Wet arbeid en zorg [Tekst geldig vanaf 01-07-2020 tot 08-12-2021]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet arbeid en zorg

[Tekst geldig vanaf 01-07-2020 tot 08-12-2021]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen, waarin een nieuw evenwicht tot stand wordt gebracht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

De begrippen werkgever en werknemer

Artikel 1:1

Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van deze wet verstaan onder:

  1. werkgever: degene die een ander krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten;

  2. werknemer: de ander, bedoeld in onderdeel a.

Het begrip loon

 
 
 

Artikel 1:2

 
 
 

Overige begrippen

 
 
 

Artikel 1:3

 
 
 

Gelijkstelling met een collectieve arbeidsovereenkomst

 
 
 

Artikel 1:4

 
 
 

Werkingsduur, regeling bestuursorgaan of regeling met ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging

 
 
 

Artikel 1:5

 
 
 

Hoofdstuk 2. Aanpassing arbeidsduur

 
 
 

Gereserveerd

 
 
 

Hoofdstuk 3. Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

 
 
 

Afdeling 1. Het recht op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

 
 
 

§ 1. Verlofvorm

 
 
 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 
 
 

Artikel 3:1

 
 
 

Artikel 3:1a. Overgang bevallingsverlof

 
 
 

Adoptieverlof

 
 
 

Artikel 3:2

 
 
 

§ 2. Melding

 
 
 

Meldingsverplichting

 
 
 

Artikel 3:3

 
 
 

§ 3. Nadere voorschriften

 
 
 

Compensatie met vakantie-aanspraken

 
 
 

Artikel 3:4

 
 
 

§ 4. Mate van gebondenheid

 
 
 

Artikel 3:5

 
 
 

Afdeling 2. Uitkering in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

 
 
 

§ 1. De werknemer en de gelijkgestelde

 
 
 

Begrippen werknemer, gelijkgestelde en werkgever

 
 
 

Artikel 3:6

 
 
 

Recht op uitkering voor de werknemer

 
 
 

Artikel 3:7

 
 
 

Recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling voor de vrouwelijke gelijkgestelde

 
 
 

Artikel 3:8

 
 
 

Recht op uitkering in verband met adoptie of pleegzorg voor de gelijkgestelde

 
 
 

Artikel 3:9

 
 
 

Recht op uitkering bij nawerking

 
 
 

Artikel 3:10

 
 
 

De aanvraag van uitkering via de werkgever

 
 
 

Artikel 3:11

 
 
 

De rechtstreekse aanvraag van uitkering

 
 
 

Artikel 3:12

 
 
 

De hoogte van de uitkering

 
 
 

Artikel 3:13

 
 
 

De uitbetaling van de uitkering

 
 
 

Artikel 3:14

 
 
 

Artikel 3:14a. Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

 
 
 

Financiering

 
 
 

Artikel 3:15 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Van overeenkomstige toepassing zijnde artikelen

 
 
 

Artikel 3:16

 
 
 

§ 2. De zelfstandige en de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst

 
 
 

Artikel 3:17. Het begrip zelfstandige en beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst

 
 
 

Recht op uitkering voor de zelfstandige, de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst en de partner, bedoeld in

 
 
 

Artikel 3:18

 
 
 

Artikel 3:19 [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Artikel 3:20 [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Uitkering terzake van vervanging

 
 
 

Artikel 3:21

 
 
 

Aanvraag van uitkering

 
 
 

Artikel 3:22

 
 
 

De hoogte van de uitkering

 
 
 

Artikel 3:23

 
 
 

De hoogte van de uitkering terzake van vervanging

 
 
 

Artikel 3:24

 
 
 

De uitbetaling van de uitkering

 
 
 

Artikel 3:25

 
 
 

Financiering

 
 
 

Artikel 3:26 [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Van overeenkomstige toepassing zijnde artikelen

 
 
 

Artikel 3:27

 
 
 

§ 3. Slotbepalingen

 
 
 

Controlevoorschriften

 
 
 

Artikel 3:28

 
 
 

Samenloop

 
 
 

Artikel 3:29

 
 
 

Overgangsrecht zelfstandigen en beroepsbeoefenaren op arbeidsovereenkomst

 
 
 

Artikel 3:30

 
 
 

§ 3. Slotbepalingen

 
 
 

Hoofdstuk 4. Kort verzuimverlof en geboorteverlof

 
 
 

§ 1. Verlofvormen

 
 
 

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

 
 
 

Artikel 4:1

 
 
 

Hoofdstuk 4. Kort verzuimverlof en geboorteverlof

 
 
 

Artikel 4:2a. Aanvullend geboorteverlof

 
 
 

Artikel 4:2b. Recht op en hoogte van de uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof

 
 
 

Artikel 4:2c. De aanvraag van de uitkering van het aanvullend geboorteverlof

 
 
 

§ 2. Melding en informatie

 
 
 

Meldingsverplichting

 
 
 

Artikel 4:3

 
 
 

Informatieverplichting

 
 
 

Artikel 4:4

 
 
 

§ 3. Loonvoorschriften

 
 
 

Artikel 4:5

 
 
 

§ 4. Nadere voorschriften

 
 
 

Compensatie met vakantie-aanspraken

 
 
 

Artikel 4:6

 
 
 

§ 5. Mate van gebondenheid

 
 
 

Recht met afwijkingsmogelijkheden

 
 
 

Artikel 4:7

 
 
 

Hoofdstuk 5. Kort- en langdurend zorgverlof

 
 
 

Afdeling 1. Kortdurend zorgverlof

 
 
 

§ 1. Verlofvorm

 
 
 

Kortdurend zorgverlof

 
 
 

Artikel 5:1

 
 
 

Duur verlof

 
 
 

Artikel 5:2

 
 
 

§ 2. Melding en informatie

 
 
 

Meldingsverplichting

 
 
 

Artikel 5:3

 
 
 

Ingang verlof/zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

 
 
 

Artikel 5:4

 
 
 

Informatieverplichting

 
 
 

Artikel 5:5

 
 
 

§ 3. Loonvoorschriften

 
 
 

Loondoorbetaling

 
 
 

Artikel 5:6

 
 
 

Nadere loonvoorschriften

 
 
 

Artikel 5:7

 
 
 

§ 4. Nadere voorschriften

 
 
 

Samenloop

 
 
 

Artikel 5:8

 
 
 

Afdeling 2. Langdurend zorgverlof

 
 
 

§ 1. Verlofvorm

 
 
 

Langdurend zorgverlof

 
 
 

Artikel 5:9

 
 
 

Omvang verlof

 
 
 

Artikel 5:10

 
 
 

§ 2. Verlening, ingang en einde van verlof, informatie

 
 
 

Verzoek, zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

 
 
 

Artikel 5:11

 
 
 

Ingang van het verlof

 
 
 

Artikel 5:12

 
 
 

Einde van het verlof

 
 
 

Artikel 5:13

 
 
 

§ 3. Samenloop

 
 
 

Artikel 5:14

 
 
 

Afdeling 3. Nadere voorschriften

 
 
 

Compensatie met vakantie-aanspraken

 
 
 

Artikel 5:15

 
 
 

Recht met afwijkingsmogelijkheden

 
 
 

Artikel 5:16

 
 
 

Hoofdstuk 6. Ouderschapsverlof

 
 
 

§ 1. Verlofvorm

 
 
 

Ouderschapsverlof

 
 
 

Artikel 6:1

 
 
 

Hoofdstuk 6. Ouderschapsverlof

 
 
 

Omvang verlof

 
 
 

Artikel 6:2

 
 
 

[Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 6:3 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Leeftijd kind

 
 
 

Artikel 6:4

 
 
 

§ 2. Melding

 
 
 

Meldingsverplichting

 
 
 

Artikel 6:5

 
 
 

Intrekking of wijziging melding

 
 
 

Artikel 6:6

 
 
 

§ 3. Nadere voorschriften

 
 
 

Compensatie met vakantie-aanspraken

 
 
 

Artikel 6:7

 
 
 

§ 4. Mate van gebondenheid

 
 
 

Recht met afwijkingsmogelijkheden

 
 
 

Artikel 6:8

 
 
 

Dwingend recht

 
 
 

Artikel 6:9

 
 
 

§ 5. Overgangsrecht

 
 
 

Artikel 6:10. Overgangsrecht in verband met ouderschapsverlof

 
 
 

Hoofdstuk 7. Levensloopregeling

 
 
 

Begrippen

 
 
 

Artikel 7:1

 
 
 

Recht op deelname

 
 
 

Artikel 7:2

 
 
 

Mate van gebondenheid

 
 
 

Artikel 7:3

 
 
 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

 
 
 

Evaluatiebepaling

 
 
 

Artikel 8:1

 
 
 

Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 8:2

 
 
 

Citeertitel

 
 
 

Artikel 8:3

 
 
 

Slotformulier en ondertekening