Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar de Tweede Kamer

15 juli 2020

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II, 2019/20, 35 526, nr. 2). Deze tijdelijke wet moet de huidige noodverordeningen vervangen waarin de coronamaatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid deze eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.

Juridische basis coronamaatregelen

Het wetsvoorstel betreft een uitbreiding van de Wet publieke gezondheid (Wpg) . Met deze aangekondigde nieuwe wet komen ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de juridische basis van de coronamaatregelen beter te regelen. Noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur, terwijl sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, voorlopig nog nodig blijven. Het kabinet krijgt met deze wet geen extra of andere bevoegdheden. Het parlement krijgt die wel. Nieuwe maatregelen moet het kabinet straks eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden krijgen meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen.

Wijzigingen ten opzichte van het eerste concept

Allerlei maatschappelijke organisaties, zoals de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens, hebben meegekeken en geadviseerd over hoe de nieuwe wet eruit moet komen te zien. Ook de Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht (Kamerstukken II, 2019/20, 35 526, nr. 4). Opmerkingen en adviezen zijn vervolgens zo goed als mogelijk verwerkt. Het wetsvoorstel lijkt dus niet meer op het eerste concept dat in consultatie is gegaan. Het kabinet geeft verder aan dat ook tegemoetgekomen is aan heersende zorgen. Zo is handhaving bij mensen thuis niet aan de orde. En is expliciet opgenomen dat coronaboetes niet leiden tot een weigering van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Bronnen: Ministerie van BZK, 13 juli 2020 en Tweede Kamer, 13 juli 2020

Zie ook eerdere berichten over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in OpMaat Bestuursrecht:

Minister De Jonge: inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 1 juli niet haalbaar , 22 juni 2020

Wetgevingsadvies Raad voor de Rechtspraak over Tijdelijke wet maatregelen covid-19 , 17 juni 2020

Artikel Gemeente.nu over voorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 , 8 juni 2020

Raad van State geeft voor­lich­ting over de grond­rech­te­lij­ke as­pec­ten van (voor)ge­no­men cri­sis­maat­re­ge­len , 26 mei 2020