Kabinet presenteert brede aanpak voor jongeren na corona

09 juli 2021

De coronacrisis heeft de levens van jongeren sterk ontregeld. Daarom komt het demissionair kabinet nu met een agenda die zich richt op herstel en toekomstperspectief voor de jongeren. De agenda is mede tot stand gekomen op initiatief van wethouder jeugd Reshma Roopram van Barendrecht. Zij riep het kabinet mede namens 150 andere wethouders op tot actie.

Deltaplan jeugd

Roopram stuurde begin februari samen met – toen nog – veertig andere wethouders jeugd en belangenorganisaties een brandbrief naar premier Rutte, de rest van het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer. Al snel sloten zich daar nog ruim honderd andere wethouders bij aan. Ook PvdA-Kamerlid Lilian Ploumen, kaartte het probleem aan. In een motie van Ploumen (Kamerstukken II, 2020/21, 25 295, nr. 960) en tien mede-indieners wordt de regering verzocht met een zogeheten deltaplan jeugd te komen.

Wethouder Roopram in februari in een interview met Gemeente.nu: ‘Met staatssecretaris Blokhuis is nu afgesproken om te komen met een agenda in drie fases. Daarin komen zowel perspectief voor de jongeren als oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.’

Aandacht voor jongeren

Die agenda is er nu. De agenda bouwt voort op de omvangrijke bestaande steunpakketten voor jongeren, die al tijdens de coronacrisis zijn gelanceerd. Jongeren zelf worden nadrukkelijk bij de agenda betrokken, zoals via het nieuwe Jongerenpanel Mentale Gezondheid.

Het kabinet vindt het belangrijk om aandacht te schenken aan jongeren. Daarbij gaat het vooral om bestaanszekerheid, kansengelijkheid en veerkracht. Denk aan het vroeg signaleren van schulden en schooluitval. Of aan het bevorderen van gelijke kansen bij de zoektocht naar een baan of stage. Ook komt in de agenda aandacht voor meer passende woonplekken voor jongeren, voor sociaal-emotionele ontwikkeling en voor mentaal welzijn. Daarnaast wil het kabinet investeren in het toekomstperspectief van jongeren in kwetsbare wijken.

Omdat de verschillende leefdomeinen zoals school, werk, wonen en ondersteuning in het leven van jongeren in elkaar overlopen, is het van belang dat de opgaven in de agenda voor herstel en perspectief in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen partijen op alle niveaus. Het volgende kabinet zal besluiten over de uitvoering van deze agenda voor de jeugd, en de middelen die daarbij horen.

‘Verschillen groter geworden’

‘Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis,’ licht staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) toe. ‘We moeten ons realiseren dat de mentale druk die jongeren ervaren door corona niet gelijk weg is als de crisis voorbij is. Jongeren zijn ontzettend veerkrachtig en het kabinet wil hen daarin zoveel mogelijk versterken. Tijdens de crisis zijn er al veel mooie initiatieven voor jongeren op gang gekomen. Met deze agenda brengen we in kaart wat ervoor nodig is om te zorgen dat iedere jongere nu en in de nabije toekomst de kans krijgt om gelukkig en gezond op te groeien, zonder belemmeringen als gevolg van corona. Voor mij is het erg belangrijk en volstrekt logisch dat we jongeren daar zelf ook in horen.’

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) voegt daaraan toe: ‘De coronacrisis heeft bestaande verschillen versterkt in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.’ Nadrukkelijke aandacht voor kwetsbare jongeren is daarom geboden, vindt ze. ‘Met het Nationaal Programma Onderwijs is sterk ingezet op extra handen voor de klas en goede begeleiding, ook voor een soepele overgang van onderwijs naar werk. Er liggen nog veel opgaven om jongeren ondersteuning en meer zekerheid voor de toekomst te bieden. Met deze agenda kunnen we de komende jaren aan de slag.’ 

Voortbouwen op steunpakketten

De agenda is een vervolg op verschillende programma’s en steunpakketten, die het kabinet sinds het uitbreken van de coronacrisis voor jongeren heeft gerealiseerd. Dat gebeurde samen met gemeenten, scholen, sportverenigingen, jongerenwerk, ouders en anderen. Zo zijn er met de circa 100 miljoen euro uit het Jeugdpakket en het Steunpakket Welzijn Jeugd, initiatieven in het hele land mogelijk gemaakt. Zoals veilig georganiseerde sociale activiteiten voor jongeren tijdens de coronacrisis, en extra begeleiding voor specifieke doelgroepen. Om jongeren laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden, is onder meer de nieuwe supportlijn ‘Alles Oké?’, speciaal voor jongvolwassenen, gelanceerd.

Ook met het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholieren en studenten extra ondersteuning. Daarmee wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd in het onderwijs, onder meer in het inlopen van achterstanden. Maar ook in begeleiding op het gebied van stages, soepele in- en doorstroom en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Jongerenparticipatie

Het kabinet vindt het van belang jongeren van meet af aan te betrekken bij de beslissingen die (over hen) worden genomen. Ook om initiatieven die zij zelf starten meer te erkennen. Bij de totstandkoming van de agenda zijn door het kabinet veel gesprekken gevoerd met jongeren. Dat om goed zicht te krijgen op de nodige aanpak van urgente problemen en bredere vragen die spelen. Ook in het vervolg moet jongerenparticipatie een plaats krijgen. Zo zal het nieuwe ‘Jongerenpanel Mentale Gezondheid’ vanuit het perspectief van jongeren inhoudelijk meepraten over beleid dat hen aan gaat rondom mentale gezondheid.

Bron: Gemeente.nu, 6 juli 2021

Zie ook het bericht SCP: positie kwetsbare groepen verslechterd door corona , in OpMaat Bestuursrecht van 4 maart 2021.