Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 [Tekst geldig vanaf 09-11-2021 tot 01-01-2022] [Regeling ingetrokken per 2022-01-01]

Opschrift

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

[Tekst geldig vanaf 09-11-2021 tot 01-01-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 1a, eerste lid, 2, 4, onderdelen a, b, c, d, g en h, 5, eerste lid, 15, 16, 17, eerste en vierde lid, 19, tweede en derde lid, 25, 26, eerste lid, 34, eerste lid, 42, eerste en tweede lid, 44, 48, eerste lid en derde lid, onderdeel a, en 50, vierde, vijfde, zevende en negende lid, van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • evenement: professioneel en projectmatig georganiseerde, één- of meerdaagse fysieke en voor het publiek toegankelijke gebeurtenis bijgewoond door een verzameling personen, waarbij sprake is van toegang tegen betaling en die plaatsvindt binnen een periode van 15 dagen, op een andere plaats dan:

  1. in een woning of op een daarbij behorend erf;

  2. in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet; of

  3. in een gebouw dat bestemd is voor de presentatie van podiumkunsten op basis van reguliere podiumprogrammering;

 • Kaderbesluit: Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies;

 • minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • organisator: ondernemer die verantwoordelijk is voor het organiseren van een evenement en het financiële risico daarvan draagt;

 • evenementenverbod: bij ministeriële regeling op grond van artikel 58i van de Wet publieke gezondheid vastgesteld verbod tot het organiseren van evenementen;

 • pandemiedekking: dekking voor schade als gevolg van annulering door:

  1. een pandemie; of

  2. overmacht in algemene zin, waarbij epidemieën of pandemieën niet expliciet zijn uitgesloten.

 • projectkosten: in redelijkheid daadwerkelijk gemaakte kosten en aangegane betalingsverplichtingen die verbonden zijn aan het organiseren van het evenement, inclusief kosten voor het opstellen van een controleverklaring of verklaring van een deskundige derde als bedoeld in artikel 10, vierde respectievelijk vijfde lid , en exclusief vaste lasten van de organisator en licentiekosten;

 • vaste lasten:

  1. afschrijvingen op vaste activa; en

  2. overige vaste bedrijfskosten, niet zijnde

   1. 1°.

    kosten bestaande uit lonen van werknemers, inclusief direct loon en bijzondere beloningen; en

   2. 2°.

    ten laste van de werkgever komende sociale premies.

Artikel 2. Reikwijdte

1.

Deze regeling is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2.

Voor de toepassing van deze regeling in een openbaar lichaam als bedoeld in het eerste lid, wordt onder ‘evenementenverbod’ mede verstaan een ingevolge artikel 58ca van de Wet publieke gezondheid door de in dat artikel bedoelde gezaghebber bij algemeen verbindend voorschrift vastgesteld verbod tot het organiseren van evenementen.

Artikel 3. Subsidieverstrekking

1.

De Minister verstrekt aan de organisator van een evenement op aanvraag subsidie ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt omdat het moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod.

2.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt:

 1. ten behoeve van een evenement, waarvan de geplande startdatum in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ligt, en dat geheel of gedeeltelijk in Nederland zou moeten plaatsvinden; en

 2. indien ten minste één eerdere editie van het evenement geheel of gedeeltelijk in Nederland heeft plaatsgevonden en voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland gehouden of te houden editie van dat evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking was afgesloten.

3.

In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, wordt subsidie voor internationale sportevenementen verstrekt indien ten minste één eerdere editie van het evenement heeft plaatsgevonden en voor de vorige gehouden of te houden editie van dat evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking was afgesloten.

4.

Indien meerdere organisatoren tezamen verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een evenement en het financiële risico daarvan dragen, wordt de subsidie uitsluitend verstrekt indien zij samenwerken in een samenwerkingsverband.

Artikel 4. Aanvraag tot subsidieverlening

 
 
 

Artikel 5. Hoogte subsidie

 
 
 

Artikel 6. Subsidiabele kosten

 
 
 

Artikel 7. Verdeling subsidieplafond

 
 
 

Artikel 8. Afwijzingsgronden

 
 
 

Artikel 9. Subsidievoorwaarden

 
 
 

Artikel 10. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 
 
 

Artikel 11. Informatieverplichtingen

 
 
 

Artikel 12. Voorschotten

 
 
 

Artikel 13. Aanvraag tot subsidievaststelling

 
 
 

Artikel 14. Staatssteun

 
 
 

Artikel 15. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 16. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage 1. behorende bij , van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19