Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid [Regeling ingetrokken per 2022-02-01]

Inhoudsopgave

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid


[Regeling ingetrokken per 01-02-2022]

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de uitbraak van COVID-19 wenselijk is enkele spoedeisende tijdelijke voorzieningen te treffen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. (buitenwerkingstelling voorprocedures gedelegeerde regelgeving)

1.

Indien terstond intredende onaanvaardbare gevolgen in verband met de uitbraak van COVID-19 noodzaken tot de vaststelling van een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, blijven ten aanzien van die algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling wettelijke voorschriften buiten toepassing die ertoe strekken dat:

  1. over het ontwerp daarvan of het voornemen tot het treffen daarvan advies moet worden gevraagd of extern overleg moet worden gevoerd;

  2. van het ontwerp daarvan kennis moet worden gegeven;

  3. zij niet eerder in werking kunnen treden dan nadat sedert hun vaststelling of bekendmaking een bepaalde termijn is verstreken; of

  4. op de voorbereiding afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

2.

Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op het horen van de Afdeling advisering van de Raad van State.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de toepassing daarvan strijdig is met enige internationaalrechtelijke verplichting.

4.

Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, doet Onze Minister die het aangaat daarvan zo spoedig mogelijk gemotiveerd mededeling aan beide Kamers van de Staten-Generaal.

Artikel 2. (mondelinge behandeling in burgerlijke en bestuursrechtelijke gerechtelijke procedures)

 
 
 

Artikel 2a

 
 
 

Artikel 3. (verlenging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing)

 
 
 

Paragraaf 3. Tijdelijke afwijking geldigheidsduur deskundigenverklaring

 
 
 

Artikel 4. (geldigheid deskundigenverklaring )

 
 
 

Paragraaf 4. Tijdelijke afwijking diverse bepalingen (rechtspersonen) en (verenigingen van eigenaars)

 
 
 

Artikel 5. (algemeen)

 
 
 

Artikel 6. (algemene vergadering verenigingen)

 
 
 

Artikel 7. (verslaglegging vereniging en coöperatie)

 
 
 

Artikel 8. (verslaglegging naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 9. (algemene vergadering naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 10. (algemene vergadering naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 11. (algemene vergadering naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 12. (algemene vergadering naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 13. (algemene vergadering naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 14. (algemene vergadering naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 15. (onbehoorlijke taakvervulling bestuur naamloze vennootschap)

 
 
 

Artikel 16. (verslaglegging besloten vennootschap)

 
 
 

Artikel 17. (algemene vergadering besloten vennootschap)

 
 
 

Artikel 18. (algemene vergadering besloten vennootschap)

 
 
 

Artikel 19. (algemene vergadering besloten vennootschap)

 
 
 

Artikel 20. (algemene vergadering besloten vennootschap)

 
 
 

Artikel 21. (algemene vergadering besloten vennootschap)

 
 
 

Artikel 22. (onbehoorlijke taakvervulling bestuur besloten vennootschap)

 
 
 

Artikel 23. (verslaglegging stichting)

 
 
 

Artikel 24. (vereniging van eigenaars)

 
 
 

Artikel 25. (overgangsrecht)

 
 
 

Paragraaf 5. Tijdelijke voorziening inzake het verlijden van akten met behulp van audiovisuele hulpmiddelen

 
 
 

Artikel 26. (verlijden akte ten overstaan van een notaris met behulp van audiovisuele middelen)

 
 
 

Paragraaf 6. Tijdelijke voorziening ten aanzien van strafzaken

 
 
 

Artikel 27. (horen of verhoren per telefoon)

 
 
 

Artikel 28. (mondelinge behandeling in strafzaken)

 
 
 

Paragraaf 7. Tijdelijke voorziening inzake tenuitvoerlegging taakstraffen

 
 
 

Artikel 29. (verlenging termijn tenuitvoerlegging taakstraffen)

 
 
 

Paragraaf 8. Tijdelijke voorziening herstel verzuim in hoger beroep in vreemdelingenzaken

 
 
 

Artikel 30. (herstel verzuim in hoger beroep in vreemdelingenzaken)

 
 
 

Paragraaf 9. Tijdelijke voorziening elektronische vergaderingen beroepsorganisaties

 
 
 

Artikel 31. (Tijdelijke voorziening ledenvergadering Nederlandse beroepsorganisatie van accountants)

 
 
 

Artikel 32. (Tijdelijke voorziening vergaderingen Nederlandse orde van advocaten en orde van advocaten in de arrondissementen)

 
 
 

Paragraaf 10. Tijdelijke voorzieningen afname celmateriaal

 
 
 

Artikel 33. ( )

 
 
 

Paragraaf 11. Tijdelijke voorziening bestuursdwang

 
 
 

Artikel 34. ( )

 
 
 

Paragraaf 12. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 35. (inwerkingtreding en verval)

 
 
 

Artikel 36. (citeertitel)

 
 
 

Slotformulier en ondertekening