Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 [Tekst geldig vanaf 20-08-2020 tot 25-11-2020] [Regeling ingetrokken per 2021-07-01]

Opschrift

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

[Tekst geldig vanaf 20-08-2020 tot 25-11-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2021]

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • algemene de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

 • algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

 • ambulante onderneming: onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 51.10, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling;

 • Belastingdienst: Belastingdienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003;

 • MKB-onderneming: in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, niet zijnde een overheidsbedrijf, die een kleine onderneming of middelgrote onderneming is in de zin van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • getroffen MKB-onderneming: MKB-onderneming die voldoet aan artikel 2, tweede lid, onderdelen c, d en e ;

 • getroffen MKB-onderneming in de recreatieve vliegsector: getroffen MKB-onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 51.10 van de Standaard Bedrijfsindeling en recreatieve vluchten aanbiedt;

 • getroffen MKB-onderneming met een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum: getroffen MKB-onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 88.10.2, 88.99.3 of 88.99.9 van de Standaard Bedrijfsindeling, en een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum exploiteert;

 • getroffen MKB-onderneming met geregistreerde nevenactiviteit: getroffen MKB-onderneming die op 15 maart 2020 alleen voor een nevenactiviteit stond ingeschreven in het handelsregister met een activiteit die in de bijlage is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, en zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd in derde kolom van de tabel in de bijlage;

 • getroffen vervaardigende MKB-onderneming met een retailwinkel: getroffen MKB-onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 10.71, 10.72, 11.05, 14.13, 14.19 of 74.10.2 van de Standaard Bedrijfsindeling, en een fysieke retailwinkel exploiteert;

 • handelsregister: handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • horecaonderneming: onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 56.10.1, 56.10.2 of 56.30 van de Standaard Bedrijfsindeling;

 • minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • omzet: opbrengst uit levering van goederen en diensten uit de onderneming, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen;

 • omzet in de referentieperiode: omzet als bedoeld in artikel 3, tweede, onderscheidenlijk derde lid ;

 • omzet in de subsidieperiode: omzet als bedoeld in artikel 3, vierde lid ;

 • omzetverlies: omzetverlies als bedoeld in artikel 3, eerste lid ;

 • overheidsbedrijf: overheidsbedrijf als bedoeld in artikel 25g, eerste lid, van de Mededingingswet;

 • verklaring de-minimissteun: verklaring van de getroffen MKB-onderneming in de recreatieve vliegsector waarin deze bevestigt dat de subsidie niet zal leiden tot een overschrijding van het de-minimisplafond, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de algemene de-minimisverordening;

 • vestiging: vestiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Handelsregisterwet 2007.

Artikel 2. (verstrekking subsidie)

1.

De minister verstrekt eenmalig een subsidie aan een getroffen MKB-onderneming om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september van 2020.

2.

De subsidie wordt enkel verstrekt aan een MKB-onderneming:

 1. waarvan het omzetverlies ten minste 30% bedraagt;

 2. waarvan de uitkomst van de vermenigvuldiging van de omzet in de referentieperiode met de ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, zoals per sector genoemd in de vierde kolom van de tabel in de bijlage , ten minste € 4.000 bedraagt;

 3. die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven;

 4. waarvan de hoofd- of nevenactiviteit, waaronder de MKB-onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het handelsregister met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, in de bijlage is opgenomen, zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd in derde kolom van de tabel in de bijlage;

 5. die:

  1. 1°.

   voor zover het een MKB-onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante onderneming, betreft:

   • ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de MKB-onderneming; of

   • een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de MKB-onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of

  2. 2°.

   voor zover het een horecaonderneming betreft ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

3.

In afwijking van het tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt subsidie verstrekt aan een MKB-onderneming indien uit de aanduiding van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de onderneming, waaronder de onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het handelsregister, ten genoegen van de minister blijkt dat de onderneming een hoofd- of nevenactiviteit uitvoert die in de bijlage is opgenomen, zoals in voorkomend geval nader geclausuleerd in derde kolom van de tabel in de bijlage.

4.

Indien een MKB-onderneming na 29 februari 2020 voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister:

 1. is het tweede lid, aanhef en onderdeel a, niet van toepassing;

 2. wordt subsidie in afwijking van het tweede lid, aanhef en onderdeel b, verstrekt indien de onderneming verwacht in de maanden juni, juli, augustus en september van 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben.

Artikel 3. (bepaling omzetverlies)

1.

Het omzetverlies wordt berekend door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en deze te delen door de omzet in de referentieperiode. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten.

2.

De omzet in de referentieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2019, gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2019.

3.

In afwijking van het tweede lid is de omzet in de referentieperiode voor:

 1. een getroffen MKB-onderneming die na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister: de omzet in de vier kalendermaanden volgend op de maand van de start van de activiteiten;

 2. een getroffen MKB-onderneming die na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister: de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020 gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met vier.

4.

De omzet in de subsidieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2020, gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2020.

5.

Indien de getroffen MKB-onderneming een getroffen MKB-onderneming met geregistreerde nevenactiviteit is, heeft het omzetverlies uitsluitend betrekking op zijn nevenactiviteit of nevenactiviteiten die in de bijlage is of zijn opgenomen.

6.

Indien de getroffen MKB-onderneming een getroffen MKB-onderneming met een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum is, heeft het omzetverlies uitsluitend betrekking op horeca activiteiten of activiteiten met betrekking tot zaalverhuur van de betreffende onderneming.

7.

Indien de getroffen MKB-onderneming een getroffen vervaardigende MKB-onderneming met een retailwinkel is, heeft het omzetverlies uitsluitend betrekking op de activiteiten van de onderneming voor de retailwinkel.

8.

Indien de getroffen MKB-onderneming omzetbelasting betaalt over het geheel van de bedragen op basis waarvan haar omzetverlies wordt berekend, wordt als de omzet van de onderneming beschouwd het bedrag ten aanzien waarvan zij aangifte doet voor de omzetbelasting, overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968.

9.

Voor andere getroffen MKB-ondernemingen dan de ondernemingen, bedoeld in het achtste lid, is de omzet het bedrag van de omzet zoals dat op eenvoudige en duidelijke wijze blijkt uit de financiële administratie van de onderneming of uit een ander bewijsstuk.

10.

Tot de omzet in de subsidieperiode worden voor de toepassing van deze regeling niet gerekend subsidies, tegemoetkomingen of steun in andere vorm die de getroffen MKB-onderneming heeft verkregen van een bestuursorgaan in verband met, of mede in verband met, de gevolgen van de bestrijding van de verspreiding van COVID-19.

Artikel 4. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 5. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 6. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 7. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 8. (beslistermijn)

 
 
 

Artikel 9. (voorschot)

 
 
 

Artikel 10. (verplichtingen subsidieontvanger)

 
 
 

Artikel 11. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Artikel 12. (gegevensuitwisseling)

 
 
 

Artikel 13. (staatssteun)

 
 
 

Artikel 14. (inwerkingtreding en vervaldatum)

 
 
 

Artikel 15. (citeertitel)

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage behorende bij de , , , , , en