Besluit noodmaatregelen coronacrisis [Regeling ingetrokken per 2021-12-25 met twk tot 2020-03-12]

Inhoudsopgave

Opschrift

Besluit noodmaatregelen coronacrisis


[Regeling ingetrokken per 25-12-2021]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 28 juni 2021, nr. 2021-121258 ( Stcrt. 2021, 33903 ).

In dit besluit zijn de volgende nieuwe onderwerpen opgenomen:

 • Belastinguitstel, tijdelijke aanvullende tegemoetkoming: 1 oktober 2021 – 31 januari 2022 (onderdeel 3.4);

 • Aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling (onderdeel 3.5).

Daarnaast zijn een aantal bestaande maatregelen verlengd:

 • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen ( onderdeel 6.2 );

 • Heffing over Duitse netto-uitkeringen ( onderdeel 10 ).

Het besluit van 28 juni 2021, nr. 2021-121258 ( Stcrt. 2021, 33903 ) is ingetrokken.

1. Inleiding

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

In dit beleidsbesluit geef ik uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook geef ik een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en op de mogelijkheid tot termijnverlenging inzake de herinvesteringsreserve en verwijs ik naar een apart besluit waarin ik regel dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

Dit besluit ziet op de volgende onderwerpen:

 1. Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;

 2. Uitstel van betaling van belastingschulden;

 3. Mededelingsplicht bodemrecht;

 4. Verklaring betaalgedrag;

 5. Melding betalingsonmacht;

 6. G-rekening;

 7. Betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;

 8. Betalingsverzuimboeten;

 9. Termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers;

 10. Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;

 11. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen;

 12. Gebruikelijk loon;

 13. Werkkostenregeling;

 14. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;

 15. Urencriterium;

 16. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidies financiering vaste lasten;

 17. Continuïteitsbijdragen zorglichamen;

 18. Zorgvrijstelling: werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma;

 19. Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen;

 20. Herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen;

 21. Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;

 22. Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en ‑apparatuur;

 23. Btw-tarief bij online diensten door sportscholen;

 24. Btw-tarief bij levering van mondkapjes;

 25. Btw-tarief bij levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits;

 26. Heffing over Duitse netto-uitkeringen;

 27. Reisaftrek in de inkomstenbelasting;

 28. Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)

 29. Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;

 30. Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op de artikelen 62 tot en met 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. EB en ODE

Bij levering of verbruik van aardgas en elektriciteit zijn energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) verschuldigd. Het tijdstip van verschuldigdheid is geregeld in artikel 56, eerste en derde lid, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Hierbij worden vier situaties onderscheiden.

De huidige bijzondere omstandigheden geven aanleiding om soepeler om te gaan met dit tijdstip. De beschrijving van de vier situaties en de goedkeuring voor (delen van) die situaties zijn hierna in afzonderlijke onderdelen opgenomen ( onderdelen 2.1 tot en met 2.4 ).

Het toepassen van de goedkeuringen in onderdelen 2.1 en 2.2 kan tot een onbedoeld effect leiden bij verzoeken om teruggaaf van EB en ODE. Om dit onbedoelde effect op te heffen is in onderdeel 2.5 een goedkeuring opgenomen.

2.1. Voorschot en eindfactuur per kalendermaand

 
 
 

2.2. Geen voorschot, wel factuur

 
 
 

2.3. Geen voorschot, geen factuur, wel levering

 
 
 

2.4. Geen voorschot, geen factuur, geen levering, wel verbruik

 
 
 

2.5. Termijn indienen teruggaafverzoeken EB en ODE

 
 
 

2.6. Oninbare vorderingen bij toepassing of van dit besluit

 
 
 

3. Invordering

 
 
 

3.1. Uitstel van betaling van belastingschulden

 
 
 

3.2. Invorderingsrente

 
 
 

3.3. Diverse invorderingsonderwerpen

 
 
 

3.3.1. Meldingsregeling bodemrecht

 
 
 

3.3.2. Verklaring betalingsgedrag

 
 
 

3.3.3. Melding betalingsonmacht

 
 
 

3.3.4. G-rekening

 
 
 

3.4. Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming: 1 oktober 2021 – 31 januari 2022

 
 
 

3.5. Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld

 
 
 

4. Betalingsverzuimboeten

 
 
 

5. Douane

 
 
 

5.1. Uitstel van betaling

 
 
 

5.2. Termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers

 
 
 

6. Loonheffingen

 
 
 

6.1. Administratieve verplichtingen

 
 
 

6.2. Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen

 
 
 

6.3. Gebruikelijk loon 2020 en 2021 AB-houders

 
 
 

6.4. Werkkostenregeling

 
 
 

7. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

 
 
 

8. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (winst)

 
 
 

8.1. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer

 
 
 

8.2. Urencriterium

 
 
 

8.2.1. Verlaagd urencriterium voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

 
 
 

8.3. Fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve)

 
 
 

8.4. Voorlopige aanslag

 
 
 

8.5. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten

 
 
 

8.6. Zorglichamen

 
 
 

8.6.1. Continuïteitsbijdragen zorglichamen

 
 
 

8.6.2. Werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma

 
 
 

8.7. Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen

 
 
 

8.8. Herinvesteringsreserve

 
 
 

8.8.1. Bijzondere omstandigheid

 
 
 

8.8.2. Ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen

 
 
 

9. Omzetbelasting

 
 
 

9a. Zorgpersoneel en hulpgoederen

 
 
 

9a.1. Ter beschikking stellen van zorgpersoneel

 
 
 

9a.2. Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur

 
 
 

9b. Verlaagd btw-tarief kan doorlopen op alternatieve online sportdiensten door sportscholen

 
 
 

9c. Levering van mondkapjes

 
 
 

9d. Levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits

 
 
 

9d.1. Levering van COVID-19-vaccins

 
 
 

9d.2. Levering van COVID-19-testkits

 
 
 

9d.3. Levering van COVID-19-testkits – uitbreiding

 
 
 

9d.4. Levering van COVID-19-zelftestkits met ontheffing

 
 
 

10. Heffing over Duitse netto-uitkeringen

 
 
 

11. Inkomstenbelasting

 
 
 

11.1. Eigenwoningrente

 
 
 

11.2. Reisaftrek

 
 
 

11.3. Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)

 
 
 

12. Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s

 
 
 

13.

 
 
 

13.1. Uitstel termijnen

 
 
 

13.2. Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven

 
 
 

14. Ingetrokken regeling

 
 
 

15. Inwerkingtreding en vervaldatum

 
 
 

16. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak COVID-19