Betalingen uitstellen

drs. Gied J.J.M. Jaspars

Als er door de coronacrisis een tekort aan liquide middelen is, kan het uitstellen van betalingen verlichting bieden. De Belastingdienst, gemeenten en banken bieden getroffen ondernemingen de mogelijkheid om relatief eenvoudig uitstel van betaling te verkrijgen. Ondernemingen kunnen ook zelf voor verbeteringen zorgen, bijvoorbeeld door een voorlopige aanslag aan te passen of het crediteuren- en voorraadbeheer te verbeteren.

check Bijgewerkt tot 08 november 2021

spiralbound Practice note

Einde steunpakket voor banen en economie

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom stopt per 1 oktober het steunpakket. Enkele aanvullende financiële regelingen zullen doorlopen (Overzicht 'Einde steunpakket voor banen en economie').

Financiële regelingen die stoppen per 1 oktober 2021:

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
 • Na het stoppen van de Tozo kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijk aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
 • Enkele belastingmaatregelen, zoals belastinguitstel.

Financiële regelingen die doorlopen tot en met 31 december 2021:

 • Coronafinancieringsregelingen KKC, Qredits, BMKB-C en GO-C.
 • Subsidieregeling evenementen.
 • Enkele belastingmaatregelen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Uitstel na 1 oktober 2021

Het steun- en herstelpakket is per 1 oktober 2021 geëindigd. Dat geldt ook voor het versoepelde uitstel van betaling van belastingen. Dit betekent dat ondernemers per 1 oktober 2021 weer verplicht zijn om hun nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig te voldoen. Verwacht wordt dat er enkele, in de kern gezonde, bedrijven, niet onmiddellijk aan hun nieuw opgekomen betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Om deze groep ondernemers te ondersteunen is er een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid getroffen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemers die al corona-uitstel hebben gekregen vóór 1 oktober 2021. De regeling is daarnaast beperkt tot de belastingmiddelen die onder het corona-uitstel vallen. Het voorstel biedt ondernemers de mogelijkheid om voor beperkte tijd aanvullend uitstel te genieten. Ondernemers kunnen tot en met 31 januari 2022 een verzoek om uitstel van betaling doen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen.
 • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
 • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
 • Het gaat om een levensvatbare onderneming.
 • Een derdenverklaring waarin bovenstaande is vastgelegd alsmede een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen. Om te voorkomen dat ondernemers met een relatief kleine schuld hoge kosten moeten maken voor een derdenverklaring, kunnen ondernemers bij een totale schuld onder de € 20.000 volstaan met een eigen verklaring (met dezelfde inhoud).

Uiteraard moeten ondernemers aan hun aangifteverplichtingen voldoen. Aan de hand van het uitstelverzoek toetst de Belastingdienst of de ondernemer aan de voorwaarden voldoet. Bij toewijzing van een verzoek worden de uitgangspunten van het corona-uitstel gevolgd:

 • De nieuwe schuld wordt meegenomen in de ruimhartige betalingsregeling van 60 maanden.
 • In het uitstel worden de belastingschulden betrokken die betaald hadden moeten zijn in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Hierdoor valt ook bijvoorbeeld het 4e kwartaal 2021 voor OB en eindejaarsuitkeringen in de loonheffing in de betalingsregeling.

De betalingsverzuimboetes die vanaf oktober 2021 weer worden opgelegd, worden achteraf vernietigd voor ondernemers die voldoen aan de voorwaarden van deze tegemoetkoming. Deze ondernemers hoeven de boete dan ook niet te betalen.

Uitstel

Door de coronacrisis komen veel ondernemingen in liquiditeitsproblemen. Eén van de manieren om hiermee om te gaan is door betalingen uit te stellen naar een later moment. De overheid en banken hebben zich bereid getoond om hieraan mee te werken. Als bedrijven pas hoeven te betalen op het moment dat zij zich hebben kunnen herpakken, hebben zij meer kans om de crisis door te komen. Uiteindelijk zijn de overheid en banken daar ook bij gebaat.

Belastingdienst

Uitstel

De periode waarvoor ondernemers onder de speciale Coronaregeling belastinguitstel konden aanvragen, liep tot 1 oktober 2021. Dit betekent dat ondernemers sinds 1 oktober 2021 weer op de reguliere manier uitstel van betaling moeten aanvragen.

Sommige ondernemers kunnen nog steeds te maken hebben met liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Die kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitstel van betaling van belastingschulden die betaald hadden moeten zijn in de periode vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 (onderdeel 3.4, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Terugbetalen

De datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld is 1 oktober 2022. Uitgangspunten van de betalingsregeling zijn dat de belastingschuld wordt afgelost in 60 maandelijkse gelijke termijnen en in oktober 2022 aanvangt. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul geldt in ieder geval tot en met 31 december 2021 (zie Besparen ). De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

G-rekening

Belastingplichtigen die gebruikmaken van een g-rekening hebben minder aan de mogelijkheid van uitstel voor betaling. Zij kunnen immers niet bij het geld op die rekening. De Belastingdienst heeft besloten ook deze ondernemers tegemoet te komen. Er kan een verzoek worden ingediend om de g-rekening te deblokkeren. De bedragen die gereserveerd zijn voor de loonheffing of btw worden dan vrijgegeven (onderdeel 3.3.4, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Aangifte doen

De Belastingdienst heeft aangegeven dat er altijd aangifte moet worden gedaan, ook al wordt om uitstel van betaling gevraagd. De gegevens uit de aangiften zijn namelijk noodzakelijk voor bijvoorbeeld de NOW .

Uitstelregeling tot 1 oktober 2021

Kort uitstel

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Vergunninghouders van personenauto's en motorrijwielen (bpm) die de bpm vanaf het tijdvak 1 mei 2020 niet hebben afgedragen krijgen hierover in de 2e helft van juli een naheffingsaanslag. Ook voor die naheffingsaanslag kunnen zij bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Voor naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk.

De Belastingdienst benadrukt dat het uitstel pas kan worden aangevraagd als er een aanslag is opgelegd. Voor de omzetbelasting en de loonbelasting betekent dit dat er gewacht moet worden tot er een naheffingsaanslag is opgelegd. Dus: er wordt aangifte gedaan, de betalingstermijn verstrijkt, de Belastingdienst legt een naheffingsaanslag (zonder boete) op wegens het uitblijven van de betaling en dan pas kan om uitstel worden verzocht.

Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Ook kan online een formulier voor het aanvragen van uitstel worden ingevuld. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting wordt in één keer tegelijk uitstel van betaling verleend. Er hoeft pas voor één van die belastingsoorten een naheffingsaanslag te zijn opgelegd op het moment dat het verzoek wordt ingediend. Hoeft een ondernemer niet voor al deze belastingsoorten uitstel van betaling, dan kunnen de overige aanslagen gewoon worden betaald. Voor de andere belastingsoorten (zoals de kansspelbelasting) moet een afzonderlijk verzoek om uitstel worden ingediend.

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet voor drie maanden. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Het uitstel geldt ook voor aanslagen die na het verzoek worden opgelegd; er hoeft dus niet voor elke aanslag afzonderlijk uitstel te worden aangevraagd (onderdeel 3.1, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Voor ondernemers die na 1 juli 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen betekent dit dat zij tot 1 oktober 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen.

Uitstel verlengen

Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 oktober 2021 konden vragen. Het is belangrijk dat ondernemers die ná deze drie maanden uitstel niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zélf om verlenging vragen. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin zij hun schuld in 60 maanden (vijf jaar) kunnen aflossen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 oktober 2021 hoeven te worden hervat.

Ondernemers die drie maanden uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen en die nog geen verlenging hebben aangevraagd, hebben een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin op de mogelijkheid van het verlengen van bijzonder uitstel wordt gewezen.

Aanvullende informatie

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Ondernemers die direct langer uitstel van betaling willen en openstaande belastingaanslagen hebben met een totale schuld lager dan € 20.000, dienen voor het uitstel bewijsstukken op te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorafgaande maanden. Ondernemers die in de beginfase van de coronacrisis drie maanden uitstel hebben gevraagd en voor wie dat uitstel binnenkort afloopt, kunnen de Belastingdienst verzoeken om het uitstel te verlengen. Dit kan via een brief en, naar verwachting, vanaf de tweede helft van juni ook door middel van een online formulier.

Bij openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of meer vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige (derdenverklaring) om langer uitstel te verlenen. Een derde deskundige kan zijn een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie, een belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming ( art. 25.6.2b Leidr. Inv. ). De verklaring van de derde-deskundige wordt door de Belastingdienst geaccepteerd als de verklaring in ieder geval de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van bestaande of op korte termijn te verwachten betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel. Bij ‘korte termijn’ valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden.
 • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
 • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld, door de derde-deskundige dan wel de ondernemer zelf, aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt. Zo nodig licht hij dit nader toe. Niet vereist is dat de derde-deskundige een zogenoemde assuranceverklaring geeft dat de ondernemer voldoet aan de voorwaarden.

Ondernemers die langer uitstel aanvragen op basis van deze regeling, moeten verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Hypotheken

Veel banken bieden de mogelijkheid om enkele maanden uitstel te verkrijgen voor het betalen van rente en aflossing op een hypotheek. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de bank. Uiteraard dient wel rekening te worden gehouden met de gevolgen voor de renteaftrek. Als dit jaar minder rente wordt betaald, kan er ook minder rente in aftrek worden gebracht op het inkomen uit werk en woning.

Normaal gesproken moet een aflossingsachterstand tijdig worden ingehaald om het recht op renteaftrek niet (voor een deel) te verliezen. Op basis van die regeling zou de achterstand in ieder geval tijdig zijn ingehaald als dit uiterlijk in 2021 is gebeurd. De overheid heeft vanwege de coronacrisis echter tot een versoepeling besloten. Een betaalpauze van rente en aflossing van maximaal zes maanden vanwege de coronacrisis hoeft niet voor 2022 te worden ingehaald. Het is ook mogelijk om deze achterstand uit te smeren over de rest van de looptijd. Ook kan ervoor gekozen worden de lening te splitsen, zodat een afzonderlijke betalingsregeling voor de achterstand kan worden overeengekomen.

De betaalpauze kan worden benut als de schuldenaar zich tussen 12 maart 2020 en 31 december 2021 bij de kredietverstrekker meldt, de betaalpauze uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en deze betaalpauze een looptijd van maximaal twaalf maanden heeft. ( Besluit Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld ) en (Kamerbrief steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal van 2021).

Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan kleine en startende ondernemers. Deze groep wordt waarschijnlijk hard getroffen door de coronacrisis. De overheid ondersteunt daarom Qredits. Hierdoor kan Qredits haar doelgroep ondersteunen door uitstel van aflossing aan te bieden voor maximaal zes maanden.

Gemeenten

Ook gemeenten bieden ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen, uitstel van betaling. Het gaat in dit verband om de gemeentelijke heffingen en belastingen. Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden die de gemeente (waar de onderneming is gevestigd) biedt en naar de wijze waarop het uitstel aangevraagd moet worden.

Douane

De douanewetgeving is versoepeld vanwege de coronacrisis. Op verzoek wordt aan ondernemingen uitstel van betaling verleend. Uitstel geldt voor invoerrechten en andere belastingen bij invoer als die worden geheven met toepassing van douaneregelgeving voor invoer. Die andere belastingen zijn: btw, accijnzen, verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken en kolenbelasting. Gaat het om binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting? Dan geldt een ander uitstelbeleid.

Alleen de schuldenaar kan uitstel aanvragen. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in juli kan tot 15 augustus uitstel worden aangevraagd. Voor douaneschulden die zijn ontstaan in maart, april, mei en juni kan geen uitstel meer worden aangevraagd. Een verzoek om uitstel kan worden ingediend bij de ontvanger van Douane Amsterdam, via douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl.

Voorlopige aanslag

Veel ondernemers betalen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als een lagere winst wordt verwacht, kan een verzoek worden ingediend om de voorlopige aanslag te verminderen (eventueel tot nihil). De Belastingdienst zal op basis van het verzoek de voorlopige aanslag aanpassen, zodat direct minder belasting hoeft te worden betaald. Als de verlaging zo drastisch is dat er al meer belasting is betaald dan volgens de laatste verwachtingen over het gehele jaar verschuldigd is, zal de Belastingdienst het verschil terugbetalen. Op deze manier kan de liquiditeitspositie van ondernemers relatief eenvoudig worden verbeterd.

De Belastingdienst vraagt om het verzoek om wijziging van een voorlopige aanslag zoals gebruikelijk via de aangiftesoftware in te dienen. Dit voorkomt fouten. Het kan ook via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zijn deze beide opties onmogelijk, dan kan een formulier worden gebruikt.

Crediteuren- en voorraadbeheer

Crediteuren

Leveranciers geven doorgaans een betalingstermijn van 30 dagen. Als er (als gevolg van de coronacrisis) een liquiditeitsprobleem speelt, kunnen ondernemingen ervoor kiezen zo laat mogelijk te betalen. Zo wordt in feite een gratis financiering verkregen.

Voorraad

In voorraden zit kapitaal vast. Voorraden betekenen bijvoorbeeld rentekosten, opslagkosten en het risico dat goederen slecht verkoopbaar worden. Het is lang niet altijd nodig om alle artikelen altijd op voorraad te hebben. Met slim voorraadbeheer is het mogelijk de voorraad om te zetten in liquide middelen.

Voor het verhogen van de omzetsnelheid is een goed voorraadbeheer van belang. Daarmee kan de voorraad (het liefst per artikel of categorie) worden gevolgd. Dit kan met een voorraadbeheersysteem, maar bijvoorbeeld ook handmatig met pen en papier, met Excel of met een kassasysteem dat de voorraad automatisch bijhoudt.

Producten die niet of niet zo goed lopen, kunnen het beste zo snel mogelijk worden verkocht. Dit kan met een kortingsactie of een bundeling van deze producten, bijvoorbeeld ‘2 halen 1 betalen’.

Formulier verzoek deblokkeren g-rekening

Met dit formulier kun je de Belastingdienst verzoeken de g-rekening van een klant te deblokkeren. Het formulier moet volledig worden ingevuld en worden verzonden naar Team WKA in Apeldoorn.

Formulier aanvraag of wijziging voorlopige aanslag Vpb

Het wijzigen van de voorlopige aanslag Vpb in verband met de coronacrisis kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk (met behulp van eHerkenning) of het aangiftesoftwarepakket. Als deze opties niet toepasbaar zijn voor een onderneming, kan dit formulier worden gebruikt en worden verzonden naar de Belastingdienst Heerlen.

Voorbeeldbrief verzoek uitstel van betaling inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Met deze brief kan een verzoek om uitstel van betaling van drie maanden voor aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden ingediend. Het document is bestemd voor uitstel vanwege de coronacrisis.

Voorbeeldbrief verzoek uitstel van betaling en bezwaar verzuimboete loonheffingen of omzetbelasting

Met deze brief kan een verzoek om uitstel van betaling van drie maanden voor aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden ingediend. Het document is bestemd voor uitstel vanwege de coronacrisis.

Rekenmodel liquiditeitsplanning bv
E-crediteuren

Deze rekentool houdt de vervaldata van de ontvangen facturen in de gaten.

Overzicht data en termijnen coronamaatregelen

De overheid biedt op diverse vlakken ondersteuning aan ondernemingen om de coronacrisis door te komen. Dit document geeft een overzicht van de verschillende regelingen, de periode waarin ze gelden en de periode waar ze aangevraagd kunnen worden. Ook is opgenomen op welke wijze een aanvraag voor de betreffende regelingen kan worden ingediend.

Belastingschulden bedrijven flink toegenomen (8 november 2021)

Onterechte betaalverzuimboetes bij naheffingsaanslagen LH over tijdvak augustus (29 oktober 2021)

Aanvullend uitstel voor ondernemers in coronacrisis (28 oktober 2021)

Vijlbrief: veel ruimte voor bedrijven om schulden te betalen (18 oktober 2021)

Belastingdienst tijdelijk niet meer vooraan in rij schuldeisers (12 oktober 2021)

Wijziging Leidraad Invordering 2008 (6 oktober 2021)

Verlenging en nieuwe fiscale maatregelen vanwege coronacrisis (30 september 2021)

Belastingdienst start invordering openstaande belastingschulden weer op (24 september 2021)

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan nog tot 1 oktober 2021. Verlengen is niet meer nodig (31 augustus 2021)

Kabinet trekt steunmaatregelen in (30 augustus 2021)

Aanvullend uitstel mogelijk ten onrechte afgewezen (25 augustus 2021)

Problematische schuldenlast bij veel ondernemers door coronamaatregelen (25 augustus 2021)

Ondernemers krijgen alsnog uitstel van belastingen tot 1 oktober (24 juni 2021)

Verlenging steunmaatregelen en meer tijd om schulden af te lossen (27 mei 2021)

Verleng tijdig belastinguitstel vanwege aflossingsregeling (11 maart 2021)

Online formulier verlenging uitstel van belasting beschikbaar (25 juni 2020)

Naheffingsaanslag btw-aangifte en verzuimboete (25 mei 2020)

COVID-19: dga, afwaardering en kwijtschelding van vorderingen op uw bv (11 mei 2020)

Voorwaarden aanvraag deblokkering g-rekening (7 april 2020)

Verzoek vermindering VA VPB indienen via regulier proces (30 maart 2020)

Maatregelenpakket douane voor ondernemers (30 maart 2020)

Belastingbetaling kan wachten, maar dien aangifte tijdig in (26 maart 2020)