Werkloosheidswet [Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 21-12-2021]

Inhoudsopgave

Opschrift

Werkloosheidswet

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 21-12-2021]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is opnieuw regels te stellen met betrekking tot de verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, ter vervanging van de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 3. [vervallen;]

 4. Algemeen Werkloosheidsfonds: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 5. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;

 6. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 7. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;

 8. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;

 9. overheidswerkgever:

  1. 1°.

   het orgaan van een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de WPA, dan wel een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b tot en met e, van die wet, zoals die bepalingen luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, dat de overheidswerknemer rechtstreeks ten laste van dat lichaam bezoldigt of beloont;

  2. 2°.

   een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van de WPA of artikel 2, derde lid, van die wet, zoals die bepalingen luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, dat zowel op die dag als op dat tijdstip op grond van een van die bepalingen is aangewezen als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP, en dat de overheidswerknemer rechtstreeks ten laste van dat lichaam bezoldigt of beloont;

  3. 3°.

   Onze Minister van Defensie in relatie tot de in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de WPA uitgezonderde personen, zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;

 10. overheidswerknemer:

  1. 1°.

   de overheidswerknemer in de zin van artikel 2 van de WPA zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

  2. 2°.

   de beroepsmilitair in de zin van de Algemene militaire pensioenwet, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

  3. 3°.

   degene die door de Koning in dienst is genomen om bij de Koninklijke Hofhouding werkzaam te zijn en die uit dien hoofde onder de Pensioenregeling van de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau valt, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

 11. Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 12. reïntegratiebedrijf: een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;

 13. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht ;

 14. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;

 15. inkomen uit arbeid: loon als bedoeld in artikel 14 , met dien verstande dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend:

  1. 1°.

   uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de Wet arbeid en zorg of wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, tweede zin , al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;

  2. 2°.

   hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek , alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;

  3. 3°.

   het voordeel van het voor privé-doeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 ;

  4. 4°.

   een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964 ;

 16. de pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

 17. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het UWV, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Artikel 1a

 
 
 

Artikel 1b

 
 
 

Artikel 2

 
 
 

Artikel 2a [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

§ 2. De werknemer

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 3a

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 8a

 
 
 

§ 3. De werkgever

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

§ 4. Het loon

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Hoofdstuk II. De uitkering bij werkloosheid

 
 
 

§ 1. De voorwaarden voor het recht op uitkering

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 16a

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 17a

 
 
 

Artikel 17b

 
 
 

Artikel 17c

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 19a [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

§ 2. Het geldend maken van het recht op uitkering

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 22a

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 26a

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 27a

 
 
 

Artikel 27b [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 27c [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27d [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 27e [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 27f [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 27g

 
 
 

Artikel 27h [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

Artikel 27i

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

§ 3. De betaling van de uitkering

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 30a

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 34a [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 35a [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 35aa [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 35ab [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 35b [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 35c [Vervallen per 01-10-2006]

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 36a

 
 
 

Artikel 36b

 
 
 

Artikel 36c

 
 
 

Artikel 36d

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 39a [Vervallen per 31-12-1997]

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 41a [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

§ 4. De duur van de uitkering

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 42a

 
 
 

Artikel 42b

 
 
 

Artikel 42c

 
 
 

Artikel 42d [Vervallen per 01-04-2019]

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

§ 5. De hoogte van de uitkering

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 47a

 
 
 

Artikel 47b

 
 
 

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2004]

 
 
 

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2004]

 
 
 

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2004]

 
 
 

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2004]

 
 
 

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2004]

 
 
 

Hoofdstuk III. De vrijwillige verzekering van uitkering bij werkloosheid

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 56a

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Hoofdstuk IV. Overneming van uit de dienstbetrekking voortvloeiende verplichtingen bij onmacht van de werkgever te betalen

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 61a

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Hoofdstuk V. Vervallen.

 
 
 

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2002]

 
 
 

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-1996]

 
 
 

Hoofdstuk VI. Reïntegratiemaatregelen

 
 
 

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2009]

 
 
 

Artikel 72a

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74 [Vervallen per 30-10-2004]

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 76a

 
 
 

Artikel 77 [Vervallen per 01-08-2009]

 
 
 

Artikel 77a

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 78a [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 78b [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 78c

 
 
 

Hoofdstuk VII. Verhaal

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Hoofdstuk VIII. De uitvoeringsorganisatie

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2002]

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 106 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 107 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Hoofdstuk IX. Bepalingen van procedurele aard

 
 
 

Artikel 111

 
 
 

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 114a [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 116

 
 
 

Artikel 117 [Vervallen per 01-03-1997]

 
 
 

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 121 [Vervallen per 01-03-1997]

 
 
 

Artikel 122 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2002]

 
 
 

Artikel 125 [Vervallen per 01-10-2006]

 
 
 

Hoofdstuk X. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie

 
 
 

Artikel 126

 
 
 

Artikel 127 [Vervallen per 23-11-2018]

 
 
 

Artikel 127a

 
 
 

Artikel 127b [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 128 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 129

 
 
 

Artikel 129a

 
 
 

Artikel 129b

 
 
 

Artikel 129c

 
 
 

Artikel 129d

 
 
 

Hoofdstuk XA. Experimenten

 
 
 

Artikel 130

 
 
 

Artikel 130a [Vervallen per 29-03-2005]

 
 
 

Artikel 130b [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 130c [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Artikel 130d [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Artikel 130e [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Artikel 130f [Vervallen per 01-07-2005]

 
 
 

Hoofdstuk XB. Overgangsbepalingen

 
 
 

Artikel 130g

 
 
 

Artikel 130h

 
 
 

Artikel 130i

 
 
 

Artikel 130j

 
 
 

Artikel 130k

 
 
 

Artikel 130l

 
 
 

Artikel 130m

 
 
 

Artikel 130n

 
 
 

Artikel 130o

 
 
 

Artikel 130p

 
 
 

Artikel 130q

 
 
 

Artikel 130r

 
 
 

Artikel 130s

 
 
 

Artikel 130t

 
 
 

Artikel 130u

 
 
 

Artikel 130v [Vervallen per 01-07-2017]

 
 
 

Artikel 130w [Vervallen per 01-07-2011]

 
 
 

Artikel 130x

 
 
 

Artikel 130y [Vervallen per 01-01-2018]

 
 
 

Artikel 130z

 
 
 

Artikel 130aa

 
 
 

Artikel 130bb

 
 
 

Artikel 130cc

 
 
 

Artikel 130dd

 
 
 

Artikel 130ee

 
 
 

Artikel 130ff

 
 
 

Hoofdstuk XI. Straf- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 131

 
 
 

Artikel 132

 
 
 

Artikel 133 [Vervallen per 01-07-2000]

 
 
 

Artikel 134 [Vervallen per 01-07-2000]

 
 
 

Artikel 135

 
 
 

Artikel 135a [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 135b [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 136

 
 
 

Artikel 137

 
 
 

Slotformulier en ondertekening