Leidraad Invordering 2008 [Tekst geldig vanaf 06-10-2021]

Inhoudsopgave

Opschrift

Leidraad Invordering 2008

[Tekst geldig vanaf 06-10-2021]

Artikel 1. Inleiding en toepassingsgebied

Dit artikel bevat in 1.1. de inleiding van de Leidraad Invordering 2008.

In 1.2. is het beleid over het toepassingsgebied van de Invorderingswet 1990 opgenomen in aansluiting op artikel 1 van die wet .

1.1. Inleiding

De Leidraad Invordering 2008 is in de plaats getreden van de Leidraad Invordering 1990. De Leidraad Invordering 2008 bevat alleen nog beleidsregels. Werkinstructies en teksten die terug te vinden zijn in wet en regelgeving zijn niet opgenomen.

1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen

Afkorting

Omschrijving

Adw

Algemene douanewet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

AWR

Algemene wet inzake rijksbelastingen

B/CA

Belastingdienst/Centrale administratie, sector betalingsverwerking

BW

Burgerlijk Wetboek

DWU

Douanewetboek van de Unie

FW

Faillissementswet

MSNP

minnelijke schuldsanering natuurlijke personen

Rv

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Sr

Wetboek van Strafrecht

Sv

Wetboek van Strafvordering

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WSF

Wet Studiefinanciering 2000

WSNP

wettelijke schuldsanering natuurlijke personen

Pw

Participatiewet

1.1.2. Definities

 • belastingen: belastingen die van rijkswege door de Belastingdienst worden geheven alsmede de opcenten;

 • besluit (het): het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 ;

 • directeur van het organisatieonderdeel van de Belastingdienst: de in artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 bedoelde algemeen directeur van het relevante organisatieonderdeel van de Belastingdienst;

 • echtgenoot: de echtgenoot bedoeld in artikel 3 van de Pw;

 • hoger beroep: hoger beroep bij een gerechtshof dan wel, als beroep in cassatie bij de Hoge Raad is ingesteld, cassatieberoep;

 • loonheffingen: de loonbelasting en de premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen alsmede de ingevolge de Zorgverzekeringswet geheven inkomensafhankelijke bijdrage;

 • ministerie: ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken;

 • negatieve definitieve aanslag: de aanslag als bedoeld in artikel 15 AWR, waarbij de aldaar bedoelde verrekeningen hebben geleid tot een per saldo negatief bedrag;

 • negatieve voorlopige aanslag: de aanslag als bedoeld in artikel 13, eerste lid, AWR tot een negatief bedrag;

 • ondernemer: de belastingschuldige die een onderneming drijft of zelfstandig een beroep uitoefent;

 • organisatieonderdeel van de Belastingdienst: een organisatorische eenheid van de Belastingdienst, belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen of andere door de Belastingdienst geheven of in te vorderen bedragen;

 • particulier: de belastingschuldige die niet als ondernemer wordt aangemerkt;

 • regeling (de): de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 • toeslagschuld: de betalingsverplichting die de belanghebbende heeft tegenover Belastingdienst/Toeslagen op grond van een terugvorderingsbeschikking;

 • voorlopige teruggaaf: de aanslag als bedoeld in artikel 13, tweede lid, AWR;

 • wet (de): de wet van 30 mei 1990 op de invordering van rijksbelastingen ( Invorderingswet 1990 ).

Onder de overige in deze leidraad gebruikte begrippen wordt hetzelfde verstaan als de wet daaronder verstaat.

1.1.3. Reikwijdte beleidsvoorschriften

 
 
 

1.1.4. Aansprakelijkgestelden en andere derden

 
 
 

1.1.5. en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 
 
 

1.1.6. Keuze uit verschillende invorderingsmaatregelen

 
 
 

1.1.7. Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven

 
 
 

1.1.8. Voor de invordering minder geschikte dagen

 
 
 

1.1.9. Binnenkomst van bescheiden

 
 
 

1.1.10. Positie belastingdeurwaarder

 
 
 

1.1.11. Bewaren invorderingsbescheiden

 
 
 

1.1.12. Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen

 
 
 

1.1.13. Informatieplicht

 
 
 

1.1.14. Diplomatieke status

 
 
 

1.2. Toepassingsgebied

 
 
 

Artikel 2. Begrippen

 
 
 

2.1. Woonplaats

 
 
 

Artikel 3. Bevoegdheden ontvanger

 
 
 

3.1. Fiscale en civiele bevoegheden

 
 
 

3.2. Conservatoir beslag

 
 
 

3.2.1. Geen conservatoir beslag dan ook geen versnelde invordering

 
 
 

3.2.2. Ontbreken belastingaanslag en conservatoir beslag

 
 
 

3.3. Gerechtelijke procedures – toestemming

 
 
 

3.4. Rijksadvocaat

 
 
 

Artikel 3a

 
 
 

Artikel 4. Bevoegdheid belastingdeurwaarder

 
 
 

4.1. Reikwijdte bevoegdheid belastingdeurwaarder

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6. Reikwijdte van de

 
 
 

6.1. Rente en kosten in het kader van de reikwijdte van de

 
 
 

Artikel 7. Betaling en afboeking

 
 
 

7.1. Tijdstip betaling

 
 
 

7.2. De afboeking van de betaling

 
 
 

7.3. Teveelbetaling

 
 
 

7.4. Rente en kosten bij afboeking betalingen

 
 
 

7.5. Het toerekenen van kosten bij meerdere aanslagen

 
 
 

7.6. Afboeking betaling op bestuurlijke boeten waarvoor uitstel van betaling is verleend

 
 
 

7.7. Afboeking van betalingen door aansprakelijkgestelden

 
 
 

7.8. Betaling bij vergissing

 
 
 

7.9. Mededeling afboeking betaling

 
 
 

Artikel 7a. Uitbetaling van belastingteruggaven

 
 
 

7a.1. Aanwijzen bankrekening voor uitbetaling

 
 
 

Artikel 7a.2. Controle van een aangewezen bankrekening op de tenaamstelling

 
 
 

7a.3. Uitbetalingsfouten

 
 
 

Artikel 7b. Cessie- en verpandingsverbod uitbetalingen inkomstenbelasting

 
 
 

Artikel 8. Bekendmaking aanslag

 
 
 

8.1. Verzending of uitreiking van het aanslagbiljet in bijzondere situaties

 
 
 

8.2. Bekendmaking als de rechtspersoon (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan

 
 
 

8.3. Gehoudenheid tot betalen belastingaanslag en aanslagbiljet

 
 
 

8.4. Vooraf uitnodigen erfgenamen tot betalen belastingaanslag

 
 
 

Artikel 9. Betalingstermijnen

 
 
 

9.1. Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige aanslagen

 
 
 

9.2. Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige teruggaven

 
 
 

9.3. Uitbetaling voorlopige teruggave in één termijn

 
 
 

9.4. Dagtekening aanslagbiljet

 
 
 

9.5. Begrippen bij betalingstermijnen

 
 
 

9.6. Verzuim ontvanger bij uitbetaling

 
 
 

Artikel 10. Versnelde invordering

 
 
 

10.1. Reikwijdte versnelde invordering

 
 
 

10.2. vrees voor verduistering en versnelde invordering

 
 
 

10.3. Metterwoon verlaten van Nederland en versnelde invordering

 
 
 

10.4. Geen vaste woonplaats in Nederland en versnelde invordering

 
 
 

10.5. Beslag en versnelde invordering

 
 
 

10.6. Verkoop namens derden en versnelde invordering

 
 
 

10.7. Vordering ex en versnelde invordering

 
 
 

Artikel 11. Aanmaning

 
 
 

11.1. De geadresseerde van de aanmaning

 
 
 

11.2. Aanmaning ten onrechte verzonden

 
 
 

11.3. Achterwege laten van tussentijdse vervolging en aanmaning

 
 
 

11.4. Gedeeltelijke voldoening aan aanmaning

 
 
 

11.5. Betalingsherinnering

 
 
 

11.6. Aanmaning bij invordering langs civielrechtelijke weg

 
 
 

Artikel 12. Dwangbevel

 
 
 

12.1. Onderwerp van het dwangbevel

 
 
 

12.2. Tegen wie verleent de ontvanger een dwangbevel

 
 
 

Artikel 13. Betekening van het dwangbevel

 
 
 

13.1. Betekening dwangbevel per post

 
 
 

13.1.1. Adressering van per post betekende dwangbevelen

 
 
 

13.2. Betekening dwangbevel door de belastingdeurwaarder

 
 
 

13.3. Bijzondere gevallen van betekening dwangbevel

 
 
 

Artikel 14. Tenuitvoerlegging van het dwangbevel

 
 
 

14.1. [Vervallen per 23-07-2009]

 
 
 

14.1.1. [Vervallen per 10-11-2020]

 
 
 

14.1.2. Houding van de belastingdeurwaarder tijdens tenuitvoerlegging

 
 
 

14.1.3. Tenuitvoerlegging dwangbevel als de belastingschuldige is overleden

 
 
 

14.1.4. Volgorde van uitwinning bij beslag

 
 
 

14.1.5. Verhaal op met vruchtgebruik of recht van gebruik bezwaarde zaken

 
 
 

14.1.6. Beslaglegging voor vordering van derden

 
 
 

14.1.7. Opheffing beslag na gedeeltelijke betaling of voldoening aan voorwaarden

 
 
 

14.1.8. Opheffing beslag tegen betaling door een derde

 
 
 

14.1.9. Opschorten van de executie

 
 
 

14.1.10. [Vervallen per 10-11-2020]

 
 
 

14.1.11. [Vervallen per 10-11-2020]

 
 
 

14.1.12. Strafrechtelijk beslag

 
 
 

14.1.13. Invordering en ontnemingswetgeving

 
 
 

14.2. Beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn

 
 
 

14.2.1. Kennisgeving vooraf en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.2. Domiciliekeuze en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.3. Aanbod van betaling en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.4. Omvang van het beslag op roerende zaken

 
 
 

14.2.5. Beslag op roerende zaken van derden

 
 
 

14.2.6. Beroep of verzet door een derde tegen inbeslagneming roerende zaken

 
 
 

14.2.7. Voldoening zekerheidsschuld door ontvanger en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.8. Beslag roerende zaken bij derden

 
 
 

14.2.9. Wegvoeren van beslagen zaken

 
 
 

14.2.10. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen en belasting zware motorrijtuigen en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.11. Afsluiting en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.12. bewaarder en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.13. Executoriale verkoop computerapparatuur

 
 
 

14.2.14. Executoriale verkoop zilveren, gouden en platina werken

 
 
 

14.2.15. Beslag op illegale zaken

 
 
 

14.2.16. Bieden voor rekening van het Rijk en beslag roerende zaken

 
 
 

14.2.17. Opheffing van het beslag op roerende zaken

 
 
 

14.2.18. Afboeking executieopbrengst verkoop roerende zaken

 
 
 

14.2.19. Proces-verbaal van verkoop roerende zaken

 
 
 

14.2.20. Gegevensverstrekking omtrent beslag roerende zaken

 
 
 

14.2a. Administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens

 
 
 

14.3. Beslag op onroerende zaken

 
 
 

14.3.1. Bewaring van in beslag genomen roerende zaken bij beslag onroerende zaken

 
 
 

14.3.2. Nieuwe belastingschuld en beslag onroerende zaken

 
 
 

14.3.3. Verhuurde of verpachte onroerende zaken

 
 
 

14.3.4. Voorwaarden van verkoop van onroerende zaken

 
 
 

14.3.5. Opheffing van het beslag onroerende zaken

 
 
 

14.4. Beslag onder derden

 
 
 

14.4.1. Beslag op vordering van een derde

 
 
 

14.4.1a. Geen beslag op coronabonus zorgprofessional

 
 
 

14.4.2. Derdenbeslag of vordering

 
 
 

14.4.3. Roerende zaken bij derden

 
 
 

14.4.4. Plaats beslaglegging en omvang derdenbeslag

 
 
 

14.4.5. Derdenbeslag op een vordering waar geen beslagvrije voet voor geldt

 
 
 

14.4.5.a. Derdenbeslag en kosten van levensonderhoud

 
 
 

14.4.5b. Vrij te laten bedrag en beslag onder derden bij geen adres in Nederland

 
 
 

14.4.5c. Toepassing 5%-regeling

 
 
 

14.4.6. [Vervallen per 10-11-2020]

 
 
 

14.4.7. [Vervallen per 10-11-2020]

 
 
 

14.4.8. [Vervallen per 10-11-2020]

 
 
 

14.4.9. Derdenbeslag op polis van levens- of spaarverzekering of lijfrente

 
 
 

14.4.10. Retentierecht en derdenbeslag

 
 
 

14.4.11. Opheffing van het derdenbeslag

 
 
 

14.4.12. Onverschuldigde betaling en derdenbeslag

 
 
 

14.4.13. Derdenbeslag onder de Staat of de ontvanger en het doen van verklaring

 
 
 

14.4.14. Derdenbeslag op voorlopige teruggaaf

 
 
 

14.5. Beslag op schepen

 
 
 

14.5.1. Beletten van het vertrek van het schip

 
 
 

14.5.2. De executie van schepen

 
 
 

14.5.3. Afgelasting van de verkoop van een schip

 
 
 

14.5.4. Deskundige hulp en beslag op schepen

 
 
 

14.5.5. Opheffing van het beslag op schepen

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16. Doorlopend beslag

 
 
 

16.1. Voor 1 januari 2011 gelegde derdenbeslagen

 
 
 

Artikel 17. Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel

 
 
 

17.1. Aanhouden tenuitvoerlegging bij verzet

 
 
 

17.2. Verzet tegen tenuitvoerlegging van dwangbevel bij onjuiste adressering

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19. Doen van een vordering

 
 
 

19.1. Vordering algemeen

 
 
 

19.1.1. Bekendmaking vordering

 
 
 

19.1.2. Voldoen aan de vordering

 
 
 

19.1.3. Niet voldoen aan de vordering

 
 
 

19.1.4. Intrekken van een vordering

 
 
 

19.1.5. Vermindering of vernietiging van de belastingaanslag in relatie tot vordering

 
 
 

19.1.6. Doorbreken beslagverboden en vordering

 
 
 

19.1.6a. Toepassing 5%-regeling

 
 
 

19.1.6b. Geen vordering voor corona bonus zorgprofessional

 
 
 

19.1.7. Notoire wanbetaler en vordering

 
 
 

Artikel 19.1.8. Vordering ten laste van de echtgenoot

 
 
 

19.2. De faillissementsvordering

 
 
 

19.2.1. Aan te melden schulden in faillissement

 
 
 

19.2.2. Belastingschulden ontstaan gedurende een surseance zijn boedelschulden in faillissement

 
 
 

19.2.3. Opkomen in faillissement

 
 
 

19.3. Vorderingen met betrekking tot periodieke uitkeringen

 
 
 

19.3.1. Overwegen van vordering op periodieke uitkeringen

 
 
 

19.3.2. Vooraankondiging van vordering op periodieke uitkeringen

 
 
 

19.3.3. Beslagvrije voet en vordering op periodieke uitkeringen

 
 
 

19.3.3a. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

19.3.4. Beslagvrije voet voor belastingschuldige zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

 
 
 

19.3.5. Belastingschuldige woont in buitenland en beslagvrije voet

 
 
 

19.3.6. [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

19.3.7. Periodieke uitkeringen onder de bijstandsnorm

 
 
 

19.3.8. Vordering in relatie tot voorlopige teruggaaf

 
 
 

19.4. Beslagvrije voet en overheidsvordering

 
 
 

19.5. Vrij te laten bedrag en betalingsvordering bij geen adres in Nederland

 
 
 

Artikel 20. Lijfsdwang

 
 
 

20.1. Voorwaarden lijfsdwang

 
 
 

20.2. Geen dreiging met lijfsdwang

 
 
 

20.3. Toepassing van lijfsdwang

 
 
 

20.4. Lijfsdwang met vonnis ex

 
 
 

20.5. Lijfsdwang in geval van civiele vordering

 
 
 

Artikel 21. Voorrecht rijksbelastingen

 
 
 

21.1. Begrippen bodemzaken en bodemvoorrecht

 
 
 

21.2. Bestuurlijke boete en bodemvoorrecht

 
 
 

21.3. Bodemvoorrecht buiten faillissement en bezitloos pandrecht

 
 
 

21.4. Bodemvoorrecht in faillissement en in de WSNP

 
 
 

21.5. Tijdsduur voorrecht

 
 
 

21.6. Geheel of gedeeltelijk afzien van voorrang

 
 
 

Artikel 22. Bodemrecht

 
 
 

22.1. Werkingssfeer en reikwijdte bodemrecht

 
 
 

22.2. Bodemrecht en bestuurlijke boeten

 
 
 

22.3. Overbetekening bodembeslag

 
 
 

22.4. Volgorde uitwinning bodembeslag buiten faillissement

 
 
 

22.5. Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement

 
 
 

22.6. Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar

 
 
 

22.7. Bodemrecht en voorrang

 
 
 

22.8. Verzet en beroep

 
 
 

22.8.1. Verzet tegen bodembeslag

 
 
 

22.8.2. Taken met betrekking tot de schriftelijke mededeling ex inzake bodembeslag

 
 
 

22.8.3. Opschorting verkoop na verzet in rechte tegen bodembeslag

 
 
 

22.8.4. Beroepschrift ex

 
 
 

22.8.5. Beroepschriftprocedure ex

 
 
 

22.8.6. Taak van de ontvanger met betrekking tot beroepschrift ex

 
 
 

22.8.7. Beslissing directeur op het beroepschrift tegen een bodembeslag

 
 
 

22.8.8. Onduidelijk bezwaar tegen bodembeslag

 
 
 

22.8.9. Samenloop administratief beroep en verzet tegen bodembeslag

 
 
 

22.8.10. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

22.8.11. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

22.8.12. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

22.9. Terughoudend beleid bij reëel eigendom derde

 
 
 

22.9.1. Algemeen

 
 
 

22.9.2. Lease

 
 
 

22.9.2.1. Leaseregeling

 
 
 

22.9.2.2. [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

22.9.2.3. Beëindiging operationele leaseovereenkomst

 
 
 

Artikel 22bis. Mededeling

 
 
 

Artikel 22a. Bijzonder verhaalsrecht in relatie tot autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen

 
 
 

22a.1. Autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 23a. Bijzonder verhaalsrecht op goederen van het afgezonderd particulier vermogen en op goederen van een derde waarin het afgezonderd particulier vermogen een belang heeft van 5 percent of meer

 
 
 

23a.1. Wanneer kan het bijzonder verhaalsrecht worden ingeroepen

 
 
 

23a.2. Volgorde van uitwinning van daarvoor in aanmerking komende goederen.

 
 
 

Artikel 24. Verrekening

 
 
 

24.1. Wanneer verrekening

 
 
 

24.1.1. Verrekening voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en beslagvrije voet

 
 
 

24.2. Betwiste schuld en verrekening

 
 
 

24.3. Reikwijdte van de verrekening

 
 
 

24.3a. Verrekening teruggaaf

 
 
 

24.4. Bekendmaking verrekening

 
 
 

24.5. Verrekening en fiscale eenheid vennootschapsbelasting

 
 
 

24.5a. Verrekeningsbevoegdheid fiscale eenheid vennootschapsbelasting tijdens faillissement

 
 
 

24.6. Instemmingsregeling bij cessie en verpanding

 
 
 

24.6.1. Geen verrekening bij instemming cessie of verpanding

 
 
 

24.6.2. Mogelijkheid van cessie of verpanding uit te betalen bedragen

 
 
 

24.6.3. Instemming of weigering met een cessie of verpanding

 
 
 

24.6.4. Beroepsprocedure weigeren instemming cessie of verpanding en

 
 
 

24.6.5. Bekendmaking beschikking directeur bij cessie of verpanding

 
 
 

24.6.6. Houding ontvanger bij procedure tegen weigeren instemming met cessie of verpanding

 
 
 

Artikel 25. Uitstel van betaling

 
 
 

25.1. Algemene uitgangspunten uitstelbeleid

 
 
 

25.1.1. Houding van de ontvanger tijdens behandeling verzoek om uitstel

 
 
 

25.1.2. Toewijzing van het verzoek om uitstel van betaling

 
 
 

25.1.3. Redenen afwijzing verzoek om uitstel

 
 
 

25.1.4. Redenen beëindigen uitstel

 
 
 

25.1.5. Beëindigen van een betalingsregeling met meer dan één termijn

 
 
 

25.1.6. Van rechtswege vervallen van een verleend uitstel

 
 
 

25.1.7. Geen invordering tijdens verleend uitstel

 
 
 

25.1.8. Na (afwijzen) uitstel veertien dagen wachttijd

 
 
 

25.1.9. Uitstel voor een ambtshalve belastingaanslag

 
 
 

25.1.10. Uitstel voor een aanslag ter behoud van rechten

 
 
 

25.1.11. Uitstel voor een bestuurlijke boete

 
 
 

25.1.12. [Vervallen per 01-07-2016]

 
 
 

25.1.13. Zekerheid bij uitstel

 
 
 

25.1.14. Tijdstip indiening verzoek om uitstel

 
 
 

25.1.15. Verzoekschriften aan andere instellingen

 
 
 

25.2. Uitstel in verband met bezwaar tegen een belastingaanslag

 
 
 

25.2.1. Bezwaar tegen hoogte belastingaanslag

 
 
 

25.2.2. Bezwaarschrift geldt als verzoek om uitstel; beroepschrift niet

 
 
 

25.2.2.a. Afzonderlijk verzoek om uitstel in verband met een bezwaarschrift

 
 
 

25.2.2.b. Nadere gegevens

 
 
 

25.2.3. De beslissing op het verzoek om uitstel van betaling

 
 
 

25.2.4. Uitstel in verband met een onderlinge overlegprocedure

 
 
 

25.2.5. Zekerheid bij uitstel in verband met bezwaar

 
 
 

25.2.6. Onherroepelijke invorderingsmaatregelen voor bestreden belastingschuld

 
 
 

25.2.7. Verrekening tijdens uitstel in verband met bezwaar

 
 
 

25.2.7a. Nadere voorwaarden bij herbeoordeling verleend uitstel

 
 
 

25.2.8. Geen uitstel voor het niet-bestreden bedrag

 
 
 

25.2.9. Ten onrechte uitstel voor het gehele bedrag van de belastingaanslag

 
 
 

25.3. Uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag

 
 
 

25.3.1. Uitstel in verband met een belastingteruggaaf en andere uit te betalen bedragen

 
 
 

25.3.2. Berekening van het uit te betalen bedrag bij uitstel

 
 
 

25.3.3. Beslissing op het verzoek om uitstel in verband met een uit te betalen bedrag

 
 
 

25.3.4. Verrekening en uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag

 
 
 

25.4. Uitstel in verband met betalingsproblemen

 
 
 

25.4.1. Beslissing op een verzoek om uitstel in verband met betalingsproblemen

 
 
 

25.4.2. Uitstel en autobelasting

 
 
 

25.4.3. Verrekening tijdens een betalingsregeling

 
 
 

25.4.4. Uitstel in verband met faillissement, WSNP en surseance

 
 
 

25.4.5. Uitstel van betaling erfbelasting bij verkrijging eigen woning door broers of zussen van de erflater

 
 
 

25.4.6. Tijdelijke goedkeuring voor uitstel van betaling voor schrijnende situaties in de erfbelasting

 
 
 

25.5. Betalingsregeling voor particulieren

 
 
 

25.5.1. Duur betalingsregeling particulieren

 
 
 

25.5.2. Voorwaarden aan betalingsregeling particulieren

 
 
 

25.5.3. Kort uitstel particulieren

 
 
 

25.5.4. Behandeling verzoek betalingsregeling particulieren

 
 
 

25.5.5. Vermogen en betalingsregeling particulieren

 
 
 

25.5.6. Betalingscapaciteit en betalingsregeling particulieren

 
 
 

25.5.7. Berekening betalingscapaciteit – bijzondere uitgaven

 
 
 

25.5.8. Berekening betalingscapaciteit – aflossingsverplichtingen aan derden

 
 
 

25.5.9. Berekening betalingscapaciteit – extra inkomsten

 
 
 

25.5.10. Belastingschuldige stelt zelf een betalingsregeling voor

 
 
 

25.5.11. Betalingsregeling langer dan twaalf maanden

 
 
 

25.6. Betalingsregeling voor ondernemers

 
 
 

25.6.1. Duur betalingsregeling ondernemers

 
 
 

25.6.2. Voorwaarden betalingsregeling ondernemers

 
 
 

25.6.2a. Bijzondere omstandigheden betalingsregeling ondernemers

 
 
 

25.6.2b. Verklaring derde deskundige

 
 
 

25.6.2c. Geen uitstel voor ondernemers in verband met betalingsproblemen als al kort uitstel is verleend

 
 
 

25.6.2d. Kort uitstel van betaling voor ondernemers

 
 
 

25.6.3. Uitstelbeleid particulieren geldt voor ex-ondernemers

 
 
 

25.6.4. Uitstel voor ondernemers en overheidssteun/subsidie

 
 
 

25.7. Administratief beroep

 
 
 

25.7.1. Toetsing uitstelbeschikking door directeur

 
 
 

25.7.2. Beroepsfase uitstel

 
 
 

25.7.3. Beslissing directeur op beroepschrift bij uitstel

 
 
 

25.7.4. Niet tijdig beslissen op een verzoek om uitstel

 
 
 

25.7.5. Beroep, bezwaar, of nieuw verzoek om uitstel van betaling bij de ontvanger

 
 
 

Artikel 25a. Uitstel van betaling exitheffingen inkomstenbelasting

 
 
 

Artikel 25a.1. Beoordeling zekerheid bij uitstel van betaling ter zake van exitheffingen

 
 
 

Artikel 25b. Uitstel van betaling exitheffingen vennootschapsbelasting

 
 
 

Artikel 25b.1. Beoordeling zekerheid bij uitstel van betaling ter zake van exitheffingen

 
 
 

Artikel 26. Kwijtschelding van belastingen

 
 
 

26.1. Algemene uitgangspunten kwijtscheldingsbeleid

 
 
 

26.1.1. Kwijtschelding van betaalde belastingschulden

 
 
 

26.1.2. Het indienen van een verzoek om kwijtschelding

 
 
 

26.1.3. Niet ingevuld of onjuist ingevuld verzoekformulier om kwijtschelding

 
 
 

26.1.4. Gegevens en normen ten tijde van indiening verzoek om kwijtschelding

 
 
 

26.1.5. Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding onder voorwaarden

 
 
 

26.1.6. Motivering afwijzing van het verzoek om kwijtschelding

 
 
 

26.1.7. Na afwijzen kwijtschelding veertien dagen wachttijd bij voortzetting invordering

 
 
 

26.1.8. Mondeling meedelen afwijzen kwijtschelding

 
 
 

26.1.9. Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend

 
 
 

26.1.10. Begrip ‘ex-ondernemer’ en kwijtschelding

 
 
 

26.1.11. Verzoekschriften aan andere instellingen

 
 
 

26.2. Kwijtschelding van rijksbelastingen voor particulieren

 
 
 

26.2.1. Vermogen en kwijtschelding particulieren

 
 
 

26.2.2. De inboedel en kwijtschelding particulieren

 
 
 

26.2.3. De auto en kwijtschelding particulieren

 
 
 

26.2.4. Saldo op bankrekening en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.5. De eigen woning en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.6. Vermogen van kinderen en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.7. Nalatenschappen en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.8. [Vervallen per 27-02-2009]

 
 
 

26.2.9. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

26.2.10. Betalingscapaciteit en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.11. Vakantiegeld en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.12. Studiefinanciering en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.13. Bijzondere bijstand/ouderlijke bijdrage en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.13a. Persoonsgebonden budget en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.14. Betalingen op belastingschulden en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.15. Woonlasten en kwijtschelding van belasting van voorhuwelijkse belastingschulden

 
 
 

26.2.15.a. [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

26.2.16. Uitgaven in verband met onderhoudsverplichtingen en kwijtschelding voor particulieren

 
 
 

26.2.17. Kwijtschelding tijdens WSNP

 
 
 

26.2.18. Inkomen wikker

 
 
 

26.2.19. Normpremie ziektekostenverzekering begrepen in de bijstandsuitkering

 
 
 

26.2.20. Onderhoud gezinsleden in het buitenland

 
 
 

26.3. Kwijtschelding van rijksbelastingen voor ondernemers

 
 
 

26.3.1. Kwijtschelding voor ondernemers bij een saneringsakkoord

 
 
 

26.3.2. Aansprakelijkheid en kwijtschelding voor ondernemers

 
 
 

26.3.3. Voorwaarden tot deelname aan een saneringsakkoord

 
 
 

26.3.4. Toepassingsbereik saneringsakkoord

 
 
 

26.3.5. Ten minste dubbele percentage en saneringsakkoord

 
 
 

26.3.6. Bestuurlijke boeten en saneringsakkoord

 
 
 

26.3.7. Rente en kosten en saneringsakkoord

 
 
 

26.3.8. Speciale crediteuren en saneringsakkoord

 
 
 

26.3.9. Betaling bedrag saneringsakkoord

 
 
 

26.4. Administratief beroep

 
 
 

26.4.1. Administratief beroep tegen de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding

 
 
 

26.4.2. Herhaald verzoek om kwijtschelding

 
 
 

26.4.3. Beroepsfase kwijtschelding

 
 
 

26.4.4. Gegevens en normen eerste verzoek om kwijtschelding

 
 
 

26.4.5. Beslissing directeur op beroep bij kwijtschelding

 
 
 

26.4.6. Invordering tijdens administratief beroep en herhaald verzoek om kwijtschelding en ambtshalve behandeling beroepschrift

 
 
 

26.4.7. Niet tijdig beslissen op een verzoek om kwijtschelding

 
 
 

26.5. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

26.5.1. [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

26.6. Geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing verzoek om kwijtschelding

 
 
 

Artikel 27. Verjaring

 
 
 

27.1. Versnelde invordering en verjaring

 
 
 

27.2. Aansprakelijkgestelden en verjaring

 
 
 

27.3. Stuiting van de verjaring

 
 
 

27.4. Schorsing van de verjaring

 
 
 

27.5. Afstand van verjaring

 
 
 

27.6. Rente en kosten en verjaring

 
 
 

27.7. Na verjaring geen civiele invordering

 
 
 

27.8. Verjaring van belastingteruggaven

 
 
 

Artikel 27a. Betalingskorting

 
 
 

27a.1. Verlenen betalingskorting en vermindering van de belastingaanslag

 
 
 

27a.2. Bijzondere situaties

 
 
 

Artikel 28. Invorderingsrente

 
 
 

28.1. [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

28.2. Correctie berekende invorderingsrente

 
 
 

28.3. Vermindering terecht in rekening gebrachte invorderingsrente

 
 
 

28.3a. Vermindering in rekening gebrachte invorderingsrente bij uitstel van betaling op grond van

 
 
 

28.4. [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

28.5. [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

28.6. Kwijtschelding invorderingsrente niet mogelijk

 
 
 

28.7. [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

28.7.1. [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

28.7.2. [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 28a. en

 
 
 

Artikel 28c

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30. Beschikking betalingskorting en invorderingsrente

 
 
 

30.1. Beschikking terugnemen betalingskorting

 
 
 

30.2. Verzoek tot vermindering rente is bezwaar

 
 
 

30.3. Betalingskorting en invorderingsrente – (hoger) beroep en cassatie

 
 
 

30.4. Teruggenomen betalingskorting en invorderingsrente: uitstel van betaling

 
 
 

30.5. Geen bezwaar mogelijk tegen de niet verleende betalingskorting

 
 
 

Artikel 31. en

 
 
 

Artikel 32. Samenloop fiscale en civiele aansprakelijkheidsbepalingen

 
 
 

32.1. Keuze aansprakelijkheid

 
 
 

32.2. Gemeenschapsschulden

 
 
 

32.3. [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 33. Aansprakelijkheid van bestuurder, leider vaste inrichting, vaste vertegenwoordiger en vereffenaar voor alle rijksbelastingen

 
 
 

33.1. Leider vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger bij aansprakelijkheid

 
 
 

33.2. Feitelijke vestiging bij aansprakelijkheid

 
 
 

33.3. Lichaam dat is ontbonden bij aansprakelijkheid

 
 
 

33.4. Vereffenaar bij aansprakelijkheid

 
 
 

33.5. [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

33.6. Gewezen bestuurder bij aansprakelijkheid

 
 
 

33.7. Disculpatie bestuurders, leiders en vaste vertegenwoordigers

 
 
 

Artikel 33a. Aansprakelijkheid van begunstigden

 
 
 

Artikel 34. Inlenersaansprakelijkheid

 
 
 

34.1. Vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel

 
 
 

34.2. Extraterritoriale werking van de inlenersaansprakelijkheid

 
 
 

34.3. Volgorde aansprakelijkstelling bij inlening

 
 
 

34.3.1. [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

34.4. Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening

 
 
 

34.4.1. Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid door betaling via de g-rekening

 
 
 

34.4.2. Inlenersaansprakelijkheid bij WSNP of faillissement uitlener

 
 
 

34.4.3. Wanprestatie/onrechtmatig handelen en inlenersprakelijkheid

 
 
 

34.4.4. Surseance en inlenersaansprakelijkheid

 
 
 

34.5. [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

34.6. Disculpatie van de inlener

 
 
 

34.6.1. Voorwaarden disculpatie van inlener van SNA-gecertificeerde uitzendondernemingen

 
 
 

34.6.2. Alternatief voor het storten op de G-rekening voor in een OESO-land beursgenoteerde uitzendondernemingen

 
 
 

34.6.3. Overgangsregeling

 
 
 

34.7. Verklaring betalingsgedrag uitlener

 
 
 

34.8. De omvang van de aansprakelijkheid

 
 
 

34.8.1. Berekening omvang inlenersaansprakelijkheid voor de loonheffingen

 
 
 

34.8.2. Inlenersaansprakelijkheid en anoniementarief

 
 
 

34.8.3. Samenloop derdenbeslag en inlenersaansprakelijkheid

 
 
 

34.9. Latere brutering en inlenersaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 35. Ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.1. Berekening omvang ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.2. Het begrip aannemer en ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.2.1. Werk van stoffelijke aard

 
 
 

35.2.2. Vervoersovereenkomsten en werk van stoffelijke aard

 
 
 

35.2.3. Het uitvoeren van een werk buiten dienstbetrekking

 
 
 

35.3. Het begrip eigenbouwer

 
 
 

35.3.1. Eigenbouwerschap – beoordeling van geval tot geval

 
 
 

35.3.2. Het begrip bedrijf en eigenbouwerschap

 
 
 

35.3.3. De normale bedrijfsuitoefening en eigenbouwerschap

 
 
 

35.3.4. Uitbesteding werk en eigenbouwerschap

 
 
 

35.3.5. Woningcorporaties en eigenbouwerschap

 
 
 

35.3.6. Gemeentelijke grondbedrijven en eigenbouwerschap

 
 
 

35.3.7. Winkelbedrijf in de confectiesector en eigenbouwerschap

 
 
 

35.4. Extraterritoriale werking van de ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.5. Ketenaansprakelijkheid en g-rekening

 
 
 

35.5.1. Vrijwaring ketenaansprakelijkheid door betaling via de g-rekening

 
 
 

35.5.2. Ketenaansprakelijkheid bij WSNP of faillissement onderaannemer

 
 
 

35.5.3. Wanprestatie/onrechtmatig handelen en ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.5.4. Surseance en ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.6. [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

35.6.1. [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

35.6.2. [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

35.7. Samenloop derdenbeslag en ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.8. (Niet-)verwijtbaarheid en ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.8.1. Gehele keten moet niet-verwijtbaar zijn

 
 
 

35.8.2. Wanneer verwijtbaarheid

 
 
 

35.9. Het anoniementarief en ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.10. Latere brutering en ketenaansprakelijkheid

 
 
 

35.11. Volgorde aansprakelijkstelling binnen de keten

 
 
 

35.11.1. [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

35.12. Verklaring inzake de nakoming van fiscale verplichtingen

 
 
 

35.12.1. Verklaring betalingsgedrag onderaannemer

 
 
 

35.12.2. Twee soorten verklaringen betalingsgedrag onderaannemer

 
 
 

35.12.3. Verklaring betalingsgedrag en ambtshalve aanslagen

 
 
 

35.12.4. Verklaring betalingsgedrag en naheffingsaanslagen

 
 
 

35.12.5. Verklaring betalingsgedrag en bezwaar of (hoger) beroep tegen naheffingsaanslagen

 
 
 

35.12.6. Geen aansprakelijkheid voor de ontvanger

 
 
 

35.12.7. Beslistermijn verzoek betalingsgedrag

 
 
 

35.12.8. Wanneer geen verklaring betalingsgedrag

 
 
 

35.12.9. Nieuwe ondernemer en verklaring betalingsgedrag

 
 
 

35.12.10. Zelfstandige zonder personeel en verklaring betalingsgedrag

 
 
 

35.12.11. Curator/bewindvoerder en verklaring betalingsgedrag

 
 
 

Artikel 35a. Opdrachtgeversaansprakelijkheid

 
 
 

35a.1. Dienstbetrekking en opdrachtgeversaansprakelijkheid

 
 
 

35a.2. Normale uitoefening van het bedrijf en opdrachtgeversaansprakelijkheid

 
 
 

35a.3. Reikwijdte opdrachtgeversaansprakelijkheid

 
 
 

35a.4. Volgorde aansprakelijkstelling bij opdrachtgeversaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 35b. Aansprakelijkheid van een koper van een bestaande zaak

 
 
 

35b.1. Kopersaansprakelijkheid en vrijwaring

 
 
 

35b.2. Volgorde aansprakelijkstelling bij kopersaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 36. Bestuurdersaansprakelijkheid

 
 
 

36.1. Samenloop met bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

 
 
 

36.2. Gegevensverstrekking aan de curator en bestuurdersaansprakelijkheid

 
 
 

36.3. Curator is niet aansprakelijk op grond van

 
 
 

36.4. Kennelijk onbehoorlijk bestuur

 
 
 

36.4.1. Wanneer kennelijk onbehoorlijk bestuur

 
 
 

36.4.2. Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur

 
 
 

36.5. Melding betalingsonmacht

 
 
 

36.5.1. Betalingsonmacht en de wijze van melding daarvan

 
 
 

36.5.2. Verzoek waaruit betalingsproblemen blijken en melding betalingsonmacht

 
 
 

36.5.3. Melding betalingsonmacht ten kantore

 
 
 

36.5.4. Termijn melding betalingsonmacht

 
 
 

36.5.5. Uitstel van betaling in verband met bezwaar en (hoger) beroep en melding betalingsonmacht

 
 
 

36.5.6. Surseance en melding betalingsonmacht

 
 
 

36.5.7. Faillissement en melding betalingsonmacht

 
 
 

36.5.8. Melding betalingsonmacht – twee fasen

 
 
 

36.5.9. Beoordeling van de melding betalingsonmacht – 1e fase

 
 
 

36.5.10. Na melding betalingsonmacht 1e fase – opvragen nadere gegevens

 
 
 

36.5.11. Beoordeling van de melding betalingsonmacht – 2e fase

 
 
 

36.5.12. Geldigheidsduur van de melding betalingsonmacht

 
 
 

36.5.13. Driejaarsperiode bij doorlopende melding betalingsonmacht

 
 
 

36.6. Aansprakelijkheid bestuurder

 
 
 

36.6.1. Bewijslastverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid

 
 
 

36.6.2. Disculpatiemogelijkheid gewezen bestuurder

 
 
 

36.6.3. Aansprakelijkheid nieuwe bestuurder

 
 
 

36.7. Geen administratieve controle bij bestuurder

 
 
 

36.8. Aansprakelijkheid bestuurders van publiekrechtelijke rechtspersonen

 
 
 

Artikel 36a. [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

36a.1. [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 36b. Aansprakelijkheid bestuurder voor aansprakelijkheidsschuld lichaam

 
 
 

36b.1. Fiscale eenheid voor de omzetbelasting

 
 
 

Artikel 37. Aansprakelijkheid voor loon- en omzetbelasting

 
 
 

37.1. Aansprakelijkheid voor loon- en omzetbelasting voor leider van in Nederland verrichte werkzaamheden

 
 
 

37.2. Volgorde aansprakelijkstelling loonheffingen ter zake van beroepssporters en dergelijke

 
 
 

Artikel 38. Aansprakelijkheid voor loon- en kansspelbelasting

 
 
 

38.1. Geen aansprakelijkstelling voor loon- en kansspelbelasting bij goede trouw

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40. Aansprakelijkheid van de vervreemder van aandelen of een belang

 
 
 

40.1. Vervreemding van aandelen

 
 
 

40.2. Geen aansprakelijkheid voor de vervreemder van aandelen of een belang voor zover zekerheid is gesteld

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42. Aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting

 
 
 

42.1. Reikwijdte aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting

 
 
 

Artikel 42a. en

 
 
 

Artikel 42d. Aansprakelijkheid voor verschuldigde omzetbelasting door pandhouder, hypotheekhouder of executant

 
 
 

42d.1. Hoofdelijke aansprakelijkheid en verhaal op de opbrengst

 
 
 

Artikel 43. Aansprakelijkheid fiscale eenheid omzetbelasting

 
 
 

43.1. Teruggaaf omzetbelasting aan fiscale eenheid

 
 
 

43.2. Uitstel van betaling – verzoek om verrekening en fiscale eenheid omzetbelasting

 
 
 

Artikel 43a

 
 
 

Artikel 44. Aansprakelijkheid voor aan een derde toegerekende inkomensbestanddelen

 
 
 

44.1. Aansprakelijkheid kind voor inkomensbestanddelen die aan de ouder zijn toegerekend

 
 
 

Artikel 44a. Aansprakelijkheid verzekeraars van lijfrenten en beroepspensioenen

 
 
 

44a.1. Aansprakelijkstelling van verzekeraar van lijfrenten en beroepspensioenen blijft achterwege

 
 
 

44a.2. Omvang aansprakelijkheid verzekeraar van lijfrenten en beroepspensioenen

 
 
 

Artikel 44b

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46. Aansprakelijkheid voor rechten van successie of erfbelasting, overgang en schenking of schenkbelasting

 
 
 

46.1. Volgorde aansprakelijkstelling voor successierecht of erfbelasting

 
 
 

46.2. Buiten Nederland wonende verkrijgers en successierecht of erfbelasting

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48. Beperking aansprakelijkheid van erfgenamen

 
 
 

48.1. Beneficiaire aanvaarding

 
 
 

48.2. Invordering ten laste van een erfgenaam blijft achterwege

 
 
 

Artikel 48a. Aansprakelijkheid van derden voor uitbetaalde bedragen inkomstenbelasting

 
 
 

Artikel 49. Formele bepalingen voor aansprakelijkstelling

 
 
 

49.1. Aansprakelijkstelling voor bestuurlijke boete

 
 
 

49.2. Aansprakelijkstelling voor invorderingsrente

 
 
 

49.2a. Vooraankondiging aansprakelijkstelling

 
 
 

49.3. De aansprakelijkstelling – in gebreke zijn

 
 
 

49.3.1. Wanneer in gebreke

 
 
 

49.3.2. In gebreke zijn en versnelde invordering

 
 
 

49.3.3. In gebreke zijn en een beschikking ‘geen verdere invorderingsmaatregelen’

 
 
 

49.4. Informatieverstrekking in beschikking aansprakelijkstelling keten- en inlenersaansprakelijkheid

 
 
 

49.5. Informatieverstrekking aan aansprakelijkgestelden

 
 
 

49.6. Aansprakelijkheid – eerst uitwinning belastingschuldige

 
 
 

49.7. Volgorde van aansprakelijk stellen

 
 
 

49.8. Bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie tegen de beschikking aansprakelijkstelling

 
 
 

49.8.1. Uitstel in verband met bezwaar tegen een beschikking aansprakelijkstelling

 
 
 

49.8.2. [Vervallen per 24-10-2008]

 
 
 

49.9. [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

49.9.1. [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

49.9.2. [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 51. Conservatoir beslag bij aansprakelijkheid

 
 
 

51.1. Conservatoir beslag en uitstel in verband met bezwaar

 
 
 

Artikel 52. Betalingstermijn beschikking aansprakelijkstelling

 
 
 

52.1. Vermindering van de belastingaanslag en aansprakelijkstelling

 
 
 

Artikel 53. Aansprakelijkheid: verhaalsrechten en kwijtschelding

 
 
 

53.1. Geen zelfstandige verjaring van de aansprakelijkheidsschuld

 
 
 

53.2. Ontslag van betalingsverplichting aansprakelijk gestelde bestuurder en verwijtbaarheid

 
 
 

Artikel 54. Mededeling aan de aansprakelijkgestelde

 
 
 

54.1. Betaling teruggaaf aanhouden bij aansprakelijkstelling

 
 
 

Artikel 55. tot en met

 
 
 

Artikel 58. Informatieverplichtingen van de belastingschuldige of de aansprakelijkgestelde

 
 
 

58.1. Geen invorderingsonderzoek tijdens een gerechtelijke procedure

 
 
 

58.2. Gegevens voor invordering van ‘eigen’ belastingschulden

 
 
 

58.3. Invorderingsonderzoek tijdens faillissement

 
 
 

Artikel 59. Informatieverplichting: gegevensdragers bij een derde

 
 
 

59.1. Teruggave gegevensdragers aan derde

 
 
 

Artikel 60. Formele bepalingen voor de informatieverplichtingen

 
 
 

60.1. Redelijke termijn voor verstrekken van informatie

 
 
 

60.2. Kwaliteit van de gegevens en wijze van verstrekking of beschikbaar stellen

 
 
 

Artikel 61. Geen geheimhoudingsplicht bij de informatieverplichtingen

 
 
 

61.1. Niet van de administratie gescheiden (beroeps-)vertrouwelijke gegevens

 
 
 

Artikel 62. Informatieverplichtingen van de administratieplichtige

 
 
 

62.1. Gerechtelijke verklaringsprocedure

 
 
 

Artikel 62bis

 
 
 

Artikel 62a

 
 
 

Artikel 63. tot en met

 
 
 

Artikel 63b. Bestuurlijke boeten

 
 
 

63b.1. Algemene uitgangspunten

 
 
 

63b.2. Betalingsverzuim bij aanslagbelastingen

 
 
 

63b.3. Verplichting toe te laten dat kopieën e.d. worden gemaakt

 
 
 

Artikel 63c. en

 
 
 

Artikel 65. Niet nakomen informatieverplichting: strafmaat voor misdrijf

 
 
 

65.1. Reikwijdte opzetcriterium bij misdrijf

 
 
 

Artikel 65a. en

 
 
 

Artikel 67. Geheimhoudingsplicht

 
 
 

67.1. Bekendmaking aan de belastingschuldige

 
 
 

67.2. Bekendmaking aan derden in het belang van de invordering

 
 
 

67.3. Informatieverstrekking aan gerechtsdeurwaarder over periodieke betalingen

 
 
 

Artikel 67a

 
 
 

Artikel 68. tot en met 70ca

 
 
 

Artikel 70cc. Overgangsrecht in verband met vervallen artikel 36a per 1 april 2017

 
 
 

Artikel 70cc.1. Disculpatiemogelijkheid aansprakelijkheid bestuurder voor vennootschapsbelasting tot 1 april 2017

 
 
 

Artikel 70d. tot en met 72

 
 
 

Artikel 73. Insolventieprocedures

 
 
 

73.1. Algemene uitgangspunten insolventieprocedures

 
 
 

73.1.1. Aanmelden belastingschulden in WSNP of faillissement

 
 
 

73.1.2. Invorderingsmaatregelen tijdens de toepassing van WSNP of faillissement

 
 
 

73.1.3. Boedelschulden

 
 
 

73.1.4. Proceskostengarantie

 
 
 

73.1.5. Belangenbehartiging door de bewindvoerder of de curator

 
 
 

73.1.6. Bodemvoorrecht in WSNP en faillissement

 
 
 

73.1.7. Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar

 
 
 

73.1.8. Uitstel in relatie tot WSNP en faillissement

 
 
 

73.1.9. Kwijtschelding in relatie tot WSNP en faillissement

 
 
 

73.1.10. Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot WSNP en faillissement

 
 
 

73.1.11. Toeslagenschuld in relatie tot MSNP, WSNP en faillissement

 
 
 

73.1.12. Verplichtingensignaal in relatie tot MSNP, WSNP en faillissement

 
 
 

73.2. insolventieprocedure – wettelijke schuldsanering

 
 
 

73.2.1. Kwijtschelding tijdens WSNP

 
 
 

73.2.2. De is beëindigd met een schone lei

 
 
 

73.2.3. De is beëindigd zonder schone lei of de schone lei is ingetrokken

 
 
 

73.2.4. De is tussentijds beëindigd

 
 
 

73.3. Insolventieprocedure – surséance

 
 
 

73.3.1. Uitstel, kwijtschelding en surséance

 
 
 

73.3.2. Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot surséance

 
 
 

73.3a. WHOA-akkoord

 
 
 

73.3a.1. Geldend beleid bij aangeboden WHOA-akkoord

 
 
 

73.3a.2. Voorwaarden WHOA-akkoord

 
 
 

73.3a.3. Gevolgen toetreding WHOA-akkoord

 
 
 

73.3a.4. Gevolgen homologatie WHOA-akkoord

 
 
 

73.4. Insolventieprocedure – faillissement

 
 
 

73.4.1. Faillissementsaanvraag – algemeen

 
 
 

73.4.2. Ontbinding van rechtspersonen in plaats van faillissementsaanvraag

 
 
 

73.4.3. Particulieren en faillissement

 
 
 

73.4.4. Saneringsaanbod en faillissementsaanvraag

 
 
 

73.4.5. Verzoek om uitstel van betaling vóór behandeling faillissementsaanvraag door rechter

 
 
 

73.4.6. Toestemming voor faillissementsaanvraag

 
 
 

73.4.7. [Vervallen per 25-02-2011]

 
 
 

73.4.8. Verlenen van steunvordering en faillissementsaanvraag

 
 
 

73.4.9. Verzet tegen faillietverklaring

 
 
 

73.4.10. Beroep op regresrecht in faillissement

 
 
 

73.4.11. Verzending of uitreiking aanslagbiljet bij faillissement

 
 
 

73.4.12. Opkomen in faillissement

 
 
 

73.4.13. Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement

 
 
 

73.4.14. Na de toepassing van het faillissement

 
 
 

73.4.15. Opening nationale (secundaire) insolventieprocedure

 
 
 

73.4.16. Omzetting faillissement in WSNP

 
 
 

73.5. Insolventieprocedure - minnelijke schuldsanering door leden van de NVVK of gemeenten

 
 
 

73.5.1. Voorwaarden voor MSNP

 
 
 

73.5.2. [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

73.5.3. Gevolgen uitstel MSNP voor invorderingsmaatregelen

 
 
 

73.5.4. Houding ontvanger tijdens uitstel MSNP

 
 
 

73.5.5. Intrekken uitstel gedurende MSNP

 
 
 

73.5.6. De schuldenaar voldoet aan zijn verplichtingen MSNP

 
 
 

73.5.7. Na de toepassing van de MSNP

 
 
 

73.5a. Insolventieprocedure - minnelijke schuldsanering door anderen dan leden van de NVVK of gemeenten

 
 
 

73.6. Insolventieprocedure – akkoorden

 
 
 

73.6.1. Buitengerechtelijk akkoord

 
 
 

73.6.2. [Vervallen per 01-07-2018]

 
 
 

73.6.2a. Betaling bedrag saneringsakkoord

 
 
 

73.6.3. Gevolgen buitengerechtelijk akkoord

 
 
 

73.6.4. Voorwaarden voor toetreding tot een gerechtelijk akkoord

 
 
 

73.6.5. Gevolgen toetreden tot gerechtelijk akkoord

 
 
 

73.6.6. Begrip belastingschuld en (buiten)gerechtelijk akkoord

 
 
 

73.6.7. Schuldig nalatig en (buiten)gerechtelijk akkoord

 
 
 

73.6.8. Gevolgen dwangakkoord

 
 
 

73.6.9. Kwijtschelding voor ondernemers bij een saneringsakkoord

 
 
 

73.7. Wettelijk breed moratorium

 
 
 

Artikel 74. Uitstel- en kwijtscheldingsfaciliteiten

 
 
 

74.1. Uitstelfaciliteiten op grond van – algemene uitgangspunten

 
 
 

74.1.1. Voorwaarden bij uitstel zonder schriftelijk verzoek

 
 
 

74.1.2. M-biljet is verzoek om uitstel

 
 
 

74.1.3. Conserverende aanslag met meerdere inkomensbestanddelen

 
 
 

74.1.4. Hoogte zekerheid

 
 
 

74.1.5. Versnelde invordering

 
 
 

74.1.6. Voorlopige conserverende aanslag gevolgd door conserverende aanslag

 
 
 

74.2. Uitstel op basis van

 
 
 

74.2.1. Zekerheid en

 
 
 

74.2.2. Verscheidene contracten en

 
 
 

74.2.3. Remigratie en

 
 
 

74.3. Duur van het uitstel op basis van

 
 
 

74.4. Nadere voorwaarden voor uitstel op basis van

 
 
 

74.5. Rente en uitstel op basis van

 
 
 

74.5a. Rente en uitstel op basis van

 
 
 

74.6. Schriftelijk verzoek en

 
 
 

74.6.1. [Vervallen per 01-07-2010]

 
 
 

74.6.2. [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

74.7. Beoordeling verzoek om uitstel en

 
 
 

74.7.1.

 
 
 

74.8. Uitstel op basis van

 
 
 

74.9.

 
 
 

74.10. Uitstel op basis van

 
 
 

74.11. Uitstel op basis van

 
 
 

Artikel 75. Kosten van vervolging

 
 
 

75.1. Gevorderde som bevat geen vervolgingskosten

 
 
 

75.2. Aan derden toekomende bedragen

 
 
 

75.3. Rechtsmiddelen en vervolgingskosten

 
 
 

75.4. Verzoek om vermindering vervolgingskosten aanmerken als bezwaar

 
 
 

75.5. Niet in rekening brengen van vervolgingskosten

 
 
 

75.6. Onverschuldigdheid van vervolgingskosten

 
 
 

75.7. Niet-verwijtbaarheid en vervolgingskosten

 
 
 

75.8. Versnelde invordering en vervolgingskosten

 
 
 

75.9. Aansprakelijkgestelden en vervolgingskosten

 
 
 

75.10. Geen kwijtschelding van vervolgingskosten

 
 
 

75.11. Limitering betekeningskosten dwangbevel

 
 
 

Artikel 76. Douane en invordering

 
 
 

76.1. Algemene uitgangspunten

 
 
 

76.2. Aanspreken borg

 
 
 

76.3 [Vervallen per 01-07-2014]

 
 
 

76.4. Uitwinnen van zekerheid voor rechten bij invoer

 
 
 

76.5. Bewaren invorderingsbescheiden

 
 
 

76.6. Geen zekerheid bij douaneschuld en versnelde invordering

 
 
 

Artikel 77. Verplichtingensignaal motorrijtuigenbelasting

 
 
 

77.1. Voorwaarden voor aanbrengen verplichtingensignaal

 
 
 

77.2. Waarschuwingsbrief voorafgaand aan signalering

 
 
 

77.3. Aanbrengen verplichtingensignaal

 
 
 

77.4. Verwijderen verplichtingensignaal

 
 
 

77.5. Verplichtingensignaal in relatie tot WSNP

 
 
 

77.6. De aantekening ‘katvanger’

 
 
 

Artikel 78. Internationale invordering

 
 
 

78.1. Doen van een verzoek in situaties die buiten de werking van de EU-Richtlijn 2010/24 vallen

 
 
 

78.2. Overleg met het ministerie

 
 
 

78.3. [Vervallen per 01-07-2017]

 
 
 

78.4. Eu-richtlijn 2008/55/eg

 
 
 

78.4.1. [Vervallen per 21-02-2012]

 
 
 

78.4.2. [Vervallen per 21-02-2012]

 
 
 

78.5. Overige internationale invordering

 
 
 

Artikel 79. Invordering van een toeslagschuld ( )

 
 
 

79.1. De betalingsherinnering en toeslagschuld

 
 
 

79.2. Invordering toeslagschuld door middel van vordering

 
 
 

79.3. Faillissement, WSNP en toeslagschuld

 
 
 

79.3a. Toeslagschuld ontstaan gedurende faillissement, WSNP of MSNP

 
 
 

79.3b. Toeslagschuld na de toepassing van de of MSNP

 
 
 

79.4. Minnelijke schuldsaneringsregeling, (buiten)gerechtelijk akkoord en toeslagschuld

 
 
 

79.4a. Wettelijk breed moratorium

 
 
 

79.5. Verrekening en toeslagschuld

 
 
 

Artikel 79.5a

 
 
 

Artikel 79.5b. Verrekening van kinderopvangtoeslag

 
 
 

79.6. Verrekening en uitstel van betaling toeslagschuld

 
 
 

79.7. Standaardbetalingsregeling toeslagschuld

 
 
 

79.8. Betalingsregeling toeslagschuld op basis van betalingscapaciteit

 
 
 

Artikel 79.8a. [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

79.9. Geen verdere invorderingsmaatregelen voor toeslagschuld treffen

 
 
 

Artikel 79.9a. Uitstel van betaling in verband met bezwaar of herzieningsverzoek tegen een terugvorderingsbeschikking

 
 
 

79.9b. Uitstel van betaling voor een bestuurlijke boete

 
 
 

79.10. Aansprakelijkheid partner voor toeslagschuld

 
 
 

79.11. Aansprakelijkheid van derden voor uitbetaalde toeslagen

 
 
 

79.12. Beslag door derden op toeslag

 
 
 

79.13. Informatieverzoek gerechtsdeurwaarder omtrent toeslag

 
 
 

79.14. Rijksadvocaat in civiele procedures over toeslagen

 
 
 

79.15. Verzoekschriften aan andere instellingen

 
 
 

Artikel 79.16. Uitbetaling van toeslagen aan een derde die failliet is gegaan of dreigt te failleren

 
 
 

Artikel 79.17. Versnelde invordering toeslagen

 
 
 

Artikel 79.18. Afboeking van de betaling van een toeslagschuld

 
 
 

79.19. Onverschuldigdheid vervolgingskosten toeslagschuld

 
 
 

79.20. Corrigeren invorderingsrente

 
 
 

Artikel 80. Invordering, en het moment van vaststelling van (naheffings)aanslagen

 
 
 

80.1. Tenuitvoerlegging termijndwangbevel

 
 
 

80.2. Moment van vaststelling van (naheffings)aanslagen