Wet publieke gezondheid [Tekst geldig vanaf 01-09-2021 tot 01-12-2021]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet publieke gezondheid

[Tekst geldig vanaf 01-09-2021 tot 01-12-2021]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, ter implementatie van de herziene Internationale Gezondheidsregeling en om beter voorbereid te zijn op infectieziektecrises, wenselijk is voor de infectieziektebestrijding regels te stellen betreffende de organisatie ervan en de informatieverplichtingen en de bevoegdheden tot optreden uit te breiden; dat het wenselijk is om deze regels samen met de bestaande bepalingen onder te brengen in één wet opdat een samenhangend geheel ontstaat; dat daarom de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektenwet en de Quarantainewet kunnen worden ingetrokken en worden vervangen door een wet voor de publieke gezondheid; dat het daarnaast wenselijk is om in deze wet een bepaling op te nemen omtrent een verplichte digitale gegevensopslag bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  de Internationale Gezondheidsregeling: de Internationale Gezondheidsregeling met Bijlagen (Trb. 2007, 34);

 2. b.

  Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 3. c.

  publieke gezondheidszorg: de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten;

 4. d.

  jeugdgezondheidszorg: de publieke gezondheidszorg, waarbij een landelijk preventief gezondheidszorgpakket actief wordt aangeboden aan alle jeugdigen tot 18 jaar;

 5. da.

  ouderengezondheidszorg: de publieke gezondheidszorg ten behoeve van personen boven de vijfenzestig jaar;

 6. e.

  groep A: Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), pokken, polio, severe acute respiratory syndrome (SARS), virale hemorragische koorts;

 7. f.

  groep B1: een humane infectie veroorzaakt door een dierlijk influenzavirus, difterie, pest, rabies, tuberculose;

 8. g.

  groep B2: buiktyfus (typhoid fever), cholera, hepatitis A, B en C, kinkhoest, mazelen, paratyfus, rubella, shigellose, shiga toxine producerende escherichia (STEC)/enterohemorragische escherichia coli-infectie, invasieve groep A streptokokkeninfectie, voedselinfectie, voor zover vastgesteld bij twee of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als een bron;

 9. h.

  groep C: de krachtens artikel 19 aangewezen infectieziekten;

 10. i.

  epidemie van een infectieziekte: een in korte tijd sterke toename van het aantal nieuwe patiënten lijdend aan een infectieziekte behorend tot groep A, B1, B2 of C;

 11. j.

  quarantaine: verblijf van een persoon die mogelijk besmet is met een infectieziekte behorend tot groep A in een door de burgemeester aangewezen gebouw, schip of in een aantal aangewezen ruimten daarbinnen, in verband met de bestrijding van de gevaren van die ziekte voor de volksgezondheid;

 12. k.

  medisch toezicht: medisch toezicht op een in quarantaine geplaatste persoon om te bezien of deze met een infectieziekte behorend tot groep A is geïnfecteerd en dientengevolge ziekteverschijnselen ontwikkelt;

 13. l.

  besmetting: de aanwezigheid van een vector, infectueus of giftig agens of infectueuze of giftige stof op of in een terrein, gebouw, goed of vervoermiddel, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan;

 14. m.

  infectie: het binnendringen en de ontwikkeling of vermenigvuldiging van een infectueus agens in het lichaam van mensen, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan;

 15. n.

  vector: een insect of ander dier dat normaliter een infectueus agens met zich meevoert waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan, dan wel een plant of substantie waarin een infectueus agens normaliter leeft waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan;

 16. o.

  lijk; een lijk in de zin van artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet op de lijkbezorging;

 17. p.

  haven: haven, inclusief de ankergebieden, ligplaatsen, kaden, steigers en, voor wat betreft zeehavens, aanvaarroutes vanuit zee, alsmede alle zich in de nabijheid daarvan bevindende bedrijven, opslagplaatsen en overige terreinen en gebouwen, die op grond van hun ligging, bestemming of gebruik moeten worden geacht daartoe te behoren;

 18. q.

  luchthaven: een terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en het landen van luchtvaartuigen met inbegrip van:

  1. 1°.

   de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond,

  2. 2°.

   de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer, of

  3. 3°.

   bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer;

 19. r.

  burgerexploitant: burgerexploitant als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 20. s.

  gebouw: elk bouwwerk dat een overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van het belijden van godsdienst of levensovertuiging;

 21. t.

  vervoermiddel: luchtvaartuig, schip, trein of wegvoertuig;

 22. u.

  goed: tastbaar product, met inbegrip van planten en met uitzondering van dieren, vervoermiddelen en lijken in de zin van artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet op de lijkbezorging;

 23. v.

  waar: eetwaar, waaronder tevens begrepen een kauwpreparaat, drinkwaar alsmede een andere roerende zaak, voor zover gebruikt in de sfeer van de particuliere huishouding of van een krachtens de Warenwet daarmee gelijkgestelde andere huishouding;

 24. w.

  vervoersexploitant: een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor een schip of luchtvaartuig dat een internationale reis maakt waarbij gebruik wordt gemaakt van een haven of luchthaven, of diens vertegenwoordiger;

 25. x.

  laboratorium: een laboratorium waar van het menselijk lichaam afgescheiden of afgenomen stoffen worden onderzocht ten behoeve van de diagnostiek van infectieziekten;

 26. y.

  samenwerkingsverband van registerloodsen: het voor de desbetreffende scheepvaartweg, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, aangewezen samenwerkingsverband van registerloodsen, waarin krachtens artikel 15, eerste lid, onderdeel b, onder 2, van de Loodsenwet, is voorzien;

 27. z.

  burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 28. aa.

  RIVM: het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het RIVM;

 29. ab.

  voorzitter van de veiligheidsregio: de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s ;

 30. ac.

  inspectie: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

 31. ac.

  referentielaboratorium: een laboratorium dat naar de laatste stand van de wetenschap gespecialiseerd is in de diagnostiek, surveillance en behandeling dan wel bestrijding van een specifieke ziekte of ziekteverwekker.

Hoofdstuk II. Taken publieke gezondheidszorg

§ 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

§ 2. Jeugdgezondheidszorg

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

§ 3. Ouderengezondheidszorg

 
 
 

Artikel 5a

 
 
 

§ 4. Infectieziektebestrijding

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 6a

 
 
 

Artikel 6b

 
 
 

Artikel 6ba

 
 
 

Artikel 6c

 
 
 

Artikel 6d

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

§ 5. Bevolkingsonderzoek

 
 
 

Artikel 12a

 
 
 

Hoofdstuk III. Landelijke en gemeentelijke nota gezondheidsbeleid

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Hoofdstuk IV. Gemeentelijke gezondheidsdiensten

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 15a [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen infectieziektebestrijding

 
 
 

§ 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

§ 2. Melding

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

§ 3. Maatregelen gericht op het individu

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

§ 4. Rechterlijke toetsing maatregelen tot isolatie, medisch onderzoek en quarantaine

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

§ 5. Maatregelen gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 47a

 
 
 

§ 6. Havens en luchthavens

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

§ 7. Certificaten van inenting

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Hoofdstuk Va. Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19

 
 
 

§ 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 58a. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 58b. Doel en reikwijdte

 
 
 

Artikel 58c. Procedurevoorschriften ministeriële regelingen

 
 
 

Artikel 58ca. Vangnet BES

 
 
 

Artikel 58d. Bevoegdheid voorzitter van de veiligheidsregio

 
 
 

Artikel 58e. Differentiatie en lokaal maatwerk

 
 
 

Artikel 58ea

 
 
 

§ 2. Veilige afstand en andere gedragsvoorschriften

 
 
 

Artikel 58f. Veilige afstand

 
 
 

Artikel 58g. Groepsvorming

 
 
 

Artikel 58h. Niet openstellen of voorwaarden voor openstelling van publieke plaatsen

 
 
 

Artikel 58i. Evenementen

 
 
 

Artikel 58j. Overige regels

 
 
 

Artikel 58k. Zorgplicht publieke plaatsen

 
 
 

Artikel 58l. Zorgplicht besloten plaatsen

 
 
 

Artikel 58m. Maatregelen voor openbare plaatsen

 
 
 

Artikel 58n. Maatregelen voor besloten plaatsen

 
 
 

Artikel 58nb. Quarantaineplicht Europees Nederland

 
 
 

Artikel 58nc. Uitzonderingen quarantaineplicht

 
 
 

Artikel 58nd. Verzoekschriftenprocedure

 
 
 

Artikel 58ne. Quarantaineverklaring

 
 
 

Artikel 58nf. Gegevensverwerking

 
 
 

Artikel 58ng. Aanvullende gegevensverstrekking en -verwerking papieren quarantaineverklaring

 
 
 

Artikel 58nh. Quarantaineplicht Caribisch Nederland

 
 
 

§ 3. Sectorspecifieke bepalingen

 
 
 

Artikel 58o. Zorgaanbieders en zorglocaties

 
 
 

Artikel 58p. Bedrijfsmatig personenvervoer

 
 
 

Artikel 58pa. Niet-bedrijfsmatig personenvervoer

 
 
 

Artikel 58q. Onderwijsinstellingen

 
 
 

Artikel 58r. Kinderopvang

 
 
 

§ 3a. Coronatoegangsbewijzen

 
 
 

Artikel 58ra. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 58rb. Voorwaarden

 
 
 

Artikel 58rc. Verstrekking testen

 
 
 

Artikel 58rd. Resultaat

 
 
 

Artikel 58re. Coronatoegangsbewijs

 
 
 

Artikel 58rf. Ontheffing en vrijstelling

 
 
 

Artikel 58rg. Geneeskundige behandelingsovereenkomst bij uitvoering test

 
 
 

§ 4. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 58s. Verantwoording en informatievoorziening

 
 
 

Artikel 58t

 
 
 

Artikel 58u. Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

 
 
 

Artikel 58v. Bestuurlijke boete

 
 
 

Hoofdstuk VI. Financiële bepalingen

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Hoofdstuk VII. Handhaving

 
 
 

§ 1. Toezicht

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 64a. Grondslag voor aanwijzing andere toezichthouders dan IGJ en NVWA

 
 
 

Artikel 64bis

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

§ 1a. Opsporing

 
 
 

Artikel 65a. Grondslag voor aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren

 
 
 

§ 2. Strafbepalingen

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 67a

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 68bis. Strafbaarstellingen en strafsancties regels

 
 
 

Hoofdstuk VIIa. Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 
 
 

Artikel 68a

 
 
 

Artikel 68b

 
 
 

Artikel 68c

 
 
 

Artikel 68d [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 68e

 
 
 

Artikel 68f

 
 
 

Artikel 68g

 
 
 

Artikel 68h

 
 
 

Artikel 68i

 
 
 

Artikel 68j

 
 
 

Artikel 68k

 
 
 

Artikel 68ka. Last onder dwangsom BES

 
 
 

Artikel 68kb. Bestuurlijke boete BES

 
 
 

Artikel 68l

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Slotformulier en ondertekening