Tweede Kamer neemt Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan

15 oktober 2020

De Tweede Kamer heeft op 13 oktober de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aangenomen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel (Kamerstukken I, 2020/21, 35 526, B) in behandeling genomen en zal daar volgens de huidige planning op 26 oktober over debatteren. De stemming over het wetsvoorstel staat in beginsel voor 27 oktober gepland.

Vervanging noodverordeningen

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 betreft een uitbreiding van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en dient ter vervanging van de noodverordeningen waarin de maatregelen ter bestrijding van het covid-19 virus op dit moment zijn vastgelegd. Hiermee wordt het mogelijk om noodzakelijke maatregelen te nemen ter bestrijding van het covid-19 virus en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Het wetsvoorstel is gericht op een balans tussen enerzijds de noodzaak van snelheid en flexibiliteit van handelen en anderzijds de noodzaak van democratische legitimatie en waarborgen voor de bescherming van grondrechten.

Bevoegdheden op gemeentelijk niveau

Het is de bedoeling met dit wetsvoorstel aan te sluiten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad.

Duur en verlenging

De wet en de daarop gebaseerde maatregelen vervallen in beginsel drie maanden nadat de wet in werking is getreden. Aangezien niet duidelijk is hoe het verloop van de verspreiding van de epidemie van het covid-19 virus er uit zal zien, voorziet de wet in de mogelijkheid van eerdere maar ook latere beëindiging. Elke drie maanden moet een nieuwe verlengingsbeslissing aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Bronnen: Tweede Kamer, 13 oktober 2020 en Eerste Kamer, 13 oktober 2020

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Reactie lokaal bestuur op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 , 20 augustus 2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar de Tweede Kamer , 15 juli 2020

Advies Raad van State over Tijdelijke wet maatregelen covid-19 , 16 juli 2020