst)

 
 
 

8.1. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer

 
 
 

8.1.1. Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer

 
 
 

8.1.2. Bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing

 
 
 

8.2. Urencriterium

 
 
 

8.2.1. Verlaagd urencriterium voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

 
 
 

8.3. Fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve)

 
 
 

8.4. Voorlopige aanslag

 
 
 

8.5. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & tegemoetkoming vaste lasten MKB

 
 
 

9. Omzetbelasting

 
 
 

9a. Zorgpersoneel en hulpgoederen

 
 
 

9a.1. Ter beschikking stellen van zorgpersoneel

 
 
 

9a.2. Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur

 
 
 

9b. Online aanbieden van diensten door sportscholen en dergelijke ondernemers

 
 
 

9c. Levering van mondkapjes

 
 
 

10. Heffing over Duitse netto-uitkeringen

 
 
 

11. Inkomstenbelasting

 
 
 

11.1. Eigenwoningrente

 
 
 

11.2. Reisaftrek

 
 
 

12. [Vervallen per 01-11-2020]

 
 
 

13.

 
 
 

13.1. Uitstel termijnen

 
 
 

13.2. Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven

 
 
 

14. Ingetrokken regeling

 
 
 

15. Inwerkingtreding en vervaldatum

 
 
 

16. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19