Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 [Tekst geldig vanaf 28-10-2021 tot 24-12-2021] [Regeling ingetrokken per 2022-07-01]

Opschrift

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19

[Tekst geldig vanaf 28-10-2021 tot 24-12-2021]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2022]

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • accountant: accountant die is ingeschreven in het accountantsregister, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet op het Accountantsberoep;

 • algemene de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU2013, L 352);

 • getroffen onderneming: land- en tuinbouwonderneming die voldoet aan artikel 2, tweede lid ;

 • handelsregister: handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • hoofdactiviteit: de code van de Standaard Bedrijfsindeling die als hoofdactiviteit is geregistreerd in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193);

 • land- en tuinbouwonderneming: onderneming die op 15 maart 2020 met zijn hoofdactiviteit stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 of 01.5 van de Standaard Bedrijfsindeling;

 • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • ongedekte vaste kosten: het verlies van de getroffen onderneming zoals dat blijkt uit de winst- en verliesrekening tijdens de subsidieperiode voor zover dat betrekking heeft op vaste kosten die de onderneming heeft gemaakt tijdens de subsidieperiode die niet worden gedekt door de winstbijdrage, dat wil zeggen inkomsten minus variabele kosten, tijdens de subsidieperiode en die niet worden gedekt door andere bronnen zoals verzekeringen of steunmaatregelen;

 • MKB-onderneming: in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, die een kleine onderneming of middelgrote onderneming is in de zin van de landbouwvrijstellingsverordening;

 • omzet: opbrengst uit levering van goederen en diensten uit de onderneming, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen;

 • onderneming: een land- en tuinbouwonderneming, waarbij het gaat om één onderneming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de algemene de-minimisverordening;

 • referentieperiode 1: het eerste kwartaal van 2019;

 • referentieperiode 2: het tweede kwartaal van 2019;

 • referentieperiode 3: het derde kwartaal van 2019;

 • subsidieperiode 1: het eerste kwartaal van 2021;

 • subsidieperiode 2: het tweede kwartaal van 2021;

 • subsidieperiode 3: het derde kwartaal van 2021.

Artikel 2. (verstrekking subsidie)

1.

De minister verstrekt op aanvraag eenmalig een subsidie aan een getroffen onderneming om bij te dragen aan de financiering van de ongedekte vaste kosten in de subsidieperiodes 1 en 2 respectievelijk 3.

2.

De subsidie wordt enkel verstrekt aan een onderneming:

 1. over subsidieperiode 1 waarvan het omzetverlies in subsidieperiode 1 ten minste 30% bedraagt.

 2. over subsidieperiode 2 waarvan het omzetverlies in subsidieperiode 2 ten minste 30% bedraagt;

 3. over subsidieperiode 3 waarvan het omzetverlies in subsidieperiode 3 ten minste 30% bedraagt;

 4. die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven als land- en tuinbouwonderneming of ten genoegen van de minister aantoont dat de onderneming op 15 maart 2020 feitelijk een hoofdactiviteit uitvoerde behorend bij een land- en tuinbouwonderneming.

3.

Indien een onderneming na 29 februari 2020 voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister is het tweede lid, aanhef en onderdeel a, niet van toepassing.

4.

Geen subsidie wordt verstrekt aan:

 1. een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ;

 2. een overheidsbedrijf als bedoeld in artikel 25g, eerste lid, van de Mededingingswet.

Artikel 3. (bepaling omzetverlies)

1.

Het omzetverlies wordt berekend door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en de uitkomst te delen door de omzet in de referentieperiode. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in procenten met dien verstande dat indien de onderneming deel uitmaakt van een groep, wordt uitgegaan van de omzet van die groep.

2.

Indien de getroffen onderneming omzetbelasting betaalt over het geheel van de bedragen op basis waarvan haar omzetverlies wordt berekend, wordt als de omzet van de onderneming beschouwd het bedrag ten aanzien waarvan zij aangifte doet voor de omzetbelasting, overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968.

3.

Voor andere getroffen ondernemingen dan de ondernemingen, bedoeld in het tweede lid, is de omzet het bedrag van de omzet zoals dat op eenvoudige en duidelijke wijze blijkt uit de financiële administratie van de onderneming of uit een ander bewijsstuk.

4.

Tot de omzet in de subsidieperiode worden voor de toepassing van deze regeling niet gerekend subsidies, tegemoetkomingen of steun in andere vorm die de getroffen onderneming heeft verkregen van een bestuursorgaan in verband met, of mede in verband met, de gevolgen van de bestrijding van de verspreiding van COVID-19.

Artikel 4. (hoogte subsidie)

 
 
 

Artikel 5. (afwijzingsgronden)

 
 
 

Artikel 6. (informatieverplichtingen bij aanvraag)

 
 
 

Artikel 7. (aanvraagperiode)

 
 
 

Artikel 8. (voorschot)

 
 
 

Artikel 9. (vaststelling subsidie)

 
 
 

Artikel 10. (administratie)

 
 
 

Artikel 11. (staatssteun)

 
 
 

Artikel 12. (overgangsrecht)

 
 
 

Artikel 13. (inwerkingtreding en vervaldatum)

 
 
 

Artikel 14. (citeertitel)

 
 
 

Slotformulier en ondertekening