Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 [Regeling ingetrokken per 2021-01-01]

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19


[Regeling ingetrokken per 01-01-2021]

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 15 en 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aardappelverwerkende voedingsmiddelenindustrie: alle bedrijven in binnen- en buitenland die aardappelen verwerken tot producten voor menselijke consumptie;

 • accountant: accountant die is ingeschreven in het accountantsregister, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet op het Accountantsberoep;

 • fritesaardappelen: consumptieaardappelen die bestemd zijn voor verwerking tot voedingsmiddelen in de aardappelverwerkende voedingsmiddelenindustrie;

 • gedupeerde onderneming: in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, werkzaam in de volgende sectoren:

  • teelt van bloembollen

  • teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond

  • teelt van overige sierplanten in de volle grond

  • teelt van perkplanten in de volle grond

  • teelt van perkplanten onder glas

  • teelt van potplanten onder glas

  • teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond

  • teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas

  • groothandelaren in de producten van de hiervoor genoemde teelten

  • wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren

  • vermeerderaars van sier-, perk- en potplanten

  • veilingen van sierteeltproducten

  • voedingstuinbouw, te weten telers en groothandelaren van producten uit bijlage I, deel IX van verordening 1308/2013 die specifiek zijn bestemd voor bedrijven die in het handelsregister staan ingeschreven onder een hoofdactiviteit die in de bijlage bij deze regeling is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling of een vergelijkbare unieke aanduiding als het een andere lidstaat of staat binnen de Europese Economische Ruimte betreft;

 • gedupeerde teler: teler van fritesaardappelen;

 • handelsregister: handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 of een vergelijkbare registratie in een andere lidstaat of staat binnen de Europese Economische Ruimte;

 • minister: minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (Pb EU 2013, L 347).

2.

Voor de toepassing van deze regeling wordt mede verstaan onder tussenpersonen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Landbouwwet: wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen.

Artikel 2. (verstrekking en hoogte tegemoetkoming)

 
 
 

Artikel 3. (informatieverplichtingen bij aanvraag en aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 4. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 5. (plafond)

 
 
 

Artikel 6. (Definitieve vaststelling tegemoetkoming)

 
 
 

Hoofdstuk 3. Consumptieaardappelen

 
 
 

Artikel 7. (verstrekking en hoogte tegemoetkoming)

 
 
 

Artikel 8. (informatieverplichtingen bij aanvraag en aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 9. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 10. (plafond)

 
 
 

Artikel 11. (definitieve tegemoetkoming)

 
 
 

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 12. (aanpassing tegemoetkoming achteraf)

 
 
 

Artikel 13. (staatssteun)

 
 
 

Artikel 14. (inwerkingtreding en vervaldatum)

 
 
 

Artikel 15. (citeertitel)

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage behorende bij de , en , van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19: activiteiten met de daarbij behorende code van de standaard bedrijfsindeling (SBI-code)