Besparen

drs. Gied J.J.M. Jaspars

Dit thema wordt op dit moment verbeterd.

Door de maatregelen die de verdere verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, daalt bij veel ondernemingen de omzet. Hierdoor is het goed om na te gaan op welke vlakken besparingen mogelijk zijn. Voor ondernemingen met werknemers kan de NOW uitkomst bieden. De Belastingdienst biedt ook verlichting door de invorderingsrente en belastingrente te verlagen en door geen betaalverzuimboetes op te leggen. De steunmaatregelen voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis, zijn ook van toepassing op ondernemers die zijn getroffen door de watersnood.

check Bijgewerkt tot 21 juli 2022

spiralbound Practice note

Uitbreiding Coronasteun

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, zijn de coronamaatregelen sinds 28 september 2021 weer verder aangescherpt. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en werkenden. Daarom wordt het steunpakket weer uitgebreid. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Einde steunpakket voor banen en economie

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom stopt per 1 oktober het steunpakket. Enkele aanvullende financiële regelingen zullen doorlopen (Overzicht 'Einde steunpakket voor banen en economie').

Financiële regelingen die doorlopen:

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-5 en NOW-6).
 • Coronafinancieringsregelingen KKC, Qredits, BMKB-C en GO-C.
 • Subsidieregeling evenementen.
 • Enkele belastingmaatregelen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Financiële regelingen die stoppen per 1 oktober 2021:

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-4).
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
 • Na het stoppen van de Tozo kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijk aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
 • Enkele belastingmaatregelen, zoals belastinguitstel.

NOW-5 (zevende tranche) en NOW-6 (achtste tranche)

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW-5 aanvragen en voor het eerste kwartaal 2022 NOW-6. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. NOW-5 en 6 vergoeden net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

NOW-5 en 6 kennen grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW-4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. Het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven gaat van 80% naar 90%. Dat betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Werkgevers konden van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 een subsidieaanvraag doen voor NOW-5. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW-5-subsidie. De aanvraagperiode voor NOW-6 vangt aan op 14 februari 2022.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sinds 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om NOW-4 aan te vragen. Werkgevers die eerder een voorschot van de NOW hebben ontvangen, moeten op een later moment wel nog een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. Bij de bepaling van het voorschot is uitgegaan van het opgegeven omzetverlies. Bij de vaststelling wordt uitgegaan van het daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gekeken naar de daadwerkelijke loonsom in de NOW-periode. Bij de vaststelling wordt dus bepaald wat de definitieve NOW-tegemoetkoming is. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot of uiteindelijke subsidie moet er een verklaring van een deskundige derde of een accountantsverklaring worden bijgevoegd.

Openingsperiode vaststellingsloket NOW per NOW-periode:

Vaststellingsloket per tranche

NOW-periode

Opening loket

Sluiting loket

NOW-1 (eerste tranche)

Maart t/m mei 2020

7 oktober 2020

31 oktober 2021*

NOW2 (tweede tranche)

September 2020

15 maart 2021

5 januari 2022

NOW-3.1 (derde tranche)

Oktober t/m December 2020

4 oktober 2021

22 februari 2023

NOW-3.2 (vierde tranche)

Januari t/m maart 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW-3.3 (vijfde tranche)

April t/m juni 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW-4 (zesde tranche)

Juli t/m September 2021

Uiterlijk 1 juni 2022

22 februari 2023

* Werkgevers die vóór 31 oktober 2021 nog geen officiële vaststelling van NOW1 hebben aangevraagd, ontvangen een brief en krijgen tot uiterlijk 9 januari 2022 alsnog de tijd om de aanvraag in te dienen. Als de aanvraag dan nog altijd niet is ingediend, wordt de subsidie op nul vastgesteld en moet de gehele tegemoetkoming worden terugbetaald.

Omzet NOW

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. De volgende 5 corona-gerelateerde subsidies, worden altijd gezien als omzet voor de NOW:

 • de TVL (let op: dit geldt alleen bij de NOW1 en NOW2);
 • TOGS;
 • Regeling continuïteitsbijdrage zorg;
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven; en
 • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

Voor andere corona-gerelateerde subsidies geldt het jaarrekeningenrecht en worden inkomsten en subsidies tot de omzet gerekend als zij betrekking hebben op de reguliere activiteiten van de onderneming. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien.

Terugbetaling NOW bij daling loonsom

Doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid. Maar een werkgever kan altijd te maken hebben met werknemers die vertrekken. Daalt de loonsom van de werkgever, dan wordt het bedrag dat niet bekostigd kan worden uit de omzet, lager. De loonsom daalt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • ontslag van medewerkers;
 • geen verlenging contract van medewerkers (ongeacht de reden hiervoor);
 • medewerkers gaan met pensioen.

Daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de NOW. AIs de loonsom daalt, heeft een werkgever over een kleiner deel subsidie nodig. Over dit deel van de loonkosten krijgt de werkgever 90% vergoed. Hierdoor kan de werkgever, samen met de overgebleven omzet, een groot deel van zijn loonkosten bekostigen. De verrekening als gevolg van de loonsomdaling wordt niet gecorrigeerd voor omzetverlies. Als dat wel het geval zou zijn, zou de werkgever meer subsidie krijgen dan de 90% over het deel dat niet uit eigen omzet kan worden betaald. Maar dan verdwijnt ook de prikkel voor de werkgever om werknemers in dienst te houden. En dat is niet het doel van NOW.

Derdenverklaring en Accountantsverklaring

Bij de definitieve aanvraag moet er mogelijk een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde worden bijgevoegd. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en definitieve vaststelling.

Subsidiebedrag

Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht

Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht

NOW 1 & 2: Tot € 20.000 voorschot/ € 25.000 definitieve subsidie
NOW 3 & 4: Tot € 40.000

Geen aanvullende verklaring benodigd

Geen aanvullende verklaring benodigd

NOW 1 & 2: € 25.000 (20.000 voorschot) < € 125.000 (100.000 voorschot)
NOW 3 & 4: € 40.000 < € 125.000

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

NOW 1 & 2: € 125.000 (100.000 voorschot) < € 375.000
NOW 3 & 4: € 125.000 < € 375.000

I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)

III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N)

>= € 375.000

II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

NOW 1 & 2: Aanvraag niveau werkmaatschappij (ongeacht subsidiebedrag)

IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

NOW 3 & 4: Aanvraag niveau werkmaatschappij

Subsidiebedrag < € 375.000: IIIa. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

Subsidiebedrag >= € 375.000: IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Verklaring van derde

Er kunnen verschillende deskundigen een derdenverklaring tekenen voor de NOW-verantwoording. Dit kunnen zijn:

 • boekhouders of administratiekantoren;
 • belastingdeskundige of belastingadvieskantoren;
 • brancheorganisaties en accountants.

Alleen deze deskundigen kunnen een derdenverklaring voor de NOW-verantwoording afgeven. Werkgevers die nu al bij hun administratie worden geholpen door een externe deskundige, kunnen bij deze deskundige navragen of hij een derdenverklaring voor de NOW mag indienen. Hiervoor moet de deskundige in een van de 3 bovenstaande categorieën vallen.

De werkzaamheden die gevraagd worden betreffen een uitgebreid gesprek met de leiding van de organisatie waarin onder andere de totstandkoming van de aanvraag tot vaststelling aan bod komt, de structuur van de organisatie en de gevolgen hiervan voor de aanvraag. Daarnaast zal de deskundige specifieke werkzaamheden uitvoeren op de door de werkgever opgegeven omzetdaling (zoals ten aanzien van een aantal facturen, creditboekingen en aansluiting van de administraties) en werkzaamheden ten aanzien van het uitbetalen van lonen. De werkgever dient door de deskundige geconstateerde afwijkingen te herstellen, anders kan de deskundige de verklaring niet afgeven.

Derdenverklaring NOW1

Derdenverklaring NOW2

Derdenverklaring NOW3

NOW-4 (zesde tranche)

Door de coronacrisis komen veel ondernemingen in liquiditeitsproblemen. Besparingen zijn daarom zeer gewenst. Een grote kostenpost bestaat voor veel ondernemingen uit de lonen van werknemers. Zeker als die werknemers als gevolg van de crisis ook nog eens minder werk kunnen uitvoeren, kijken ondernemingen al snel naar de mogelijkheden om op de lonen te besparen.

De coronacrisis is een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. Voor werkgevers was er voor zulke gevallen een regeling voor werktijdverkorting ( Beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ). De crisis raakt echter meer mensen dan waar de regeling voor werktijdverkorting op is berekend. De Eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is daarom geïntroduceerd ter vervanging van de regeling voor werktijdverkorting.

Vanwege het voortduren van de coronacrisis is de NOW per 1 juli 2021 verlengd met drie maanden (tot 1 oktober 2021). Daarbij zijn ook enkele wijzigingen in de regeling doorgevoerd. In het nieuwe pakket mag een bedrijf tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent.

Hierna wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de oorspronkelijke regeling (NOW eerste tranche), de eerste verlenging (NOW tweede tranche) de tweede verlengingen (NOW derde, vierde en vijfde tranche) en de huidige verlenging (NOW zesde tranche). Aangezien het zes aparte subsidieregelingen zijn, met verschillende voorwaarden, zijn er ook aparte verantwoordingen. Het is dus belangrijk om steeds voor een juiste verantwoording van de subsidieaanvraag zorg te dragen.

Voorwaarden

Alle werkgevers die aan de voorwaarden van de regeling voldoen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Hieronder worden een aantal essentiële voorwaarden en onderdelen van de NOW-4 toegelicht.

Omzetdaling

De voorwaarde die geldt om voor de NOW in aanmerking te komen, is dat een werkgever een omzetdaling heeft van ten minste 20%. Het maximaal op te geven omzetverliespercentage wordt begrensd op 80%.

Voor NOW-4 geldt dat de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen referentieperiode van drie maanden. Voor nieuwe ondernemingen geldt dat wordt vergeleken met de omzet die is gerealiseerd in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag waarop de onderneming is gestart tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar drie maanden.

Referentieperiode

Per tranche kan worden aangegeven over welke periode de omzetdaling moet worden berekend, waarbij de startdatum altijd op de eerste van de maand moet liggen en de maand moet in de betreffende tranche zitten. Voor de zesde tranche, die loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021, betekent dit dat de driemaandsperiode kan starten op 1 juli, 1 augustus of 1 september 2021.

In beginsel is het aan de werkgever om een keuze te maken. Als een werkgever echter al een aanvraag heeft ingediend voor NOW-3.3 (vijfde tranche) en de subsidie is verleend, dient de periode van omzetdaling waarvoor subsidie in het kader van NOW-4 (zesde tranche) wordt aangevraagd aan te sluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW-3.3 subsidie is aangevraagd en is deze dus niet vrijelijk door de werkgever te kiezen. Indien men aanspraak maakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tranches, dienen de omzetperiodes dus op elkaar aan te sluiten. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende tranches, geldt deze eis (uiteraard) niet.

Aanvraag

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij het UWV. De aanvraagperiode loopt van 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Omvang

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. De tegemoetkoming heeft de volgende omvang:

 • als 80% tot 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 68% van de loonsom;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 42,5% van de loonsom; en
 • tot de omzet worden ook de subsidies gerekend die ondernemers vanwege de coronacrisis ontvangen. De NOW-subsidie wordt echter niet tot de omzet gerekend.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen in februari 2021. De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Voor het loon van een individuele werknemer wordt maximaal € 9.538 per maand gerekend. Hogere lonen worden dus niet gecompenseerd. Ook aanvullende lasten en kosten (zoals pensioenpremies en de vakantiebijslag) worden gecompenseerd. Gemakshalve wordt gerekend met een opslag voor de werkgeverslasten van 40%.

De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.

Uitbetaling

Het UWV heeft 13 weken om over de aanvraag te beslissen. Op basis van de aanvraag wordt binnen 2 à 4 weken een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald, waarbij ernaar gestreefd wordt het eerste voorschot binnen twee tot vier weken te betalen.

Achteraf wordt bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Dit gebeurt binnen 52 weken na afloop van de periode waarover NOW is verkregen. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom van meer dan 10% in de derde tranche (respectievelijk 15% en 20% in de vierde en vijfde tranche). De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Accountantsverklaring

In sommige gevallen is een accountantsverklaring verplicht. Dit geldt voor ondernemingen die bij vaststelling een subsidie ontvangen van € 125.000 of meer. Een verklaring van een derde-deskundige is verplicht bij een vaststellingsbedrag van meer dan € 40.000. Wanneer de accountant de controle niet volledig kan uitvoeren, kan deze na uitvoering van de verplichte werkzaamheden een zogenoemde oordeelonthouding met inherente beperking afgeven. Deze inherente beperking zal geen volledige nihil vaststelling van de subsidie tot gevolg hebben, maar een korting betekenen van 10% op de gehele NOW-subsidie. Voordat een accountant dit mag doen, moet deze wel altijd een verplichte set aan werkzaamheden hebben uitgevoerd. Samen met de NBA zijn deze werkzaamheden inmiddels bepaald en deze worden vastgelegd in de accountantsprotocollen en de Standaard 3900N (Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie).

Dividenden en bonussen

In de NOW4 is er verschil gemaakt tussen een aanvraag op concernniveau (standaard-vorm) en een aanvraag op werkmaatschappijniveau:

Aanvraag op concernniveau

Wanneer de aanvrager voor de berekening uitgaat van de omzetdaling op concernniveau, geldt het verbod alleen voor de aanvragende bedrijfsonderdelen zelf. Ieder bedrijfsonderdeel binnen een concern die NOW aanvraagt mag dus geen bonussen- en dividend uitkeren. Niet intern aan het eigen bestuur maar ook niet aan de (buitenlandse) moeder. Echter een bedrijfsonderdeel dat zelf geen NOW heeft aangevraagd, mag wel bonussen en dividend uitkeren. Een bedrijfsonderdeel dat geen SV-loon in Nederland heeft en dus zelf ook nooit een aanvraag voor de NOW kan doen, kan dus altijd bonussen/dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Omdat het zelf geen NOW aanvraagt, is het bedrijfsonderdeel niet aan dit verbod gehouden.

Aanvraag op werkmaatschappijniveau

Wanneer het concern geen 20% omzetdaling heeft maar een individuele werkmaatschappij binnen het concern wel 20% of meer omzetdaling heeft, gelden dezelfde voorwaarden als bij de NOW1. Het gehele concern moet zich dan aan het dividendverbod houden. Ook de bedrijfsonderdelen die niet zelf aanvragen en ook de bedrijfsonderdelen die geen SV-loon in Nederland hebben. De gedachte hierachter is dat wanneer er een werkmaatschappij NOW nodig heeft terwijl de rest van het concern nog wel goed genoeg draait, het bedrijf zelf eerst de verliezen van de werkmaatschappij(en) dient op te vangen en dus vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid geen dividend uitkeert. Het bonusverbod ziet specifiek op het bestuur of de directie van de moedermaatschappij/groepshoofd en de aanvragende werkmaatschappij(en).

Concernregeling

Individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen de tegemoetkoming aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij, mits bij het concern sprake is van een omzetdaling van minder dan 20%.

Werkmaatschappijen die van deze regeling gebruik willen maken, moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de bedrijfsmatige activiteiten bestaan niet voor meer dan de helft uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
 • de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden) of, als die er niet zijn, een andere vertegenwoordiging van werknemers is akkoord met de plannen voor werkbehoud bij de werkmaatschappij; en
 • de andere rechtspersonen/vennootschappen binnen het concern voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de werkmaatschappij.

Vanaf de start van de NOW zijn er veel vragen over het gehanteerde concernbegrip binnen de NOW. Dat komt omdat voor de NOW onder andere wordt gekeken naar moeder-dochterrelaties. Het concernbegrip kan bij complexe, vaak internationale, bedrijfsstructuren mogelijk tot problemen leiden.

Payrollbedrijven

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bevestigd dat payrollbedrijven in aanmerking kunnen komen voor NOW-subsidie. Alle bedrijven die kampen met minstens 20% omzetverlies, komen immers in aanmerking voor de NOW ongeacht de oorzaak van het omzetverlies. Dit geldt ook als de vereiste omzetdaling bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door de aanscherping in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit is een gevolg van hoe de NOW-regeling in korte tijd is opgezet als reactie op de ontstane crisis. De ruime voorwaarde van het omzetverlies brengt overigens niet alleen ongewenste maar ook gewenste effecten met zich. Zo kan de NOW-steun eveneens financiële verlichting bieden aan ondernemers die recent zijn getroffen door de watersnood in Limburg. Het kabinet ziet momenteel geen mogelijkheden om de steun verder in te kaderen.

NOW-3 (derde, vierde en vijfde tranche)

Door de coronacrisis komen veel ondernemingen in liquiditeitsproblemen. Besparingen zijn daarom zeer gewenst. Een grote kostenpost bestaat voor veel ondernemingen uit de lonen van werknemers. Zeker als die werknemers als gevolg van de crisis ook nog eens minder werk kunnen uitvoeren, kijken ondernemingen al snel naar de mogelijkheden om op de lonen te besparen.

De coronacrisis is een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. Voor werkgevers was er voor zulke gevallen een regeling voor werktijdverkorting ( Beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ). De crisis raakt echter meer mensen dan waar de regeling voor werktijdverkorting op is berekend. De Eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is daarom geïntroduceerd ter vervanging van de regeling voor werktijdverkorting.

Vanwege het voortduren van de coronacrisis is de NOW per 1 oktober 2020 is verlengd met drie tijdvakken van drie maanden (tot 1 juli 2021). Daarbij zijn ook enkele wijzigingen in de regeling doorgevoerd ( Regeling van de Minister van SZW van 5 oktober 2020 ). Om die reden wordt hierna afzonderlijk aandacht besteed aan de oorspronkelijke regeling (NOW eerste tranche), de eerste verlenging (NOW tweede tranche) en de huidige verlengingen (NOW derde, vierde en vijfde tranche). Aangezien het vijf aparte subsidieregelingen zijn, met verschillende voorwaarden, zijn er ook aparte verantwoordingen. Het is dus belangrijk om steeds voor een juiste verantwoording van de subsidieaanvraag zorg te dragen.

Op 21 januari 2021 is een verruiming van de NOW voor het eerste en tweede kwartaal (vierde en vijfde tranche) ingegaan:

NOW

Nieuwe situatie

Oude situatie

Nieuwe situatie

Tijdvakken

Jan - mrt

Apr - jun

Apr - jun

Vergoedingspercentage

85%

60%

85%

Loonsom vrijstelling

10%

20%

10%

Minimaal omzetverlies

20%

30%

20%

Maximale vergoeding dagloon

2x

1x

2x

Voorwaarden

Alle werkgevers die aan de voorwaarden van de regeling voldoen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Hieronder worden een aantal essentiële voorwaarden en onderdelen van de NOW-3 toegelicht.

Omzetdaling

De voorwaarde die geldt om voor de NOW in aanmerking te komen, is dat een werkgever een omzetdaling heeft van ten minste 20%.

Voor NOW-3 geldt dat de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen referentieperiode van drie maanden. Voor nieuwe ondernemingen geldt dat wordt vergeleken met de omzet die is gerealiseerd in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag waarop de onderneming is gestart tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar drie maanden.

Referentieperiode

Per tranche kan worden aangegeven over welke periode de omzetdaling moet worden berekend, waarbij de startdatum altijd op de eerste van de maand moet liggen en de maand moet in de betreffende tranche zitten.

 • Voor de derde tranche, die loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020, betekent dit dat de driemaandsperiode kan starten op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020.
 • Voor de vierde tranche, die loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021, betekent dit dat de driemaandsperiode kan starten op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021.
 • Voor de vijfde tranche, die loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021, betekent dit dat de driemaandsperiode kan starten op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021.

In beginsel is het aan de werkgever om een keuze te maken. Als een werkgever echter al een aanvraag heeft ingediend voor NOW-2 en de subsidie is verleend, dient de periode van omzetdaling waarvoor subsidie in het kader van NOW-3 wordt aangevraagd aan te sluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW-2 subsidie is aangevraagd en is deze dus niet vrijelijk door de werkgever te kiezen. Dit geldt ook voor de drie verschillende tranches in de NOW-3. Indien men aanspraak maakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tranches, dienen de omzetperiodes dus op elkaar aan te sluiten. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende tranches binnen de NOW-3, geldt deze eis (uiteraard) niet.

Aanvraag

Een subsidieaanvraag kan in de volgende tijdvakken worden ingediend bij het UWV:

a. Derde tranche: van 16 november 2020 tot en met 27 december 2020;

b. Vierde tranche: van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021;

c. Vijfde tranche: van 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

Omvang

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. De tegemoetkoming heeft de volgende omvang:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 80 (derde tranche) of 85% (vierde en vijfde tranche) van de loonsom;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 40 of 42,5% van de loonsom; en
 • tot de omzet worden ook de subsidies gerekend die ondernemers vanwege de coronacrisis ontvangen. De NOW-subsidie wordt echter niet tot de omzet gerekend.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen in juni 2020. Voor het loon van een individuele werknemer wordt maximaal € 9.538 per maand gerekend. Hogere lonen worden dus niet gecompenseerd. Ook aanvullende lasten en kosten (zoals pensioenpremies en de vakantiebijslag) worden gecompenseerd. Gemakshalve wordt gerekend met een opslag voor de werkgeverslasten van 40%.

Uitbetaling

Het UWV heeft 13 weken om over de aanvraag te beslissen. Op basis van de aanvraag wordt binnen 2 à 4 weken een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald, waarbij ernaar gestreefd wordt het eerste voorschot binnen twee tot vier weken te betalen.

Achteraf wordt bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Dit gebeurt binnen 52 weken na afloop van de periode waarover NOW is verkregen. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom van meer dan 10% in de derde tranche (respectievelijk 15% en 20% in de vierde en vijfde tranche). De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Accountantsverklaring

In sommige gevallen is een accountantsverklaring verplicht. Dit geldt voor ondernemingen die bij vaststelling een subsidie ontvangen van € 125.000 of meer. Een verklaring van een derde-deskundige is verplicht bij een vaststellingsbedrag van meer dan € 40.000.

Wanneer de accountant de controle niet volledig kan uitvoeren, kan deze na uitvoering van de verplichte werkzaamheden een zogenoemde oordeelonthouding met inherente beperking afgeven. Deze inherente beperking zal geen volledige nihil vaststelling van de subsidie tot gevolg hebben, maar een korting betekenen van 10% op de gehele NOW-subsidie. Voordat een accountant dit mag doen, moet deze wel altijd een verplichte set aan werkzaamheden hebben uitgevoerd. Samen met de NBA zijn deze werkzaamheden inmiddels bepaald en deze worden vastgelegd in de accountantsprotocollen en de Standaard 3900N (Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie).

Dividenden en bonussen

Ondernemingen die gebruikmaken van de NOW mogen voor de derde tranche over 2020 en voor de vierde en vijfde tranche over 2021 geen dividend of bonussen aan het bestuur of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze voorwaarde geldt enkel voor ondernemingen die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Concernregeling

Individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen de tegemoetkoming aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij, mits bij het concern sprake is van een omzetdaling van minder dan 20%.

Werkmaatschappijen die van deze regeling gebruik willen maken, moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de bedrijfsmatige activiteiten bestaan niet voor meer dan de helft uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
 • de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden) of, als die er niet zijn, een andere vertegenwoordiging van werknemers is akkoord met de plannen voor werkbehoud bij de werkmaatschappij; en
 • de andere rechtspersonen/vennootschappen binnen het concern voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de werkmaatschappij.

Vanaf de start van de NOW zijn er veel vragen over het gehanteerde concernbegrip binnen de NOW. Dat komt omdat voor de NOW onder andere wordt gekeken naar moeder-dochterrelaties. Het concernbegrip kan bij complexe, vaak internationale, bedrijfsstructuren mogelijk tot problemen leiden.

NOW-2 (tweede tranche)

Door de coronacrisis komen veel ondernemingen in liquiditeitsproblemen. Besparingen zijn daarom zeer gewenst. Een grote kostenpost bestaat voor veel ondernemingen uit de lonen van werknemers. Zeker als die werknemers als gevolg van de crisis ook nog eens minder werk kunnen uitvoeren, kijken ondernemingen al snel naar de mogelijkheden om op de lonen te besparen.

De coronacrisis is een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. Voor werkgevers was er voor zulke gevallen een regeling voor werktijdverkorting (Beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV)). De crisis raakt echter meer mensen dan waar de regeling voor werktijdverkorting op is berekend. De Eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW eerste tranche) is daarom geïntroduceerd ter vervanging van de regeling voor werktijdverkorting. Vanwege het voortduren van de coronacrisis is bekendgemaakt dat de NOW met vier maanden wordt verlengd. Daarbij zijn ook enkele wijzigingen in de regeling aangekondigd (Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0). Om die reden wordt hierna afzonderlijk aandacht besteed aan de oorspronkelijke regeling (NOW eerste tranche) en de verlenging (NOW tweede tranche). Aangezien het twee aparte subsidieperiodes zijn, met verschillende voorwaarden, zijn er ook twee aparte verantwoordingen. Het is dus belangrijk om ook voor een juiste verantwoording van de eerste subsidieaanvraag zorg te dragen.

Voorwaarden

De verlengde NOW is toepasbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het omzetverlies bedraagt minstens 20% over een aaneengesloten periode van vier maanden. De startdatum van deze periode moet op 1 juni, 1 juli of 1 augustus vallen. Als de NOW voor de tweede keer wordt aangevraagd, moet de periode aansluiten op de periode van de eerste aanvraag. De omzet in de viermaandsperiode wordt vergeleken met de omzet in 2019, gedeeld door drie. Voor nieuwe ondernemingen geldt dat wordt vergeleken met de omzet die is gerealiseerd in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag waarop de onderneming is gestart tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking is genomen, vermenigvuldigd met vier. Aangenomen wordt dat de omzetdaling van minstens 20% het gevolg is van de buitengewone omstandigheden die zich nu voordoen. Ondernemers hoeven niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling.
 • Het gaat om werknemers die in dienst zijn en verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Personen die in fictieve dienstbetrekking zijn, vallen hier ook onder. Niet-verzekerde of vrijwillig verzekerde dga’s vallen er niet onder. Werknemers met flexibele contracten of 0-urencontracten vallen wel onder de regeling. Datzelfde geldt voor payroll- en uitzendwerkgevers.
 • De werknemers blijven hun volledige salaris ontvangen. Zij mogen hun werk blijven uitvoeren.
 • Er wordt een aanvraag ingediend bij het UWV. Dit kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020.
 • Als werknemers in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus op bedrijfseconomische gronden worden ontslagen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming op grond van de NOW. Het loon van de ontslagen werknemers wordt in mindering gebracht op de subsidie. Bij grotere ontslagaanvragen (voor 20 of meer werknemers) kan daarnaast een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd.
 • In sommige gevallen is een accountantsverklaring verplicht. Dit geldt voor ondernemingen die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of meer of die bij vaststelling een subsidie ontvangen van € 125.000 of meer. Een verklaring van een derde-deskundige is verplicht bij een voorschot van meer dan € 20.000 of een vaststellingsbedrag van meer dan € 25.000. Wanneer de accountant de controle niet volledig kan uitvoeren, kan deze na uitvoering van de verplichte werkzaamheden een zogenoemde oordeelonthouding met inherente beperking afgeven. Deze inherente beperking zal geen volledige nihil vaststelling van de subsidie tot gevolg hebben, maar een korting betekenen van 10% op de gehele NOW-subsidie. Voordat een accountant dit mag doen, moet deze wel altijd een verplichte set aan werkzaamheden hebben uitgevoerd. Samen met de NBA zijn deze werkzaamheden inmiddels bepaald en deze worden vastgelegd in de accountantsprotocollen en de Standaard 3900N (Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie).
 • Ondernemingen die gebruikmaken van de NOW tweede tranche mogen over 2020 (tot en met het vaststellen van de jaarrekening in 2021) geen dividend of bonussen aan het bestuur of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze voorwaarde geldt enkel voor ondernemingen die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.
 • Voor ondernemingen die gebruikmaken van de NOW tweede tranche geldt een inspanningsverplichting tot het stimuleren van werknemers voor een bij- of omscholing.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verklaringen gepubliceerd die horen bij een assurance rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance rapport met redelijke mate van zekerheid. Op dezelfde site staat de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring, voor de vaststelling NOW2.

Concernregeling

Individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen de tegemoetkoming aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij, mits bij het concern sprake is van een omzetdaling van minder dan 20%.

Werkmaatschappijen die van deze regeling gebruik willen maken, moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de bedrijfsmatige activiteiten bestaan niet voor meer dan de helft uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
 • de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden) of, als die er niet zijn, een andere vertegenwoordiging van werknemers is akkoord met de plannen voor werkbehoud bij de werkmaatschappij; en
 • de andere rechtspersonen/vennootschappen binnen het concern voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de werkmaatschappij.

Vanaf de start van de NOW zijn er veel vragen over het gehanteerde concernbegrip binnen de NOW. Dat komt omdat voor de NOW onder andere wordt gekeken naar moeder-dochterrelaties. Het concernbegrip kan bij complexe, vaak internationale, bedrijfsstructuren mogelijk tot problemen leiden.

Omvang

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. Dit gaat stapsgewijs. De tegemoetkoming heeft de volgende omvang:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom; en
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Tot de omzet worden ook de subsidies gerekend die ondernemers vanwege de coronacrisis ontvangen. De NOW-subsidie wordt echter niet tot de omzet gerekend.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen in maart 2020. Voor het loon van een individuele werknemer wordt maximaal € 9.538 per maand gerekend. Hogere lonen worden dus niet gecompenseerd. Ook aanvullende lasten en kosten (zoals pensioenpremies en de vakantiebijslag) worden gecompenseerd. Gemakshalve wordt gerekend met een opslag voor de werkgeverslasten van 40%.

Uitbetaling

Het UWV heeft 13 weken om over de aanvraag te beslissen. Op basis van de aanvraag wordt binnen 2 à 4 weken een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald, waarbij ernaar gestreefd wordt het eerste voorschot binnen twee tot vier weken te betalen.

Achteraf wordt bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Dit gebeurt binnen 52 weken na afloop van de periode waarover NOW is verkregen. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom. De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

WW

Er wordt geen beroep gedaan op de WW, de regeling staat hier volledig los van. Er worden dus ook geen WW-rechten opgesoupeerd. Werknemers hoeven ook geen WW-aanvraag te doen of hieraan mee te werken.

NOW-1 (eerste tranche)

Voorwaarden

De aanvraagperiode voor de NOW (eerste tranche) is op 5 juni beëindigd. Onder de volgende voorwaarden kon de NOW worden aangevraagd:

 • Het omzetverlies bedraagt minstens 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden. De startdatum van deze periode moet op 1 maart, 1 april of 1 mei vallen. De omzet in de driemaandsperiode wordt vergeleken met de omzet in 2019, gedeeld door vier. Voor nieuwe ondernemingen geldt dat wordt vergeleken met de omzet die is gerealiseerd in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag waarop de onderneming is gestart tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking is genomen, vermenigvuldigd met drie. Aangenomen wordt dat de omzetdaling van minstens 20% het gevolg is van de buitengewone omstandigheden die zich nu voordoen. Ondernemers hoeven niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling.
 • Het gaat om werknemers die in dienst zijn en verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Personen die in fictieve dienstbetrekking zijn, vallen hier ook onder. Niet-verzekerde of vrijwillig verzekerde dga’s vallen er niet onder. Werknemers met flexibele contracten of 0-urencontracten vallen wel onder de regeling. Datzelfde geldt voor payroll- en uitzendwerkgevers.
 • De werknemers blijven hun volledige salaris ontvangen.
 • Er is tijdig een aanvraag ingediend bij het UWV.
 • Als werknemers in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 op bedrijfseconomische gronden zijn ontslagen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming op grond van de NOW. Het loon van de ontslagen werknemers wordt, vermeerderd met een boete van 50%, in mindering gebracht op de subsidie.
 • In sommige gevallen is een accountantsverklaring verplicht. Dit geldt voor ondernemingen die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of meer of die bij vaststelling een subsidie ontvangen van € 125.000 of meer. Een verklaring van een derde-deskundige is verplicht bij een voorschot van meer dan € 20.000 of een vaststellingsbedrag van meer dan € 25.000. Wanneer de accountant de controle niet volledig kan uitvoeren, kan deze na uitvoering van de verplichte werkzaamheden een zogenoemde oordeelonthouding met inherente beperking afgeven. Deze inherente beperking zal geen volledige nihil vaststelling van de subsidie tot gevolg hebben, maar een korting betekenen van 10% op de gehele NOW-subsidie. Voordat een accountant dit mag doen, moet deze wel altijd een verplichte set aan werkzaamheden hebben uitgevoerd. Samen met de NBA zijn deze werkzaamheden inmiddels bepaald en deze worden vastgelegd in de accountantsprotocollen en de Standaard 3900N (Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verklaringen gepubliceerd die horen bij een assurance rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance rapport met redelijke mate van zekerheid. Op dezelfde site staat de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring, voor de vaststelling NOW1.

Concernregeling

De regeling stelde in beginsel dat de omzetdaling moest worden beoordeeld per concern, dus niet per afzonderlijke entiteit. Vanwege kritiek hierop, werd op 22 april besloten dat de regeling werd uitgebreid. Individuele werkmaatschappijen van een concern konden de tegemoetkoming aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij, mits bij het concern sprake is van een omzetdaling van minder dan 20%.

Werkmaatschappijen die van deze regeling gebruikmaken, moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de bedrijfsmatige activiteiten bestaan niet voor meer dan de helft uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
 • de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden) of, als die er niet zijn, een andere vertegenwoordiging van werknemers is akkoord met de plannen voor werkbehoud bij de werkmaatschappij;
 • er mogen over 2020 geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld; en
 • de andere rechtspersonen/vennootschappen binnen het concern voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de werkmaatschappij.

Vanaf de start van de NOW zijn er veel vragen over het gehanteerde concernbegrip binnen de NOW. Dat komt omdat voor de NOW onder andere wordt gekeken naar moeder-dochterrelaties. Het concernbegrip kan bij complexe, vaak internationale, bedrijfsstructuren mogelijk tot problemen leiden.

Omvang

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. Dit gaat stapsgewijs. De tegemoetkoming heeft de volgende omvang:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom; en
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Tot de omzet worden ook de subsidies gerekend die ondernemers vanwege de coronacrisis ontvangen.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen in januari 2020. Om seizoensbedrijven tegemoet te komen, wordt met de invoering van de NOW tweede tranche ook een aanpassing gedaan voor de NOW eerste tranche. Als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte. De loonsommen van april en mei worden vervolgens maximaal op de loonsom van maart gesteld. De aanpassing van de loonsom gebeurt automatisch als dit voor een onderneming gunstiger is. Dit kan tot een aanvullende compensatie leiden bij de subsidievaststelling. Het voorschot wordt niet meer aangepast.

Voor het loon van een individuele werknemer wordt maximaal € 9.538 per maand gerekend. Hogere lonen worden dus niet gecompenseerd. Ook aanvullende lasten en kosten (zoals pensioenpremies en de vakantiebijslag) worden gecompenseerd. Gemakshalve wordt gerekend met een opslag voor de werkgeverslasten van 30%.

Uitbetaling

Het UWV heeft 13 weken om over een aanvraag te beslissen. Op basis van de aanvraag wordt al een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald, waarbij ernaar gestreefd wordt het eerste voorschot binnen twee tot vier weken te betalen.

Achteraf wordt bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Dit gebeurt binnen 52 weken na afloop van de periode waarover NOW is verkregen. Door ondernemers die enkel gebruikmaken van de NOW eerste tranche kan de vaststelling worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

WW

Er wordt geen beroep gedaan op de WW, de regeling staat hier volledig los van. Er worden dus ook geen WW-rechten opgesoupeerd. Werknemers hoeven ook geen WW-aanvraag te doen of hieraan mee te werken.

Werkkostenregeling (Wkr)

Werkgevers gebruiken de werkkostenregeling om onbelast vergoedingen aan hun werknemers te betalen. Vanwege de coronacrisis wordt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom ( art. 31a lid 3 Wet LB en onderdeel 6.4, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Daarnaast geeft de Belastingdienst aan dat mondkapjes voor werknemers onbelast vergoed kunnen worden. Ze vallen onder de gerichte vrijstelling. De werkelijke kosten, inclusief die voor het verplichte mondkapje, kunnen onbelast worden vergoed ( art. 31a lid 2, a, 2 Wet LB ).

Gebruikelijk loon

Dga’s zijn verplicht zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen ( art. 12a Wet LB ). Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, kan het uitbetalen van het eerder bepaalde loon tot problemen leiden. De overheid heeft aangegeven dat het loon van de dga in die gevallen voor de toekomstige maanden naar beneden mag worden bijgesteld (terugwerkende kracht mag dus niet). Het loon mag naar beneden worden bijgesteld in verhouding tot de omzetdaling van de onderneming. Hiervoor is een rekenregel gegeven (onderdeel 6.3, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ):

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over heel 2021

C = de omzet over heel 2019

Hiervoor gelden de volgende vier voorwaarden.

 1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 2. Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de AB-werknemer gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
 3. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.
 4. De regeling voor 2021 staat alleen open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden (B/C ≤ 0,70).

Voor gevallen waarin deze rekenregel niet passend is, is maatwerk mogelijk. Er kan dan in overleg worden getreden met de Belastingdienst.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben onder voorwaarden recht op ondernemersaftrek. Deze aftrek geldt enkel voor ondernemers in de inkomstenbelasting die minimaal 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden. Voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 en van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat ondernemers minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed, ongeacht het aantal uren dat daadwerkelijk is gewerkt. Voor startende ondernemers die arbeidsongeschikt zijn wordt ervan uitgegaan dat zij in die periode minimaal 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed (onderdeel 8.2, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Seizoengebonden werkzaamheden

Ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en die normaliter in de periode van 1 januari tot en met 30 juni een piek hebben in het aantal uren dat ze besteden aan de onderneming, worden geacht een gelijk aantal uren te hebben besteed in dezelfde periode in 2021 als het aantal uren dat is besteed in de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. De ondernemer kan in dat geval met behulp van zijn administratie bepalen hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Verliesverrekening

Verliezen die in 2020 door ondernemingen worden geleden, mogen al in aanmerking worden genomen op het moment dat de winst over 2019 wordt bepaald. Dit gebeurt door de vorming van een coronareserve ten laste van de winst in 2019. Hiervoor gelden enkele strikte voorwaarden. Zo mag de reserve niet hoger zijn dan de winst van 2019 (onderdeel 8.3, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ). De compensatie van het verlies wordt hierdoor naar voren gehaald. Op basis van de reguliere regeling kan het verlies pas worden verrekend bij het opstellen van het resultaat over 2020, dus in 2021.

Invorderingsrente en belastingrente

Als een belastingaanslag niet tijdig wordt betaald, moet de belastingplichtige invorderingsrente over het openstaande bedrag betalen. De invorderingsrente bedraagt normaal gesproken 4%. Vanaf 23 maart tot en met 30 juni 2022 wordt de invorderingsrente verlaagd tot 0,01%. De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024. Deze maatregel is bedoeld om ondernemers te helpen, maar geldt voor alle belastingschulden.

De verlaging van de invorderingsrente heeft ook gevolgen voor de betalingskorting die wordt verleend als een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ineens wordt voldaan ( art. 27a Iw 1990 ). De hoogte van de betalingskorting is namelijk afhankelijk van de invorderingsrente.

Ook de belastingrente (doorgaans 4% of 8%) is voor alle belastingen verlaagd naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting wordt de verandering doorgevoerd op 1 juli 2020. Voor alle overige belastingen geldt het nieuwe percentage vanaf 1 juni 2020. De verlaging van de belastingrente geldt tot 1 oktober 2020. Daarna zal de belastingrente weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%.

Rentesoort

Percentages pre-noodpakket

Noodpakket (tot 1 oktober 2020)

Q4 2020

2021

Invorderingsrente

4%

0,01%

vanaf 23 maart 2020

0,01%

0,01%

Belastingrente (alle belastingen, niet vpb)

4%

0,01%

vanaf 1 juli 2020 voor de inkomstenbelasting, vanaf 1 juni 2020 voor overige belastingen

4%

4%

Belastingrente (vpb)

8%

0,01%

vanaf 1 juni 2020

4%

4%

Toeslagen

De Belastingdienst geeft aan dat ook met een rente van 0,01% (in plaats van 4%) wordt gerekend, als iemand toeslagen moet terugbetalen. Er wordt rente berekend als het niet gelukt is de toeslag tijdig terug te betalen, als er in termijnen terugbetaald wordt of als het terug te betalen bedrag wordt verrekend met toeslag die over de lopende periode wordt ontvangen. Er wordt nu dus, vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken, slechts 0,01% rente berekend.

Boetes

Bij te late betalingen vanwege de coronacrisis worden geen betaalverzuimboetes (voor het niet of niet tijdig betalen van belasting) opgelegd. Dit geldt ten aanzien van verzuimboeten die zijn opgelegd vanaf 12 maart 2020 tot uiterlijk het einde van de periode waarvoor op grond van het besluit bijzonder uitstel van betaling kan worden verleend (onderdeel 4, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ). Toch opgelegde boetes zullen worden teruggedraaid.

Btw

Mondkapjes, vaccins en testkits

Op mondkapjes (medisch en niet-medisch), vaccins en (zelf)testkits is het 0%-tarief van toepassing. Er hoeft dan dus geen btw meer te worden betaald. Verkopers behouden, door toepassing van het nultarief in plaats van een vrijstelling, wel het recht op vooraftrek (onderdeel 9c en d, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ). Het nultarief geldt in de volgende periode:

Van

Tot en met

Mondkapjes (zowel medische als niet-medische)

25 mei 2020

30 september 2021

COVID-19-vaccins

21 december 2020

30 september 2021

Zelftestkits
(Antigeen-zelftesten waarvoor ontheffing is verleend)

13 april 2021

30 september 2021

COVID-19-in-vitrodiagnostiek (zowel levering als afname test)
(cf LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM)

21 december 2020

30 september 2021

COVID-19-in-vitrodiagnostiek (zowel levering als afname test)
(met CE-markering van de Europese Commissie)

13 april 2021

30 september 2021

Ter beschikking stellen van zorgpersoneel

Het ter beschikking stellen van zorgpersoneel dat wordt ingezet voor het verzorgen of verplegen van personen blijft in de periode van 16 maart 2020 tot 1 oktober 2021 buiten de heffing van btw. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel aan btw-vrijgestelde inrichtingen en instellingen;
 • De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen;
 • Als voor de terbeschikkingstelling een vergoeding in rekening wordt gebracht moet de vergoeding voor de terbeschikkingstelling beperkt blijven tot de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%. In geen geval mag er winst worden beoogd of gemaakt met de terbeschikkingstelling van het zorgpersoneel.

De terbeschikkingstelling van zorgpersoneel die op basis van deze goedkeuring buiten de heffing van omzetbelasting blijft, blijft buiten beschouwing voor het vaststellen van het recht op aftrek van btw van de uitlener. Bij toepassing van de goedkeuring door ondernemers, anderen dan de hiervóór bedoelde van btw-vrijgestelde inrichtingen en instellingen, blijft de eventuele aftrek van btw voor deze ondernemers in stand. Van btw vrijgestelde ondernemers krijgen hierdoor geen (aanvullend) recht op aftrek van btw, noch vermindert toepassing van de goedkeuring hun eventuele recht op aftrek van btw.

Medische hulpgoederen

Om op de juiste plaatsen de juiste medische hulpgoederen beschikbaar te hebben, worden veel goederen gratis ter beschikking gesteld aan bepaalde instellingen in de zorgsector. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de verstrekking van medische hulpgoederen in de periode van 16 maart 2020 tot 1 januari 2021 geen gevolgen heeft voor de heffing of aftrek van btw bij de ondernemer die de goederen verstrekt (onderdeel 9, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Tijdelijk stoppen met factureren

Een onderneming kan, om zijn afnemers door de coronacrisis heen te helpen, tijdelijk stoppen met factureren voor bepaalde doorlopende prestaties (zoals huur). Ook als de afnemer in zo’n geval nog niet betaalt, is een prestatie verricht waarover in de toekomst een vergoeding is verschuldigd. Dat betekent dat direct btw is verschuldigd.

Om problemen te voorkomen, kunnen de volgende acties worden uitgevoerd.

 • De ondernemer verstuurt een factuur met btw en verleent uitstel van betaling.
 • Als de afnemer btw-belaste prestaties verricht, kan deze de btw direct in aftrek brengen.
 • De ondernemer verzoekt de afnemer om het deel van de factuur ter grootte van de verschuldigde (en dus in aftrek gebrachte) btw direct te voldoen.
 • De ondernemer draagt de btw tijdig af.

Zo verleent de ondernemer uitstel van betaling aan de afnemer zonder zelf in betalingsproblemen te komen.

Oninbare vorderingen

Als gevolg van de coronacrisis kunnen zich (meer dan normaal) betalingsproblemen voordoen bij afnemers. Dit kan ertoe leiden dat vorderingen helemaal niet meer worden betaald. De btw op oninbare vorderingen mag worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Voor de btw is vastgelegd dat een vordering als oninbaar mag worden beschouwd als na de vervaldatum van de vordering een jaar is verstreken (art. 29 Wet OB 1968).

Uitstel en annuleringen

Door de coronacrisis zijn veel evenementen uitgesteld of afgelast. Hoe moet worden omgegaan met de btw die in zo’n geval al is betaald (bij een vooruitbetaling) of betaald moet worden (vanwege een annulering)?

Een vooruitbetaling blijft bij uitstel van het evenement verschuldigd. Dat geldt dus ook voor de btw. Als een evenement wordt geannuleerd, ligt het anders. Als degene die een vooruitbetaling heeft ontvangen deze (gedeeltelijk) moet terugbetalen, kan ook de btw (gedeeltelijk) worden teruggevraagd via de btw-aangifte. Er moet wel een creditfactuur worden verzonden.

Voor de organisator van het evenement geldt dat als - ondanks de annulering - een bedrag moet worden betaald aan bijvoorbeeld de locatiehouder, daar mogelijk btw over verschuldigd is. Er zijn, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, twee mogelijkheden:

 • er is sprake van een voor de btw onbelaste schadevergoeding;
 • er is sprake van een vergoeding voor een prestatie waarop wel recht bestond, maar die niet is afgenomen. Dan is er wel btw verschuldigd.

Korting

Als besloten wordt om een klant tegemoet te komen door een korting te verstrekken, is over de korting geen btw verschuldigd. Wordt de korting achteraf toegekend, dan kan de teveel betaalde btw worden teruggevraagd. Er moet dan wel een creditfactuur worden verzonden.

Vouchers

Op dit moment kiezen ondernemingen (met name veel reisorganisaties) ervoor om bij annuleringen vouchers te verstrekken. Op die manier hoeft geen geld terug te worden betaald aan klanten. De klanten kunnen die voucher op een later moment, zonder bijbetaling, inwisselen.

Als het gaat om vouchers voor enkelvoudig gebruik, is het verschuldigde btw-bedrag op het moment van de uitgifte al bekend. Het land waar de btw is verschuldigd en het btw-tarief staan dan al vast. Vanwege de annulering is er dan recht op teruggaaf van btw, maar dit bedrag is ook direct weer verschuldigd vanwege de uitgifte van de voucher. Per saldo verandert de btw-afdracht niet.

Bij een voucher voor meervoudig gebruik, is het verschuldigde btw-bedrag op het moment van de uitgifte nog niet bekend. Bij de uitgifte van dergelijke vouchers is dan ook niet direct btw verschuldigd. De btw-afdracht vindt dan pas plaats bij het inwisselen van de voucher.

Douane

De coronacrisis maakt het voor ondernemingen moeilijker om aan de douanewetgeving te voldoen. Daarom is er ook een pakket maatregelen ontworpen op het gebied van de douaneformaliteiten. Er wordt onder andere soepeler omgegaan met het indienen van douaneaangiften en het voldoen aan de wettelijke vereisten rondom douanevervoer. Er worden minder snel boetes opgelegd.

Loonheffingen

Werkgevers hebben verschillende administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, zoals de verplichting om nieuwe werknemers te identificeren. Door de coronacrisis kan het lastig zijn om al die verplichtingen (tijdig) na te komen. De staatssecretaris keurt daarom goed dat de Belastingdienst een soepel standpunt inneemt als zo’n situatie zich voordoet en de werkgever alsnog zijn verplichtingen nakomt zodra dat kan (onderdeel 6.1, Besluit noodmaatregelen coronacrisis ).

Doelgroepverklaring LKV

Werkgevers kunnen voor bepaalde werknemers loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen. Een werknemer moet daarvoor een doelgroepverklaring aanvragen en een kopie daarvan aan de werkgever overhandigen (Hoofdstuk 2, Wtl). Vanwege de coronacrisis wordt de termijn voor het aanvragen van een doelgroepverklaring door een werknemer met drie maanden verlengd. Voor alle dienstverbanden die tussen 1 januari en 1 oktober 2020 starten, geldt een aanvraagtermijn van zes maanden in plaats van drie maanden.

Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel moet de werkgever twee handelingen verrichten. Als eerste moet hij de doelgroepverklaring van de werknemer die hij in dienst heeft genomen in zijn administratie bewaren. De werknemer vraagt binnen drie maanden na indiensttreding deze doelgroepverklaring aan bij UWV of de gemeente. De werknemer kan ook zijn werkgever machtigen dit voor hem te doen. Vervolgens zet de werkgever de indicatie ‘loonkostenvoordeel’ op ‘ja’ (het ‘vinkje’) bij iedere aangifte loonheffingen om aanspraak te kunnen maken op het loonkostenvoordeel.

Een werkgever moet voor zijn werknemer(s) elke maand of elke vier weken bij de Belastingdienst een aangifte loonheffingen doen. Mocht een werkgever vergeten zijn een ‘vinkje’ in een aangifte loonheffingen te zetten, dan kan hij dit alsnog rechtzetten. Hij kan door een correctiebericht in te sturen zijn vergissing ongedaan maken, ook over de voorgaande maanden. Hij kan dit maandelijks doen in het kalenderjaar waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd (jaar T). Ook in het jaar volgend op dat kalenderjaar (jaar T+1) kan de werkgever nog correctieberichten insturen. Dat kan hij doen tot uiterlijk 1 mei van dat jaar (‘fotomoment’).

Voor de definitieve vaststelling van het loonkostenvoordeel is het ‘fotomoment’ bepalend. De in aanmerking te nemen gegevens worden vastgesteld op grond van de loonaangiften van de werkgever over het kalenderjaar waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd (jaar T), zoals die uiterlijk op 1 mei van het daaropvolgende kalenderjaar zijn ingediend (jaar T+1). Het fotomoment is nodig om het recht op het loonkostenvoordeel over het jaar T te kunnen berekenen en uiterlijk 31 juli van het jaar T+1 te kunnen uitbetalen.

Correctieberichten die na 1 mei van het jaar T+1 worden ingediend, worden niet meer meegenomen bij de vaststelling van de loonkostenvoordelen over het jaar T en de uitbetaling van deze loonkostenvoordelen in het jaar T+1. Deze correctieberichten zijn wel van betekenis voor vaststelling van de loonkostenvoordelen in latere jaren.

WW-premiedifferentiatie

De WW kent sinds 1 januari 2020 een hoge en een lage premie. De hoge premie geldt voor flexibele contracten, de lage premie voor vaste contracten. Als een vaste werknemer echter in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt, moet de werkgever voor die werknemer met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie afdragen ( art. 2.3 Besluit Wfsv ). Deze bepaling leidt tot ongewenste gevolgen nu bijvoorbeeld zorgpersoneel als gevolg van de coronacrisis veelvuldig overwerkt. Deze bepaling is voor alle werkgevers opgeschort voor het kalenderjaar 2020.

AOW-partnertoeslag

De minister heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzocht af te wijken van de huidige regels omtrent de AOW-partnertoeslag. Het gaat om de specifieke situaties waarin een jongere partner van een AOW-gerechtigde, als gevolg van de coronacrisis, meer of opnieuw is gaan werken in een cruciaal beroep en waarbij die werkzaamheden langer dan drie maanden duren. De minister wil dat het recht op partnertoeslag in dat geval herleeft na de beëindiging van de werkzaamheden.

Uitstel wetsvoorstel excessief lenen

Vanwege de coronacrisis wordt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ een jaar uitgesteld. In plaats van 1 januari 2022 is de beoogde ingangsdatum nu 1 januari 2023.

Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan kleine en startende ondernemers. Deze groep wordt waarschijnlijk hard getroffen door de coronacrisis. De overheid ondersteunt daarom Qredits. Hierdoor kan Qredits haar doelgroep ondersteunen door de rente te verlagen tot 2%.

Toeristenbelasting

Er wordt in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gekeken naar de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen (toeristenbelasting) aan ondernemers stop te zetten. Reeds opgelegde aanslagen worden mogelijk ingetrokken.

Overzicht Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0

NOW2.0 loopt 1 oktober 2020 af. Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich samen met werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. NOW3.0 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

Rekenmodel liquiditeitsplanning bv

Een dga zal ook de financiële kant van zijn bv in de gaten willen houden. Welke inkomsten verwacht hij de komende tijd? En welke uitgaven? Hoe hoog is toekomstige ruimte voor grotere uitgaven? Deze rekentool helpt bij het plannen van de liquiditeiten van de bv.

Overzicht data en termijnen coronamaatregelen

De overheid biedt op diverse vlakken ondersteuning aan ondernemingen om de coronacrisis door te komen. Dit document geeft een overzicht van de verschillende regelingen, de periode waarin ze gelden en de periode waar ze aangevraagd kunnen worden. Ook is opgenomen op welke wijze een aanvraag voor de betreffende regelingen kan worden ingediend.

Beperkte verlaging NOW-subsidie bij ruzie-ontslag

Register met ontvangers NOW5 online

Register met definitieve subsidies voor eerste periode NOW openbaar

Nu geen aanpassing btw-tarieven livestreaming voorstellingen

Minister Kaag: bonus ceo Air France-KLM onbegrijpelijk en ongepast

Accountantscontrole NOW-regeling vaak ontoereikend

Bijna helft failliete bedrijven in Q1 2022 kreeg coronasteun

In totaal 22,8 miljard aan NOW-steun uitgekeerd

Nog 17.000 werkgevers moeten definitieve berekening tweede periode NOW aanvragen

CPB raadt nieuwe coronasteunmaatregelen af

Veel werkgevers moeten definitieve berekening tweede periode NOW nog aanvragen

Register met ontvangers zesde aanvraagperiode NOW online

Balansdatum NOW

TVL en NOW stoppen per 1 april 2022

Verlenging soepele bijstandverlening aan zelfstandigen tot april 2022

Bijna 20% van 31 miljard aan coronasteun naar horeca

Loket open voor achtste periode NOW (januari-maart 2022)

NOW: aanvraag, vaststelling en wijzigingen

Loket achtste periode NOW open op maandag 14 februari

NOW-steun voor dochter directeur advocatenkantoor terecht geweigerd

Nog geen einde aan belastingontwijking piloten en cabinepersoneel KLM

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Bijna helft NOW-aanvragen zevende periode uit horeca-sector

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Uitbreiding steunpakket

Coronasteunpakket verlengd tot eind maart 2022

2800 aanvragen op eerste dag zevende periode NOW

Nieuwe aanvraag NOW-5 vanaf 13 december

NOW-5 gepubliceerd

Snel duidelijkheid over startdatum zevende periode NOW

Opnieuw loonsteun bedrijven

Staatssecretaris: niet over iedere NOW-aanvraag moreel oordeel vellen

Kabinet verkent mogelijkheden voor structurele crisisregeling loonkosten

Geen btw-vrijstelling voor mondkapjes

Geen voorschot NOW 1.0 bij eigen schuld late loonaangifte

Register met aanvragen vijfde periode NOW openbaar

Nog een laatste kans voor vaststelling NOW1

Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie gewijzigd

Tijd dringt voor 55.000 werkgevers

39% bedrijven kreeg minimaal een periode steun

27.000 aanvragen in laatste periode NOW

Kamervragen beantwoord over hoge kosten NOW voor bedrijven

Coronasteunpakket redde veel banen

Gebruik NOW daalt flink

Wijzigingen accountantsprotocol NOW gepubliceerd

Terugbetaling NOW en TVL door ongelukkig geformuleerde regels

Kabinet trekt steunmaatregelen in

‘Grote problemen bij accountantscontrole NOW’

Gewijzigde TVL-regeling Q3 2021 gepubliceerd

Fors minder NOW-aanvragen

Aantal aanvragen NOW daalt fors

Steunmaatregelen getroffen Limburgse ondernemers

Loket zesde periode NOW open vanaf 26 juli

Limburgse ondernemers mogen coronasteun gebruiken voor omzetverlies door waterschade

EU opnieuw akkoord met steun voor KLM

Loonsteun voor 45.000 werkgevers in vijfde periode NOW

Bedrijven moeten ruim € 4 miljard steun terugbetalen

Verklaringen voor NOW 1 beschikbaar

Versobering coronasteunpakket door herstel

Voor- en nadelen voorwaarden aan steunmaatregelen

NOW en TVL samen aanvragen? Let op!

‘Steunmaatregelen drie maanden langer’

Lager gebruikelijk loon 2020 en 2021

De dilemma’s van de NOW

Regeling wijziging percentages vijfde tranche NOW en openstelling aanvraagtijdvakken NOW

Lage betalingskorting wekt verbazing

Vragen en antwoorden coronareserve gepubliceerd

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

DGA pas op met een onbelaste bonus of kostenvergoeding

Hoe zit het met de Vpb tijdens de coronacrisis?

Hoe zit het met het gebruikelijk loon tijdens de coronacrisis?

Accountantsprotocol en derdenverklaring vastgesteld

Percentage belastingrente vennootschapsbelasting verlaagd

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3

De (niet)-verlengde verlaging tarieven belasting- en invorderingsrente

Voordelen en valkuilen van de coronareserve

‘Derde steunpakket loopt door in 2021’

Overheidssubsidies tellen mee bij vaststellen omzetverlies

NOW-subsidie telt niet mee als omzet bij vaststelling hoogte NOW-subsidie

NOW en payrollbedrijven

Verruiming verliesverrekening Vpb

Voorwaarden coronareserve toegelicht

Engelstalige corona-informatie voor ondernemers

Gratis coaching voor mkb in coronaproblemen

Coronacrisis verlaagt gebruikelijk loon